Gjeninnfør skattefri sykkelgodtgjørelse

Inntil 2016 fikk du skattefri godtgjørelse kr 2 pr km for bruk av egen sykkel i jobben. Men fra 1.1.2016 ble godtgjørelsen av uvisse årsaker og uten synlig protester kuttet fra Statens Reiseregulativ. Med storbyenes satsning på reduksjon av bilbruk i bykjernen til fordel for bruk av sykkel virker dette helt absurd, og nå må politikerne ta til fornuft å gjeninnføre den skattefrie sykkelgodtgjørelsen. Det er mange gode grunner til at satsen bør harmoneres med bilsatsen for kjøring på dårlig vei og således at den bør være på kr 5,10 pr km. Samtidig bør det åpnes for at arbeidsgiver kan utbetale skattefri sykkelgodtgjørelse også for sykling til og fra jobb, ikke bare for jobbreiser. Blant annet har økt utbredelse av elsykler gjort saken mer aktuell enn noen gang.

Elsykkel gir fordeler
Mens den gamle satsen lå på kr 2 pr km mener jeg satsen nå bør økes til kr 5,10 pr km. Den viktigste grunnen til at dette lett kan forsvares er at elsykler har fått økt utbredelse de siste årene, og disse koster vesentlig mer enn en vanlig tråsykkel. De mest robuste kvalitetssyklene koster opp mot 30-40.000 kroner, og krever også noe mer vedlikehold enn en vanlig sykkel. Samtidig vil bruk av elsykkel til jobbreiser gjøre at den ansatte kommer raskere frem enn med vanlig tråsykkel, og således bruker mindre av arbeidstiden. I tillegg sparer man tid på å finne parkeringsplass og penger på parkering. Endelig er terskelen for å bruke elsykkel i dårlig vær langt lavere (min egenerfaring – se siste punkt) enn med en vanlig tråsykkel.

Syklistenes Landsforening
En av de som har jobbet med å få gjeninnført sykkelgodtgjørelsen er Syklistenes Landsforening. «Det er merkelig at kilometergodtgjørelsen for sykkel forsvant fra statens reiseregulativ. Spesielt med tanke på at de nasjonale ambisjonene om å få flere til åJansykkel-lte.jpgvelge sykkel har blitt større med årene. Satsen for sykkel burde heller vært hevet over kilometergodtgjørelsen for bil, som et incentiv til å velge sykling fremfor bilkjøring på aktuelle reiser, sier fagpolitisk rådgiver Mats Mikael Larsen. Dette er noe vi jobber for. Vi har tatt dette opp med myndighetene ved en rekke anledninger, blant annet i finanskomiteen i Stortinget i høst».

Gode lokale tiltak
Mens sentrale politikere tydeligvis har sviktet, mangler det ikke på lokale gode tiltak. Eksempelvis har Arendal kommune kommet sentrale politikerne i forkjøpet og innført sykkelgodtgjørelse på kr 4,20 pr km for sine ansatte som bruker sykkel i jobben. Kommunen har sterk fokus på klima og miljø, og har sykkelgodtgjørelse som en del av sin «Virksomhetsplan 2018.» En slik sykkelgodtgjørelse er det selvsagt ingen ting i veien for å innføre, men ulempen er at dette pr i dag blir å anse som en fullt skattepliktig naturalytelse. Videre brukte Oslo kommune i 2016 hele 5 millioner - eller opptil 10.000 pr sykkel -  i støtte for kjøp av elsykkel, og 3 millioner for kjøp av el-lastesykkel i 2017. Nå må sentrale politikere følge opp gode lokale tiltak med sentrale tiltak som gjelder for hele landet. En gjeninnføring av sykkelgodtgjørelsen er derfor et naturlig og nødvendig tiltak i denne forbindelse.

Store helsegevinster
I sin argumentasjon for å gjeninnføre sykkelgodtgjørelsen peker Syklistenes Landsforening på at det i nasjonal transportplan er vedtatt et mål om 8 prosent nasjonal sykkelandel, og 20 prosent sykkelandel i de større byene. Etter år 2000 har sykkelandelen vært under 5 prosent, mens den var 7 prosent i 1992. Samtidig vises det til den samfunnsøkonomiske helsegevinsten ved å sykle, hvor Helsedirektoratet har beregnet denne til kr 26,38 pr nye km sykling. En person med daglig 30 minutter moderat aktivitet kan leve 3 år lenger og ha 5 år med bedre helse.

3.000 km egenerfaring
Undertegnede har selv blitt en ivrig elsyklist de siste årene, og logget ca 3.000 km i løpet av 2017, herav jobbreiser ca 500 km. Elsykkelen blir primært brukt til og fra jobb i sommerhalvåret, til møter i løpet av arbeidsdagen, og gjerne en lang omvei på vei hjem. Jeg merker at terskelen for å bruke sykkel til jobb er blitt langt lavere, selv i dårlig vær. God trim er en klar pluss og jeg sparer tid på å kunne sykle fra dør til dør, uten å måtte bruke tid på å finne parkeringsplass. Med elsykkelen slipper jeg dessuten å bli svett på jobbturer, noe som jeg opplever at mange bruker som et argument mot det å bruke sykkel i jobben.  

Oppfordring
Jeg har en klar oppfordring til politikerne – gjeninnfør skattefri sykkelgodtgjørelse på kr 5,10 pr km snarest mulig – gjerne allerede i revidert Statsbudsjett for 2018! Det vil gi både store klimamessige gevinster for storbyene, helsemessige gevinster for hver enkelt syklist, samtidig som næringslivet vil sparer penger ved jobbreiser for de ansatte og redusert sykefravær.


Siviløkonom Jan Traaseth    Kontakt personen bak underskriftskampanjen