Ikke fjern retten til hjelpemidler i Folketrygden!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Ikke fjern retten til hjelpemidler i Folketrygden!-oppropet.


Gjest

#1

2015-05-06 16:25

Fordi jeg ønsker ikke at kommunen skal ha denne oppgaven .
Forskjellene vil bli større da det er gjengs dårlig kommuneøkonomi .
Det vil gå utover di svakeste ennda en gang

Gjest

#2

2015-05-06 16:35

Vi er avhengi av hjelp av forskjellig art, å hjelpen må vi få slik som før. Noe annet er ren diskriminering av oss brukere!!!!!!!

Gjest

#3

2015-05-06 16:38

Jeg signerer fordi jeg mener at ved å legge ansvaret på kommuner vil nødvendigvis forskjellene bli større hvor det kan gå ut over de med størst behov. Og det er ikke ønskelig når det kommer til viktigheten av hjelpemidler. Behold da ordningen som før i Folketrygden, og gjør heller ordningen bedre der!

Gjest

#4

2015-05-06 16:41

Ser hvor viktig det er med gode hjelpemidler, og at "den kjenner best hvor skoen trykker den som har den på "

Gjest

#5

2015-05-06 16:56

Jeg har behov for både rullator og elektrisk fremkomstmiddel for å kunne være selvhjulpen i hverdager

Gjest

#6

2015-05-06 17:00

Fordi denne saken kanskje er den viktigste saken for oss funksjonshemmede på mange år!

Gjest

#7

2015-05-06 17:09

Jo d er en nødvendighet at vi kan få hjelpemiddler når man trenger d.

Gjest

#8

2015-05-06 17:12

Pga bekjente som er avhengig av hjelpemidler

Gjest

#9

2015-05-06 17:19

Hjelpemidler er ett viktig tiltak for at alle kan bo lenger hjemme. Det er også viktig som sykdomsforebygging hos helsepersonell. 


Gjest

#10

2015-05-06 17:22

Er mor til et multihandikappet barn i en liten kommune. Ser at mange andre tjenester blir kuttet i pga svak kommuneøkonomi, så frykter konsevensene hvis hjelpemidlene også skal bli finansiert via kommunene.

Gjest

#11

2015-05-06 17:22

Alle har rett til likt liv og et verdig liv!

Gjest

#12

2015-05-06 17:45

Fordi dette ikke engang burde være et tema - all den tid kommunene i Norge har forskjellige økonomiske forutsetninger bør ikke materiell hjelp til de svakeste være noe som baseres på hvor i landet de bor.

Gjest

#13

2015-05-06 17:53

Hjelpemidler er uunnværlige..!

Gjest

#14

2015-05-06 18:01

Jeg ønsker og sikre lik rett til hjelpemidler uavhengig av hvor du bor i landet, derfor er viktig at retten til hjelpemidler forblir i Folketrygden.

Gjest

#15

2015-05-06 18:10

Dette angår alles rett til aktivitet og deltakelse i samfunnet!

Gjest

#16

2015-05-06 18:18

Er selv ufør, har 3 uføre barn

Gjest

#17

2015-05-06 18:26

Livskvalitet skal ikke være avhengig av den enkeltes økonomi.

Gjest

#18

2015-05-06 18:28

Alle skal ha rett til hjelpemidler de har behov for og fyller kriteriene for å få- uavhengig av hvilken kommune en bor i og når på året behovet oppstår. I tillegg tror jeg at kommunene ikke har kapasitet til håndtere dette nå. Kommunene er ikke ferdige med å implementere det som trengs innen rehabilitering. En har knapt fått hode over vann etter at samhandlingsreformen trådte i kraft. Pr i dag er det behov for NAV og statlig hjelpemiddelsentraler som innehar ekspertise på området, som gir råd til kommunalt ansatte og som tar seg av vedtak bestillinger.

Gjest

#19

2015-05-06 18:30

Hjelpemidler er en forutsetning for et aktivt og deltagende liv for de som trenger det. Under NAV ligger mulighetene, men hos kommuner vil dette trolig miste sin effekt som en konsekvens av nedskjæringer og dårlig kommuneøkonomi.

Gjest

#20

2015-05-06 18:33

Vi må alle ha lik rett til hjelpemidler. Det får vi berre gjenom Folketrygden.

Gjest

#21

2015-05-06 18:37

Det er nødvendig med likebehandling og ikke avhengig av kommunens økonomi. Ellers må det være tilstrekkelig med øremerkede midler. Dette for at alle som trenger det får de hjelpemidler som er nødvendig for å ha et fullverdig liv på lik linje med de funksjonsfriske.

Gjest

#22

2015-05-06 18:37

skam for dette land som skryter at de tar seg av de svake i samfunnet ,Nok et kne fall for politikerne på stortinget

Gjest

#23

2015-05-06 18:47

Fordi du sparker ikke noen som ligger nede. De som er uføre og har behov for ekstra hjelp, trenger det sårt. Og de uføre har som regel uføretrygda å rutte med. Hvem klarer seg på den?

Gjest

#24

2015-05-06 19:00

Det vil vere ei katastrofte om tilgangen på nødvendige hjelpemidlar skal verte avhengig av den enkelte kommune sin økonomi og prioriteringar.

Gjest

#25

2015-05-06 19:00

Fordi jeg får hjelpemidler og er avhengig av de.Facebook