Forslag til Endringer i tilbud i BHG/SFO Skaun kommune.

Skaun kommune sendte ut forslag til endringer som gjelder for alle kommunale barnehager og skolefritidsordninger den 12.05.2022. 

Utdrag av de endringer er: 

Endringer av åpningstid for BHG og SFO fra 07-17 til 07-16.30 

Bortfall av muligheten til redusert plass på SFO 1-6 timer og at man tvinges over på en løsning om enten halv plass eller full plass. 

Tilbakemelding og kommentarer til forslag på nye vedtekter for barnehagene og skolefritidsordningen i Skaun kommune.

Vi er flere foreldre som ønsker å komme med kommentarer til de foreslåtte endringene i vedtekter for barnehagene og skolefritidsordningene (heretter BHG/SFO) i Skaun kommune.

Endring av åpningstider:Dette foreslås endret fra kl. 07.00-17.00 til kl. 07.00 til 16.30.

Dette med begrunnelse i at det er svært få barn som benytter dette tilbudet i gitte tidsrom som foreslås endret. Det er ikke opplyst om dette gjelder 0-10 barn, 10-20 barn eller flere. Det begrunnes også med dokumentasjon på dette. Hvilken dokumentasjon som er tatt i bruk er ikke nevnt. Det tas derfor høyde for at gitte dokumentasjon er ferske tall fra siste år, eventuelt siste to år. Det er urimelig om dette brukes som grunnlag for reduksjon av åpningstid.

Som alle er kjent med har landet de siste to årene vært mer eller mindre i unntakstilstand grunnet Covid-19. Mange har fått endret arbeidstid som følge av Covid-19. Det vil si, mange har vært pålagt hjemmekontor, vært permitterte eller på annet vis fått endret sin arbeidstid. Som nå i stor grad går tilbake til det normale. Det vil si mindre fleksibilitet, mer pålagt oppmøte på jobb og dernest også økt reisetid til og fra arbeidsplass. I løpet av disse to årene har det også vært sortert ut hvilke barn som har hatt tilbud og hvilke barn som ikke har hatt tilbud/krav til plass i BHG/SFO. Dette gjelder da arbeidstakere med samfunnskritisk funksjon, og det er gjerne også de med arbeid som er samfunnskritisk som har svært redusert mulighet for tilrettelagt arbeidstid, nettopp fordi dem er samfunnskritisk.

I brosjyre laget av Skaun kommune fremkommer det at utbyggingen av E39 gjør kommunen spesielt attraktiv for pendlere. Her vises det også til gode kollektivtilbud til nærliggende kommuner med større arbeidsmarked(1). Brosjyre Skaun kommune. Skaun kommune sitt eget slagord sier «Attraktiv og aktiv» og henviser også til at kommunen er størst på befolkningsvekst i Norge. Denne befolkningsveksten vil i hovedsak bestå i tilflytning av barnefamilier. Dette er den gruppen som har behov for at nåværende åpningstid forblir uforandret. Flertallet av Skaun kommune sin befolkning har arbeidssted utenfor kommunen og medfører flere faktorer for å komme seg til og fra arbeidssted. Dette være seg kollektivtransport, bil, trafikk og uforutsette hendelser. Dette vil gjøre kommunen mindre attraktiv for tilflytting av nevnte gruppe.

Foreldre har kommet med tilbakemeldinger om arbeidstid frem til 15.30 i Trondheim sentrum/utenfor sentrumskjernen i dag har problemer med å rekke henting av barn innenfor dagens åpningstid. Dette vil si at dem dette gjelder tidligst er i Buvika klokken 16.30. Som kjent ligger ikke holdeplassene i umiddelbar nærhet til BHG/SFO og mange har barn både på SFO og i BHG, og derfor må hente barna på ulike steder. I dag står også miljøperspektivet sterkt.Det er ønskelig og legges stadig nye føringer for bruk av miljøvennlig transport til og fra arbeid. Stortinget og regjeringen i dag oppfordrer i svært stor grad bruk av kollektivtransport, dette for å spare miljøet og unngå unødvendig mange biler på veien samtidig. Det vil i stor grad umuliggjøres dersom åpningstidene reduseres slik foreslått.

