Funksjonshemmede må med i Ytringsfrihetskommisjonen!

«Kommisjonens medlemmer gjenspeiler mangfoldet i det norske samfunnet,» uttalte likestillingsminister Abid Raja da han presenterte kommisjonen tidligere i år. Det er imidlertid ingen av kommisjonens medlemmer som har førstehåndskunnskap om den likestillingskampen vi funksjonshemmede står i. Derfor ber vi deg signere oppropet vårt til likestillingsministeren: Funksjonshemmede må med i Ytringsfrihetskommisjonen!  

Underskriftkampanjen stenges 20. april 2020 klokken 14.00

Det er en grunnleggende menneskerettighet å fritt kunne søke svar på det man lurer på, og gi uttrykk for det man mener. I Norge er retten til ytringsfrihet nedfelt i Grunnloven, og den holdes høyt som et av demokratiets viktigste prinsipper.  

Tidligere i år ble Ytringsfrihetskommisjonen 2020 offentliggjort; en regjeringsoppnevnt gruppe som har fått den viktige oppgaven å kartlegge ytringsfrihetens stilling i Norge i dag. En viktig del av arbeidet, blir å undersøke hva som skal til for at alle skal kunne ytre seg trygt og fritt. Her skal kommisjonen ifølge mandatet inkludere erfaringer og synspunkter fra ulike grupper på bakgrunn av kjønn, alder, funksjonsevne, etnisitet, religion, språk og seksuell orientering.  

De 18 kommisjonsmedlemmene Raja presenterte, er mennesker med et bredt spekter av kunnskap og erfaringer. De fleste gruppene regjeringen omtaler i mandatet, er representert – men funksjonshemmede mangler.  

Dette er særlig alvorlig fordi funksjonshemmede stadig opplever at vår rett til ytringsfrihet brytes. For mange handler det om mangel på tolk, det å ikke kunne velge sin kommunikasjonsform eller det å mangle tilgjengelig informasjon. Det handler imidlertid også om at funksjonshemmede systematisk er og har vært sterkt underrepresentert, både blant dem som styrer dagsorden og dem som slipper til i den offentlige samtalen. Dette er for eksempel andre gang i norsk historie at det blir nedsatt en Ytringsfrihetskommisjon uten at funksjonshemmede blir representert (første gang var i 1996). Funksjonshemmede er Norges største minoritet, og at vår stemme ikke er savnet når en av våre viktigste rettigheter skal utredes, er nettopp et bevis på hvorfor funksjonshemmedes perspektiv er så nødvendig.  

FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) slår også fast at regjeringen skal involvere oss direkte i alle spørsmål som angår oss. Funksjonshemmede er spesifikt nevnt i kommisjonens mandat. Å utrede vår ytringsfrihet uten at vi selv aktivt medvirker, bryter med internasjonale menneskerettighetskonvensjoner som Norge har forpliktet seg til å følge.  

Uloba og Stopp Diskrimineringen har sendt brev til Regjeringen der vi påpeker manglene, og krever at funksjonshemmedes ståsted representeres i kommisjonen, men vi har foreløpig ikke nådd frem. Derfor kaller vi sammen styrkene, og trenger deg med på laget!  

Skriv under på vårt krav om at funksjonshemmedes perspektiv ivaretas ved at det utnevnes et medlem til Ytringsfrihetskommisjonen med erfaringskompetanse som funksjonshemmet, og kunnskap om vår likestillingskamp. Signaturene vil overleveres kultur- og likestillingsminister Abid Raja.  

Ingen er fri før alle er fri. Nothing about us without us!  


Uloba - Independent Living Norge og Stopp Diskrimineringen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen