Frikjenn Eirik Jensen!

Vi kan ikke akseptere et justismord!

I saken mot Eirik Jensen påstås lovens strengeste straff på 21 års fengsel. Vi stiller følgende kritiske spørsmål knyttet til etterforskning og behandling av saken.

1.       Hvorfor er ikke saken etterforsket bredere; ref. manglende logger/rapporter fra  dette, faren for tunnelsyn, fokus på bekreftelse av hypoteser og faren for justisfeil?

2.       Hvorfor  har ikke Cappelens påstander blitt etterforsket nærmere?

3.       Hva med prinsippet om at enhver er uskyldig til det motsatte er bevist, og hvordan kan man snu bevisbyrden og kreve at den tiltalte skal bevise sin uskyld?

4.       Hvilken rolle har riksadvokaten spilt i denne saken; med hensyn til kravet om åpenhet og notoritet?

5.       Hvordan kan en så alvorlig sak basere seg fullt og helt på vitnemålet til en beviselig kriminell som selv innrømmer løgn og som er ute etter strafferabatt i egen sak?

6.       Hvorfor fikk ikke forsvarerne full tilgang til dokumentasjon fra Ila-samtalene?

7.       Hvorfor får ikke forsvarerne tilgang til ytterligere tapping av telefoner for å få et fullstendig bilde av dialogene, og ikke bare utvalgte utdrag?

8.       Hvorfor ble sakene til Jensen og Cappelen samkjørt, med fult innsyn til Cappelen og hans forsvarere, og med den konsekvens at det i praksis var tre aktorer i saken mot Jensen?

9.       Hvordan kan man bygge en så alvorlig tiltale på indiser, selektive hendelser og egne tolkninger som passer inn, uten å ha noen håndfaste beviser?

10.   Hvordan kan dommerne tilsidesette juryens kjennelse i første sak i lagmannsretten, når en slik tilsidesettelse primært skal hindre at uskyldige blir dømt, og ikke det motsatte?

11.   Hvordan kan det forsvares at dommer Leirvik i siste runde i lagmannsretten delte ut dommen fra Tingretten, og dermed påvirket dommerne?

12.   Hvordan er det mulig å dømme på grunnlag av en rekke innførsler som ikke er bekreftet eller dokumentert?

13.   Hvorfor bryter Borgarting lagmannsrett prinsippet om åpenhet i rettsprosesser ved å vanskeliggjøre publikums tilgang til prosedyrene i saken?

14.   Hvorfor var det viktig for SE å gå til anholdelse av Jensen midt under domsavsigelsen?

15.   Hvilke almene hensyn til varetekt finnes når det ikke er rømningsfare eller noen bevis å forspille?

I denne saken er det svært mange ting som virker underlige og som ser ut til at ikke tåler dagslys! For at norsk rettsvesen skal gjenvinne tillit hos den norske befolkningen, kreves det at disse spørsmålene besvares og belyses! Hvis ikke, bortfaller hele fundamentet for denne saken, og Eirik Jensen må frikjennes!


Medlemmer av støttegruppe for Eirik Jensen og andre støttespillere    Kontakt personen bak underskriftskampanjen