Eksempelvis. Flere pendlere forteller om en arbeidshverdag som er slik:

07.00: Barn/barna leveres på SFO 
07.21: Tidligst mulige buss som er mulig å rekke går fra fylkesvei 800 Buvika
07.57: Prinsens gate i Trondheim sentrum
16.00: Arbeidsdag slutt
16.12: Prinsens gate: Første mulige buss etter endt arbeidsdag
16.49: Buss fremme i Buvikkrysset E39

Som man ser av fremstillingen over – vil de aller fleste med arbeidstid 08-16 selv i dag ha utfordringer med å hente barnet tidsnok på SFO. Tallene over er tatt med utgangspunkt i dagens rutetabell til ATB. Det umuliggjør også muligheten til å benytte seg av kollektivtransport og derav følge oppfordringen til mer miljøvennlig samfunn. Det samme gjelder foreldre bosatt i Børsa, med dernest påfølgende 10 minutter ekstra i pendlertid hver vei.

Flere foreldre viser til at tiden mellom klokken 16.30 og 17.00 er den halvtimen som avgjør om foreldre rekker å hente barna før stengetid. Dersom dette reduseres mister disse et tilbud som er sårt tiltrengt i en normal arbeidshverdag og svært viktig for å få hverdagen til å gå opp. Svært mange arbeidstakere har ikke fast arbeidssted, eksempelvis rørleggere, snekkere, elektrikere, transportarbeidere og lignende yrker, noe som naturligvis medfører variert pendlertid og behov for fleksibilitet i SFO-tilbudet. Det foreligger ikke noe lovverk som pålegger arbeidsgivere å tilrettelegge arbeidstid grunnet levering/henting av barn i BHG/SFO. Dette er noe de fleste arbeidsgivere vil prøve imøtekomme, men ikke noe dem er pålagt ved lov å gjøre. Det er ikke alle arbeidssteder som har mulighet for tilrettelagt arbeidstid. Normal arbeidsuke er i dag 40 timers uke i forhold til arbeidsmiljøloven. §10-4 Alminnelig arbeidstid (2) Arbeidsmiljøloven «Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager» De aller fleste har i dag tariff på 37,5 timers uke, men man må legge til grunn den faktiske lovgivningen når man foreslår endringer i oppholdstid i BHG/SFO.  

Regjeringens føringer tilsier at Norge har behov for økt arbeidskraft og derfor er det oppfordret i størst mulig grad til 100 % stillinger. Det er også et stort fokus hos de fleste arbeidsgivere med prioritering av 100% stillinger. En reduksjon av tilbudet på SFO vil derfor ha en direkte konsekvens at flere ser seg nødt til å jobbe redusert i den perioden barna har behov for tilsyn, da hovedsakelig fra barna starter i BHG ved 1 års alder til dem går ut 4 klasse. Dette vil si opp mot 8 år.

Det er også flere som er aleneforeldre, som allerede i dag har problemer med å få levert barna i BHG/SFO og kommet seg til arbeid utenfor Skaun kommune, tilbake for å hente innen fristen klokken 17. For disse vil dette medføre redusert inntekt på grunn av reduksjon av stillingsprosent for i det hele tatt ha mulighet for å hente barna tidsnok til å ikke bli belastet med overtidskrav fra Skaun kommune. Dette vil gi en allerede økonomisk presset gruppe større utfordringer enn nødvendig. Mange er innflyttere til kommunen og har ikke nettverket å benytte seg av at andre skal hente barna i BHG/SFO. BHG/SFO-tilbudet skal gjelde for alle og slik tilbakemeldingene er, er det flere som har behov for at barna er i BHG/SFO lengre enn til klokken 16.30. Foreldre kan ikke gjøres avhengig av at andre skal hente barna i BHG/SFO. Det vil medføre ekstra kostnader til bruk av privat barnepass.

Det må også tas med i beregningsgrunnlaget at samfunnets økonomiske utvikling i dag er i stor endring. Matpriser økes, strømpriser økes og renten skal heves. Dette vil naturlig nok medføre økte kostnader for de fleste husstander. Dersom man må redusere sin stilling som arbeidstaker, vil dette medføre stor økonomisk belastning for de dette gjelder. Grunnlaget for reduksjon i BHG/SFO-tid begrunnes også med bruk av flere ressurser inn i BHG/SFO-tilbudets kjernetid. Uten at dette utdypes noe videre. Hvilke tiltak/forbedringer som tiltenkes er derfor ikke besvart. Slik foreldre vurderer dette, vil totalen i tilbudet reduseres betraktelig i forhold til hva som er behovet. Tilbudet vil bli dyrere og dårligere slik det er forklart i høringsbrevet per nå. Den totale økonomiske belastningen for hver enkelt familie sees på som en større ulempe enn reduksjon av åpningstiden til BHG/SFO slik det er argumentert for i høringsbrevet. Det vil i stor grad føre til at en av foreldrene må jobbe redusert for å ha muligheten til å hente barna innen åpningstid om denne reduseres. Det er også idag slik at BHG/SFO er stengt i jul/påske og opp mot 5 planleggingsdager i året. I tillegg til henholdsvis 2 uker stengt på sommeren for BHG og 3 uker for SFO. Tar man totalen av disse dagene og sammenligner med antall dager man har rett på ferie som arbeidstaker havner man allerede i minus hva gjelder lovfestet rett til fridager. Mange må idag benytte seg av ekstern barnepass til disse dagene og igjen medfører dette økonomisk ulempe for foreldre som ikke har denne muligheten og derfor må ta fri uten lønn.

