Forkast ny barnevernlov

Aldri før har DITT engasjement vært viktigere for oss som jobber for å bedre barnevernet i Norge. Fredag la regjeringen frem forslag til ny barnevernlov, en lov på fullstendig kollisjonskurs med blant annet Grunnloven, EMK og FN`s menneskerettigheter.
 
De mest inngripende endringene består blant annet av:
 
- barnevernstjenesten får utvidet adgang til å fatte særdeles inngripende vedtak ovenfor familier, uten rettslig overprøving.
- barnevernets leder kan nå fastsette samvær mellom foreldre og barn i forbindelse med akuttiltak om omsorgsovertakelse, som gjelder frem til nemnda eventuelt har behandlet sak om omsorgsovertakelse.
- saker vedrørende samvær kan kun bringes inn for nemnd/rett når det er 18 mnd siden sist vedtak/dom.
- den "uavhengige" og "upartiske" nemnda skal nå oppnevne privatparts advokat.
- begrenset innsynsrett i sakens dokumenter i undersøkelsesperioden.
- barnevernet gis bred adgang til å gripe inn i familier og privatliv, mens kravene til barnevernet i forhold til hjelp og støtte er smalere.
 
Dette er på ingen måte en familievennlig lov som har til hensikt å bevare gode familierelasjoner. Loven er en trussel for alle barnefamilier som på et eller annet tidspunkt kommer i kontakt med barnevernet.
 
 
Vår eneste sjanse nå er at Stortinget forkaster lovforslaget! 
 
Organisasjonen for barnevernsforeldre oppfordrer alle som er i mot forslag til ny barnevernlov å støtte oss i vårt arbeid.
Bruk #uProftbarnevern
 
Trond Rikard Ensby- Fokus på barnevernet: Vi mener det er på høy tid at myndighetene setter barna først, og ikke barnevernet først. Barnevernet bruker ofte "barnets beste" som bortforklaring på at de velger å se bort ifra barnets ønsker og meninger fordi de mener at barnet ikke er i stand til å forstå sitt eget beste. Dermed kan de overstyre både foreldre og barn. Det nye lovforslaget vil gjøre dette enda verre. Fokus på Barnevernet sitt motto er rett hjelp til rett barn til rett tid. Barna skal få bli værende i sin egen familie så langt det er mulig. Derfor støtter vi oppropet til OBF.
 
Ken Joar Olsen: Vi i barnevernet må bort og noe annet på plass, ser ikke det som en løsning at ansatte gis mere makt de kan forvalte feil. Husk Einstein sin definisjon av galskap: «Galskap er å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat». Vi stiller oss derfor bak OBF sitt engasjement.
 
Tor Åge Berglid- Barnets beste: Barnets beste stiller seg bak oppropet til OBF, i tillegg ønsker de at ukulturen i barnevernet må bort. Vi ønsker at det opprettes en havarikommisjon der alle parter er representert for å granske alle saker der barnet må ut av egen familie.
 
Lik & del 💛❤️💚

Organisasjonen for barnevernsforeldre    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Organisasjonen for barnevernsforeldre fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...