Det skal ikke bygges boliger på de kommunale tomtene langs E6 på Mortensrud

DET SKAL IKKE BYGGES BOLIGER PÅ DE KOMMUNALE TOMTENE LANGS E6 PÅ MORTENSRUD

Det skal ikke bygges boliger på de kommunale tomtene langs E6 på Mortensrud (gnr./bnr. 179/19 og gnr./bnr. 180/1).
Tomtene skal ikke selges til OBOS eller andre private utbyggere til boligutbygging.
Eksisterende vilttråkk må sikres i en forsvarlig viltkorridor på minimum 50 meters bredde, og større areal med nærskog beholdes.
Det bør utredes framtidig bruk av de kommunale tomtene til offentlige formål, som idrettsanlegg for lokal idrett på Mortensrud, anlegg for annen sosial infrastruktur, eller egnede næringslivsformål.

-----

BEGRUNNELSE FOR INNBYGGERFORSLAGET

På Felt 16 er det planlagt et boligområde på Mortensrud med 665 boliger bygd på tomter eid av OBOS Nye Hjem og Oslo kommune.

Planene har ikke hensyntatt behovet for en forsvarlig viltkorridor på feltet, og det kreves en flytting av den for å oppnå minstekravet som er 50 meter. En konsekvens av det må det legges ny plan for feltet.

På feltet er det planlagt boligblokker langs E6 som vil ligge veldig støyutsatt til i rød støysone. Disse ligger delvis på tomter eid av Oslo kommune, som vi mener er uegnet til boligbygging. 

Rød_støysone.JPG

Vi krever derfor at det ikke skal bygges boliger på de kommunale tomtene. I steden bør man utrede mulighet for egnede næringslivsformål, gjerne i kombinasjon med idrettsanlegg for lokal idrett på Mortensrud eller annen sosial infrastruktur som området mangler. 

Etter at Planprogram for Mortensrud ble vedtatt har man fått mer fokus på at Mortenrudområdet og bydel Søndre Nordstrand trenger flere arbeidsplasser. Med politisk vilje er potensialet stort for å omprioritere og tilføre området næringsliv. Her kan man bygge et næringslivsbygg med nærhet til et kollektivknutepunkt. 

Det kan være en mulighet for å samlokalisere arealer for lokal idrett, frivillighet eller væresteder for ungdom med et næringslivsbygg.

En ny plan for Felt 16 på Mortensrud med mer nærskog, hensyn til vilt, færre boliger, flere møteplasser og næringslivsbygg nærmest E6 kan snu en utbyggingsplan med utfordringer og mangler til et utbyggingsfelt som tilfører Mortensrud det området trenger. 

PRAKTISK INFORMASJON

Dette er et innbyggerforslag som vil sendes til politisk behandling i Oslo bystyre når det oppnår mer enn 300 underskrifter.
Ved signering av oppropet kan man velge å skrive en kommentar med sine meldinger.
Overskrift og punkter under utgjør selve innbyggerforslaget som skal til behandling i Oslo bystyre.
Under innbyggerforslaget er en begrunnelse for innbyggerforslaget. Det vil legges til mer saksopplysninger med lenker til plandokumenter og kart senere. 
Til slutt vises en oversikt over og lenke til tre andre innbyggerforslag som hører sammen med dette. Det anbefales å lese dem, så du kanskje ønsker å signere din støtte også til dem. Ansvarlig for organiseringen av innbyggerforslaget er Aksjonsgruppe Mortensrud. Innbyggerforslaget med all informasjon kan også leses som et dokument.

SAKSOPPLYSNINGER

Felt 16
Felt 16 ligger på et skogsområde nærmest E6 på Mortensrud. (Se bilde under fra planforslaget.)

Skogsområde_med_Felt_16.JPG

Korrigert plankart pr. 28.04.2023 (1) og pr. 04.05.2023 (2) viser planene for boligbebyggelse med 665 boliger (gule felt), natur- og friområder (grønne felt), barnehage (rødt felt), torg og gangveier(rosa) og kjørevei (grått felt). (Se korrigert plankart pr. 28.04.2023 under.)

