Grov mistillit mot Lan Marie berg

Grov mistillit må føre til Lan Marie Bergs avgang som byråd. Vi har mistet tilliten til MDGs Lan Marie Berg som politiker. Vi fremmer derfor et innbyggerforslag der Lan Marie Berg på et selvstendig initiativ går av som samferdsel- og miljøbyråd. Lan Marie Berg har siden 2015 utmerket seg som en svært arrogant politiker som har et stort fravær av sammenheng mellom liv å lære. Å ta dieseldrosje til NRK for å forby dieselbiler, blir fraktet med en Audi A8 og privatsjåfør for å holde pressekonferanse om byens nye trikker og hennes mange harryturer til forbruker-Mekka svenske Svinesund er tre av utallige eksempler. En politiker som ikke har tillit, har kun et valg – å trekke seg. Innbyggerforslaget ber derfor Berg om å forlate posten som samferdsel- og miljøbyråd av hensyn til klimaet og ordentligheten innbyggere bør forvente og forlange fra alle folkevalgte. Dette innbyggerforslaget følger opp mistillitsforslaget mot Berg som nylig ble fremmet fra partiene FNB og FRP i bystyret som fikk støtte fra Høyre, Venstre og Krf, men gjennom kjøpslåing med Rødt ble Berg reddet og fortsetter i sin stilling tross den massive og etter vårt syn berettigede kritikken mot henne for: - Alvorlige, systematiske og vedvarende brudd på arbeidsmiljøloven. (I skrivende stund har Oslo kommune fått en bot på 900.000 kroner fra Arbeidstilsynet etter at ansatte måtte jobbe i et døgn i strekk. Er det tilfeldig at dette kom offentligheten for øre to dager etter bystyremøtet?) - Energigjennvinningsetaten har systematisk brutt anskaffelsesregelverket, og det er betydelig sløsing med offentlige midler. - Det har vært manglende styring og kontroll i Bergs etat over lang tid, og byråden er øverste ansvarlige for disse forholdene. - Ikke minst har Lan Marie Berg tilbakeholdt informasjon til bystyret, informasjon med særlig høy alvorlighetsgrad. Som nærmere grunnlag for kravet vises til mistillitsforslaget som ble fremmet i bystyret, der følgende ble trukket frem:

Brudd på arbeidsmiljøloven PWC-undersøkelsen viser at det var vedvarende brudd på arbeidsmiljøloven i Energigjenvinningsetaten (EGE) i undersøkelsesperioden januar 2017 til mars 2019. Det var i denne perioden 807 brudd, særlig på Romerike Biogassanlegg og Haraldrud Energigjenvinningsanlegg. Dette var også høyst sannsynlig underrapportering på brudd, i det flere brudd på bestemmelsene innenfor en AML-bestemmelse for en enkelt ansatt over fire uker, ble regnet som ett brudd inntil januar 2019. PWC gjennomgikk de enkelte AML-brudd for å vurdere alvorlighetsgrad av bruddene. PWC summerte deretter opp dataene for på denne måten å synliggjøre de systemiske og alvorlige bruddene i rapporten. (side 78). Bruddene skyldtes i stor grad høy overtidsbelastning på anleggene, samt brudd på hviletidsbestemmelsene fra når en ansatt slutter på vakt til vedkommende starter en ny arbeidsdag. Romerike Biogassanlegg opererte med en skiftplan som var i strid med arbeidsmiljøloven, og som ledelsen var klar over. Det vises til konkrete, svært alvorlige brudd, som overtid like mye som arbeidstid, altså dobbel jobb, og en som jobbet 17 timer i strekk. PWC skriver at ansatte i EGE opplevde at det var et press fra Oslo kommune om at driften må gå. De intervjuede sa videre at dette har stått sentralt i arbeidskulturen på RBA hvor bemanningssituasjonen har vært lav, og den enkelte ansatte har følt at de må jobbe overtid og rykke ut på alarmer for å sørge for kontinuerlig drift av anlegget. PWC skriver at det var tydelig at rapporteringen til byrådsavdeling for miljø og samferdsel manglet fokus på AML-brudd. Da avfallsfirmaet Veireno ble anmeldt til politiet av Arbeidstilsynet for brudd på arbeidstidsbestemmelsene, uttalte byråd Lan Marie Berg til NRK 14.2.17: – Jeg blir forbanna. Jeg blir bekymret for alle de som har jobbet altfor lange dager og over så lang tid at det er fare for liv og helse. Sånn skal det ikke være å jobbe for Oslo kommune, sier Berg. – Jeg blir fly forbanna når jeg hører at et selskap bryter arbeidsmiljøloven gang på gang. Den tidligere Veireno-sjefen Jonny Enger ble i Høyesterett i februar i år dømt til 120 dagers fengsel for totalt 1080 brudd på arbeidsmiljøloven. 580 av bruddene var for Oslo kommune. Høyesterett karakteriserte bruddene som til dels alvorlige lovbrudd, systematiske og at de skjedde over en viss tid. PWC konkluderer med at bruddene på arbeidsmiljøloven i byråds Bergs etat var vedvarende, og advokat Pilgård bekreftet i høringen at avvikene var mer systemiske og systematiske enn at de bare kunne knyttes til enkeltpersoner. Byråden mener likevel det er «helt uforståelig» at bruddene Veireno-sjefen ble dømt for, sammenlignes med hennes egen håndtering.

Brudd på anskaffelsesregelverket PWC-rapporten viser til at det var manglende styring og kontroll over tid i EGE, herunder manglende samhandling, kapasitet og kompetanse. I rapporten ble det tatt en gjennomgang av 47 leverandører. Gjennomgangen avdekket mangelfulle behovsvurderinger i over halvparten av tilfellene, mangelfull utfylling av anskaffelsesprotokoller og betydelig svikt i kontraktsoppfølging. Energi- og gjenvinningsetaten har alvorlige brudd på anskaffelsesregelverket. Regninger er betalt ut over kontraktenes grenser, regninger er betalt uten gyldige rammeavtaler, med mer. EGEs egen fullmaktsmatrise har tabell for «ulovlige direkte anskaffelser» som viser på hvilket nivå man kan godkjenne ulovlige anskaffelser. Matrisen som er beskrevet på side 33 i rapporten, viser at den gikk helt opp til direktørnivå. Behovseier hadde her fullmakt til å godkjenne ulovlige direkte anskaffelser over kr 500.000 og budsjetteier/direktør over 1,6 millioner kroner. Her har alvorlige brudd på anskaffelsesregelverket vært systematiske og vedvarende.

Bygging av garderober I 2015 bevilget bystyret 15 millioner kroner for å bygge en garderobe på Haraldrud for 50 ansatte. Høsten 2016 fikk byrådsavdeling for miljø og samferdsel vite at midlene var brukt opp, og at etaten mente de trengte et langt større prosjekt, med blant annet serverrom og kontorer. Kommunerevisjonens gjennomgang viser at det nå er brukt 17,7 millioner kroner på konsulenter og utredninger. Samtidig står virksomhetens ansatte uten en garderobe, og det har vært en betydelig sløsing med offentlige midler. Byrådet burde informert bystyret om at deres vedtak ikke ville bli gjennomført som forutsatt i 2016. Byråden har her holdt tilbake informasjon fra bystyret, om at deres vedtak ikke ble gjennomført.    

Informasjon til bystyret Byråd Berg ble i april 2018 kjent med arbeidsmiljølovbrudd i Energigjenvinningsetaten, 121 brudd. I følge PWC-rapport opplevde byrådsavdeling for miljø og samferdsel bruddene som alvorlige. Høsten 2018 mottok byråden informasjon om at det var flere brudd, 557, og i februar 2019 fikk hun en rapport som viste at det var 730 brudd samlet i 2017 og 2018. Likevel fikk bystyret først informasjon i april 2019, over to måneder senere, om at det "kan" ha forekommet brudd på arbeidsmiljøloven i EGE. Dette samtidig som byråden satt med informasjon om at det hadde vært 730 brudd. Notatet byråden sendte i september 2019, er fremdeles uten noe konkret informasjon til bystyrets organer. Det er svært alvorlig at det først etter kommunevalget kom informasjon om omfanget og alvorligheten av det som har skjedd.

Samlet: Varslernes påstander om brudd på anskaffelsesregelverket og ureglementert bruk av eksterne konsulenter viste seg å holde vann. I tillegg kommer brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser som ble rapportert til byrådsavdelingen allerede i mars 2018. Det har vært manglende styring og kontroll i Energi- og gjenvinningsetaten over lang tid, en betydelig sløsing med offentlige midler og det er byråd Berg som er øverste ansvarlig. På grunn av massiv mistillit fra store deler av Oslos befolkning anmodes Lan Marie Berg om å trekke seg fra stillingen som byråd for samferdsel og miljø innen 15.02.20201.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Torill Bodding kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...