Gjenforen våre kjære som har blitt utestengt under Covid-19

Kjære Alle Sammen! Vi trenger deres hjelp!
 
På grunn av COVID-19, stengte Norge sine grenser den 16-03-2020 for alle som ikke var norske statsborgere, eller som ikke hadde oppholdstillatelse i Norge. Det er mange av oss som har vært i et parforhold i mange år som blir glemt fordi vi ikke er gift/forlovede eller har/venter barn. I et samfunn der det er mindre og mindre vanlig at man gifter seg, så er ikke disse kriteriene oppdaterte med tanke på det moderne samfunnet vi lever i.
I tillegg har vi også andre internasjonale nære familiemedlemmer som ikke får besøkt oss i Norge.
Vi føler at vi har blitt glemt, og våre liv har stått stille i mange måneder. Vi er selvfølgelig forståelsesfulle for at dette er en vanskelig situasjon, der liv og helse absolutt må prioriteres, men når vi nå går en periode i møte der vi som samfunn sakte men sikkert skal tilbake til å leve tilnærmet “normale” liv, så blir det ekstra tungt for dem av oss som fremdeles ikke kan møte sine kjære.
Det er flere og flere i dag som sliter og har det tøft fordi de er atskilte fra sine kjære, og det å måtte gå Julen i møte uten våre kjære og nærmeste, er helt uforståelig!
 
Per dags dato slipper myndighetene ikke inn følgende:
- Foreldre til barn over 21år
- Besteforeldre fra 3.land
- Kjærester får ikke ha med seg sine barn ved besøk til Norge fordi "kjæresteskjemaet" mangler en avkryssningsboks for barn.
- Familier som er bosatt i utlandet i jobbsammenheng, får ikke reise samlet hjem til Norge hvis en av ektefellene/foreldrene har utenlandsk statsborgerskap(3.land) selv om barna og den andre foreldren har norsk statsborgerskap.
- Ektefeller/kjærester fra visumpliktige land får ikke innreisevisum fordi samarbeidsavtaler med andre lands ambassader er sagt opp(VFS global kontorer)
 
Forslag til løsninger:
1. Et oppdatert "Kjæresteskjema", hvor det inkluderer en rubrikk som omhandler barn, eller at dere gjør dette skjemaet om til et "Familieskjema" som inkluderer både besteforeldre, foreldre til barn over 21år.
2. Partnere og familler fra visumspliktige land.
Kan løses med digitale løsninger, eller referanseperson i Norge kan levere visumsdokumentene på vegne av søker.
 
Vi ber deg derfor med ydmykhet om å signere denne underskriftskampanjen slik at vi igjen kan treffe våre kjære.
 
 
 
Written in English under the picture below!
120347360_433742237602243_6537767607577338274_n1.jpg
 
 
 
English:
Dear everyone! We need your help!

Due to COVID-19, Norway closed its borders on 16-03-2020 to all who were not 
Norwegian citizens, or who did not have a residence permit in Norway.
Many of us who have been in a relationship for many years are forgotten because
we are not married / engaged or have / are expecting children.
In a society where it is less and less common to get married,these criterias are
not up to date with regard to the modern society we live in. In addition, we also have other international close family members who we are not
allowed to visit in Norway. We feel that we have been forgotten, and our lives have stood still
for many months.
We of course understand that this is a difficult situation,where life and
health must absolutely be prioritized, but when we now face a period where we as
a society are slowly but surely returning to live almost "normal" lives,
then it will be extra heavy for those of us who still can not
meet their loved ones. There are more and more people today who are struggling and having a hard time
because they are separated from their loved ones,
and having to face Christmas without our loved ones is
completely incomprehensible! As of today, the authorities do not allow the following: - Parents of children over 21 years. - Grandparents from 3rd country. - Girlfriends are not allowed to bring their children with them when visiting
Norway because the "girlfriend/boyfriend form" lacks a check box for children. - Families who live abroad for work, may not travel together to Norway if one of
the spouses / parents has foreign citizenship(3rd country)
even if the children and the other parent have Norwegian citizenship. - Spouses/girlfriends from countries subject to visa requirements do not receive
an entry visa because cooperation agreements
with other countries embassies have been terminated (VFS global offices)
Suggested solutions:
1. An updated "Girlfriend Form",where it includes a column that deals with 
children, or that you turn this form into a "Family Form"
that includes both grandparents, parents of children over 21 years. 2. Partners and families from visa-required countries.
Can be solved with digital solutions.
Or the reference person in Norway can submit the visa documents on behalf of the
applicant.
We therefore humbly ask you to sign this signature campaign so that we can meet 
our loved ones again.
 

"Oss med familie eller kjæreste i utlandet under Covid-19 2020" og "SlippOssInn"    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg "Oss med familie eller kjæreste i utlandet under Covid-19 2020" og "SlippOssInn" fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...