Er det riktig å slå sammen Tangen og Alværn ungdomsskole?- høringsinnspill til ny skolestruktur

Vi risikerer å miste Alværn ungdomsskole snart.


Ja, det er flott at det er en gjennomgang av skolestrukturen vår da vi vet at flere av våre skoler trenger fornyelse, oppussing og vedlikehold. Det vi er bekymret for er at hele prosessen har gått for fort uten at de viktige faggruppene, nemlig dem som jobber med barn og unge har fått uttalt seg tilstrekkelig. Nedleggelse, sammenslåing og vesentlige endringer kan få store konsekvenser for barn og unge på Nesodden. Det er derfor viktig at dette blir vurdert og utredet grundig før endelig beslutning.


Vi gir her høringssvar på bakgrunn av rapporten Vurdering av ny skolestruktur Nesodden. Saksnr 19/1332.


Til prosessen
Vedtaket om en vurdering av ny skolestruktur på Nesodden er fra kommunestyremøtet 13.12.2017 og fremkommer som et verbalforslag til budsjettet, dvs et forslag fremsatt av politikerne uten noe som helst vurdering av administrasjonen. Det er selvfølgelig helt greit, men i en så viktig sak hvor skolefaglige vurderinger burde stå sentralt burde administrasjonen kommet tilbake med en sak til kommunestyret hvor mandatet ble tydeliggjort. Det står tross alt i vedtaket at
«Behovet for investeringer i utvidet skolekapasitet skal utredes. «Følgende temaer vil være aktuelt å få belyst». Det betyr at administrasjonen også burde foreslått hvilke andre alternativer som burde vurderes, men det er jo selvfølgelig mulig at de mener at det ikke finnes andre. Slik vi leser vedtaket burde administrasjonen fulgt opp dette vedtaket med en sak om mandatet. Vi finner i alle fall ikke dette fra noen protokoller i 2018. I «ekstraordinært» informasjonsmøte 15.april ble det påpekt fra administrasjonen at grunnen til at saken ble utsatt til høsten 2018 var bytte av skolesjef. Man burde da likevel ha forberedt saken så godt man kunne. Det var jo kun personen på toppen som ble byttet ut. Det argumenteres også med at man startet prosjektgruppen høsten 2018 og at den således har jobbet i 4 måneder. Det er mulig det gjelder «eiendomsdelen» av prosjektgruppen ettersom de måtte lage et grunnlag til konkurransen, men ifølge protokoll fra skole- og oppvekstutvalget fra møte i januar 2019 ble det kun informert om at prosjektgruppen for det skolefaglige/vurderingen var opprettet.

En slik viktig sak burde hatt lengre tid til vurderinger og selv om ny skolestruktur visstnok ikke må på høring (noe vi finner litt rart, ettersom det er mange interessenter/organisasjoner som blir berørt) burde man brukt godt tid på de skolefaglige vurderingene internt i kommunen. Det er veldig merkelig at ansatte i Nesodden kommune som jobber med ungdommen omtrent ikke kjenner til saken før den legges ut på høring. Kommunen velger også å gjøre høringsfristen kortest mulig og inkluderer påsken og gjør det således vanskelig for alle berørte parter å rekke å komme med innspill. Det er ikke slik at FAU og andre organer knyttet til skolen har faste møter hver uke. Vi forstår selvfølgelig hvorfor fristen er kort. Det er fordi det er valg til høsten og administrasjonen/politikerne ønsker å gjøre vedtak før det kommer nye folk, nye meninger og det blir en utsettelse på noen måneder. Det burde man tenkt på i forkant og i denne saken er det ikke fornuftig å forhaste seg.