Hva gjelder åpningstider og argumentasjon for BHG i Skaun kommune utdypes dette noe mer i høringsutkastet for barnehagene. Argumentasjonen er blant annet økte krav fra regjeringen til bemanningsnorm i barnehagene og at dette vil bedres ved 30 minutters reduksjon i arbeidstid. Nå er tilbud om BHG plass en tjeneste Skaun kommune leverer til sine innbyggere. Derfor skal behovet til innbyggere veie tyngre. Dersom barnehagene idag har problemer med å opprettholde bemanningsnormen må dem i større grad se på muligheter til å ansette flere. Likeledes vil det være mulig med sammenslåing av avdelinger på ettermiddag i det tidsrommet som foreslås endret. Slik at de foreldre og barna som har behov for det får et tilbud jamfør tidligere argumentasjon. 

Fjerning av 1-6 timers oppholdstid på SFO:

I høringsbrevet begrunnes fjerning av dette tilbudet med økt forutsigbarhet til bemanning og at tilbudet skal være i tråd med nasjonale føringer. Hvilke nasjonale føringer det henvises til opplyses det ikke om. Dernest er SFO et tilbud til foreldre som har behov for dette. Det er ikke et tilbud til ansatte i Skaun kommune og deres forutsigbarhet. Hensynet til behovet til innbyggerne og brukere av tilbudet skal veie tyngre, enn hensynet til forutsigbarhet for Skaun kommune. 

Det er kommet tilbakemeldinger fra foreldre om at dem bruker i dag tilbudet om 1-6 timer på SFO slik at eldre søsken kan hente barna på SFO eller at dem sendes med skolebuss som går etter at mellomtrinnet er ferdig på skolen. Dersom man ikke har mulighet til å hente etter arbeid selv, og ikke lengre har mulighet til å få større søsken til å hente barna, eventuelt at barna tar bussen hjem selv vil ikke dette være særlig effektivt. Antallet barn som da har behov for helplass vil da øke. Dette vil igjen medføre økt mengde ansatte på SFO, som det allerede per i dag er mangel på. Dette vil også medføre at behovet for opprettholdelse av dagens åpningstid forblir uendret. Det vil i tillegg også medføre økte kostnader til barnefamilier, som i dag benytter dette som et kostnadsbesparende tiltak for å få hverdagen økonomisk sett til å gå opp.

Fjerning av dette tilbudet vil medføre at dem som i dag bruker SFO hovedsakelig på morgenen mister et viktig tilbud. Mange bruker morgen SFO for å holde kostandene nede, men ikke alle har behov for at barna er der etter endt skoledag og derfor kan gå hjem på egenhånd. Det samme gjelder dem som benytter tilbudet utelukkende 1-2 timer på ettermiddagen. Barna kan da gå hjem på egenhånd, uten å måtte tilbringe altfor lang tid alene hjemme før foresatte er hjemme fra arbeid.

SFO er også en svært viktig sosial arena for barna i småtrinnet. Mange benytter seg av tilbudet 1-6 timer for at barna skal kunne ta del i den sosiale arenaen som SFO er. Det blir også ved foreldremøte før oppstart på skolen oppfordret til at barna blir meldt på SFO av samme årsak. Flere familier som i dag opplever økonomiske utfordringer, bruker dette tilbudet for å kunne gi barna en sosial arena også utenfor skoletid. Dette gjelder også dem som ikke kommer innunder lavinntektsgrensen som legges til grunn for redusert foreldrebetaling.

Foreldregruppen for kommende og nåværende barn i BHG/SFO i Skaun kommne

Kilder

Brosjyre skaun kommune:https://img0.custompublish.com/getfile.php/4874917.1720.mbiwipiisubqps/Skaun_kommune_2.pdf?return=www.skaun.kommune.no

Arbeidstilsynet:https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/arbeidstid/

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Benedicte Fjeldsbø fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...