Til mulighetsstudiet, vurderingen og anbefalingen
I saken eller mulighetsstudiet som det også omtales som vises det til flere alternative løsninger for ungdomskolene på Nesodden, samt barneskolen på Nesoddtangen og Myklerud. Den delen som omfatter selve mulighetsstudien er godt beskrevet. Det er dog med et stort unntak- og det er at vi savner flere alternativer og da spesielt et alternativ som beskriver ulike muligheter ved dagens struktur med 3 ungdomsskoler. I informasjonsmøte ble det blant nevnt at det er for langt å busse elever fra Fagerstrand til Alværn. Det betyr at administrasjonen kanskje har vurdert noen flere alternativer, men disse er ikke nevnt i saken. Det er dog verdt å nevne at elever fra Fagerstrand faktisk tok buss til Alværn i 33 år (fra 1970 til ca. 2003) og ettersom flere av oss var ungdommer på den tiden og kjente Alværn godt vet vi at det fungerte veldig bra. At Fjellstrand elevene må busses til Fagerstrand når de har gåavstand til Alværn (i alle fall når nytt gangfelt er på plass) er vel heller ikke en optimal løsning?
I informasjonsmøtene vises det til at dette er en mulighetsstudie og at detaljeringen skal skje etter hvert, men i følge planen fremlagt på informasjonsmøte skal saken vedtas i skole- og oppvekstutvalget, formannskapet og kommunestyremøte i løpet av juni. Dersom kommunestyret vedtar en ny struktur for ungdomsskolene gjenstår kun organisering og utforming av den nye store ungdomsskolen på Tangen.
Vi reagerer først og fremst på den manglende skolefaglige vurderingen av alternativene i saken. Det står med store ord at det ikke finnes forskning på konsekvens av små-mellomstore og store skoler i Norge. De største argumentene for store skoler er bla. mer robuste fagmiljøer og enklere rekruttering. I det ene informasjonsmøte bekreftet fungerende rådmann at de ikke opplevde utfordringer med rekruttering til Nesoddskolen. Vi mener også at dersom man sliter med små fagmiljøer bør man heller lage et bedre samarbeid på tvers av skolene- Nesodden er ikke så stort. Det er også et paradoks at man argumentere for at det nye fagmiljøet på ungdomsskolen på Tangen blir så bra og robust, men man velger å opprettholde en ungdomsskole på Fagerstrand med 150 elever (frem til 2023 kanskje noen få til - iflg befolkningsprognosen er økningen i aldersgruppen 6-15 år på Myklerud og Fjellstrand,som også inkluderer barneskolealder, 60 elever i denne perioden). På Myklerud/Bakkeløkka står det også beskrevet i diverse saker fra kommunen at de har større utfordringer med blant annet mobbing enn andre skoler.
Som en generell vurdering av overgangen til en stor ungdomsskole står det bla. skrevet at dette vil gå veldig fint bare foreldrene legger uenighet bak seg og støtter opp om nytt forslag – ganske så usaklig.


Etter noen få søk på UDIR finner vi følgende fakta om skoler i Norge:
09546: Grunnskolar, etter region, skolestorleik, organisasjonsform, eierforhold, statistikkvariabel og år

Grunnskolar
2018
1-9 elevar Ungdomsskolar Kommunal 9 stk
10-19 elevar Ungdomsskolar Kommunal 6 stk
20-49 elevar Ungdomsskolar Kommunal 3 stk
50-99 elevar Ungdomsskolar Kommunal 20 stk
100-299 elevar Ungdomsskolar Kommunal 214 stk
300-499 elevar Ungdomsskolar Kommunal 189 stk
500 elevar eller meir Ungdomsskolar Kommunal 28 stk

Tabellen over viser at det er meget få ungdomsskoler i Norge som har mer enn 500 elever. I følge samme statistikk var det i skoleåret 2018/2019 i snitt 225 elever per skole (både barneskoler og ungdomsskoler i Norge). Den største skolen hadde 847 elever, som da er et lavere antall enn det man foreslår i denne planen.
I vurderingen/høringssaken står det lite/ingenting om hvilke skolefaglige vurderinger som er gjort. Det nevnes at den pedagogiske vurderingen er knyttet til klassestørrelsen og således ikke påvirkes av hvor stor skolen er. Det er veldig mange fagmiljøer og profesjoner i Nesodden kommune som jobber med ungdom herunder rektorer, lærere, sosiallærere, helsesøstre, ruskonsulenter, psykisk helse, ppt +++. Det står ingenting i vurderingen om at disse har vært involvert. Etter dialog med noen få personer som jobber med disse fagområdene forstår vi i alle fall at alle flere fagmiljøer ikke har vært med. Vi forventer at Nesodden kommune har diskusjoner på flere nivåer i organisasjonen, at alle meninger blir hørt og at de ansatte som jobber i disse miljøene/avdelingen får lov til å ytre seg (les være uenig) uten å bli «straffet» for dette. Det er til beste for alle saker at alle vurderinger/meninger kommer til overflaten, så må man selvfølgelig akseptere at alle ytringer ikke blir hensyntatt. Så forstår vi at det selvfølgelig er lederne på topp som basert på meningene/vurderingene fra alle avdelingen må gi en total vurdering, men deres vurderinger blir ikke bedre enn deres ansattes faglige begrunnelser. Til tross for flere spørsmål på informasjonsmøtene er det ingen som har sagt at dette er gjort. For politikerne som til slutt skal beslutte hvilket alternativ man skal gå for det også ekstremt viktig at alle fakta ligger på bordet. Dette handler til syvende og sist om våre ungdommer og hvilke konsekvenser det har at ungdomsskolen blir dobbelt så stor.


Hvis Alværn ungdomsskole legges ned vil Bjørnemyr krets lide et svært stort tap. Hvis vi mister ungdomsskolen vil vi også miste en svømmehall, en idrettshall som blir brukt mye av både barneidrettettslag og voksenidrettslag, fotballbane, skøytebane, ballbinge, skatebane, et trygt miljø ungdommen kan samles i, et trygt miljø de yngre samles i sammen med sine foreldre, et trygt miljø de yngre unge samles i på ettermiddagen/kveldene, et flott område som blir svært mye brukt i lokalsamfunnet. Her samles vi til bursdager, til klassesamlinger, voksentreff og barna/de unge har et sted de kan gå til i nærmiljøet for å samles-bli kjent og sosialiseres. Bjørnemyr elevene vil miste muligheten til å gå til ungdomsskolen, de aller fleste vil måtte benytte buss.
Alværn ungdomsskole har vært en flott skole i generasjoner så dette vil være svært trist for vårt nærmiljø og Nesodden generelt. Mange har akkurat flyttet til denne kretsen grunnet nærheten av skoler og fritidstilbud, grunnet mindre forhold der vi faktisk har mulighet til å bli kjent med elever/foreldre/lærere. Et samfunn der vi kan passe på hverandre, der lærerne og miljølærerne kjenner alle elevene, bakgrunn og kan bry seg. Et samfunn der enkelt elevene blir sett, hørt og ivaretatt. I informasjonsmøte ble det sagt klart ifra at kommunen ikke vil la skoler stå tomme, hva er da planen med Alværn ungdomsskole hvis den blir lagt ned? Dette vil selvfølgelig være svært viktig for oss i nærmiljøet og en stor risikofaktor.


Spørsmål vi stiller oss?
Kostnader defineres i et 30-års perspektiv som visstnok er vanlig, men hvor lenge vil en 4-parallell barneskole på Nesoddtangen og en 9-parallell ungdomsskole (sammenslåing av Tangenåsen og Alværn) ha tilstrekkelig kapasitet?
Hva med befolkningsveksten på Nesodden – har vi ikke på sikt behov for 3 ungdomsskoler?
Hva med muligheten for å skifte ungdomsskole?
På Nesodden har vi gode kommunikasjonsforbindelser buss på øst og vest siden. Må også alle funksjoner ligges i sentrumsområdet. Også ungdomsskole. Har man gjort noen vurdering av dette?
Er det utfordrende med fagmiljøer på Alværn og Tangenåsen i dag? Har de utfordringer med å rekruttere lærere? Kunne man tenkt seg et samarbeid i stedet?
Det har også vært skolesymposium- vil erfaringer fra dette og rapporten fra Thomas Nordahl vurderes sammen med skolestrukturen?
Plan for psykisk helse er på høring- er det noen sammenheng her?


Alternative forslag:
1. Alværn ungdomsskole rehabiliteres/bygges om og bygges på. Skolen får da størrelsen på rundt 450 elever
• Myklerud og Fjellstrand inkluderes i Alværn
• Vurdere om deler av Berger skal til Tangenåsen? Men da må dette være tydelige fra første stund og ikke komme som en overraskelse når man skal starte på ungdomsskolen
2. Beholde dagens struktur
• Alværn ungdomsskole rehabiliteres/bygges om og bygges på
• Tangenten bygges på hvis behov for flere klasser (trodde den var bygd for en 4-parallell ungdomsskole)

Konklusjon:
Vi mener at nullalternativet per nå er det eneste alternativet da de andre alternativene ikke er utredet godt nok.

 

Høringsinnspill er skrevet av

Anette Løes Hokholt Wiik, Anne Louise Pålsrud, Hilda Løes Hokholt