Plan_16_korrigert_plankart1.JPG

Planprogram og VPOR for Mortensrud
I Planprogram for Mortensrud (3) omtales planer for området. Veiløsning og torg tilknyttet feltet er omtalt i Mortensrud Veiledende plan for offentlig rom (VPOR) (4).

Saksinnsyn for Felt 16
Saksinnsyn for Felt 16 (5) omtaler alle dokumenter og saksgang i planprosessen.

De kommunale tomtene på Felt 16
De kommunale tomtene på Felt 16 er gnr./bnr. 179/19 og gnr./bnr. 180/1. OBOS Nye Hjem eier tomten gnr./bnr. 180/521 og gnr./bnr. 179/1, og tomten til barnehagen gnr./bnr. 180/540 eies av Oslo kommune. I saksinnsynet kan man se tomtene på Felt 16 (6) (se kart under.) 

Tomtene_på_Felt_16.JPG

Planforslag til politisk behandling
Planforslaget ble 10.03.2023 oversendt til politisk behandling til Byrådsavdeling for byutvikling (7). (Se plantegning over boligfeltet under.)

Plantegning_av_Felt_16.JPG

Offentlig høring
Det ble gjennomført en offentlig høring i perioden 16.11.2020-18.01.2021 med planforslag (8). Det ble gjennomført et digitalt informasjonsmøte 05.01.2021 (9).
Illustrasjonen under viser hvordan Felt 16 ble presentert på informasjonsmøtet. Opprinnelig var det planlagt 690 boliger på feltet. (Se plantegning presentert i informasjonsmøtet 05.01.2021.)

191.JPG

Høringssvarene ble gjennomgått og kommentert i bemerkningsmøte om Felt 16 på Mortensrud 05.03.2021 (10).

Begrenset høring 
Varsel om begrenset høring ble sendt 30.08.2022 til «de som berøres direkte av endringene» (11). Den begrensete høringen ble gjennomført i perioden 30.08.2022 til 21.09.2022, hvor det kun ble gitt anledning til å uttale seg om endringene. 

Oslo politidistrikts vurdering av Felt 16
Byrådsavdeling for byutvikling har i sin behandling av plansaken hatt et møte med Oslo politidistrikt 23.06.2023. Dette informerer de Plan- og bygningsetaten om i brev 27.06.2023 (12), hvor de også ber PBE om å innkalle dem til møte og sørge for å ivareta Politiets medvirkning på en planmessig måte i fremtiden.  I brev 22.08.2023 ber Byrådsavdeling for byutvikling om PBEs uttalelse til merknad fra politiet (13). Vedlagt brevet ligger Oslo politidistrikts brev 05.07.2023 (14) til Byrådsavdeling for byutvikling med deres tilbakemelding om Felt 16 etter møte med byrådsavdelingen 23.06.2023. Avslutningsvis står det: Politiets vurdering er at Felt 16, slik det er forelagt oss per juni 2023, vil kunne forsterke kriminalitetsproblemene som i dag eksisterer på Mortensrud.»
I politiets presentasjon i møte med Byrådsavdeling for byutvikling 23.06.2023: Kriminalitetsforebygging i planprosesser og Mortensrud felt 16 (15) kan man lese deres innspill til Felt 16. (Nedenfor er to lysark fra politiets presentasjon) 

Politiet_2.JPG

Politiet_3.JPG

Vil Byrådsavdeling for byutvikling oversende planforslaget for Felt 16 til Oslo bystyre?
Det gjør inntrykk å lese Oslo politikammers presentasjon og tilbakemelding til utbyggingsplanene for Felt 16. Mye av det de tar opp av motforestillinger er også relevante i forhold til Mortensruds øvrige utbyggingsplaner. I tillegg gjør det inntrykk når man ser hva Plan- og bygningsetaten svarer Byrådsavdeling for byutvikling på spørsmålet om vurderinger som er gjort etter kartleggingen av vilt og naturtyper på Mortensrud. Spørsmålet er om Byrådsavdeling for byutvikling ser planforslaget forsvarlig, og sender det til videre behandling i Oslo bystyre. Eller om de ser at planene for Felt 16 må gjennomgås på nytt?

Planene for Felt 16 må stoppes og feltet må planlegges på nytt
En ny plan for Felt 16 må ta hensyn til Mortensrudområdets behov og utfordringer for å  ivareta et trygt og godt bo- og oppvekstmiljø i et levekårsutsatt område som Mortensrud er. 

-----

SE OGSÅ INNBYGGERFORSLAGET SOM OMHANDLER Å SIKRE FORSVARLIG VILTKORRIDOR OG BEVARE MER NÆRSKOG PÅ FELT 16

Sikre forsvarlig viltkorridor og bevar mer nærskog på Felt 16 på Mortensrud

-----

REFERANSER MED LENKER

(1)   Korrigert plankart Mortensrud Felt 16 pr. 28.04.2023.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023060440&fileid=10791102

(2)   Korrigert plankart Mortensrud Felt 16 pr. 04.05.2023.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023060853&fileid=10793184

(3)   Planprogram for Mortensrud, vedtatt i Bystyret 05.09.2018.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019031268&fileid=8367036

(4)   Mortensrud. Veiledende plan for offentlig rom (VPOR), vedtatt i Bystyret 05.09.2018.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019031268&fileid=8367049  

(5)   Saksinnsyn Mortensrud felt 16 – Planforslag oversendt til politisk behandling – Boligutbygging. Saksnr. 201801656.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201801656&wfl=N&Dateparam=10/03/2021&sti=

(6)   Tomtene på Felt 16 
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2018139006&fileid=8198030 

(7)   Planforslag Mortensrud felt 16. Planforslag til politisk behandling. Sendt til politisk behandling 10.03.2023.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023030979&fileid=10674365

(8)   Mortensrud, felt 16 - Planforslag til offentlig ettersyn i perioden 16.11.2020-18.01.2021.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2020146408&fileid=8964113

(9)  Opptak av digitalt informasjonsmøte 05.01.2021.
https://www.facebook.com/watch/?v=227171782278099 

(10)  Referat fra bemerkningsmøte – Mortensrud Felt 16 05.03.2021.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021027790&fileid=9488291

(11)   Varsel om begrenset høring i perioden 30.08.-21.09.2022 med forslag til detaljregulering.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2022108093&fileid=10377341

(12)  Brev fra Byrådsavdeling for byutvikling 27.06.2023 til Plan- og bygningsetaten. Medvirkning i plansaker.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023092963&fileid=10896349

(13)  Brev fra Byrådsavdeling for byutvikling 22.08.2023 til Plan- og bygningsetaten. Ber om PBEs uttalelse til merknad fra politiet.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023116504&fileid=10973459

(14)  Brev fra Oslo politikammer 05.07.2023 til Byrådsavdeling for byutvikling vedrørende plansak – Mortensrud Felt 16.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023116504&fileid=10973460

(15)   Politiets presentasjon i møte med Byrådsavdeling for byutvikling 23.06.2023. Kriminalitetsforebygging i planprosesser og Mortensrud felt 16.
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023116504&fileid=10973461&fbclid=IwAR0W-gsl4Bqczqyy7aY1N2gUdJYjcoDkvMklbAo0tTSDSFN9mjJaRHpqJVU

-----

INNBYGGERFORSLAG OM MORTENSRUDS UTBYGGINGSPLANER

Samtidig med dette innbyggerforslaget er det utarbeidet tre andre innbyggerforslag som omhandler Mortensruds utbyggingsplaner. Disse innbyggerforslagene henger sammen, men av praktiske årsaker er de fire separate innbyggerforslag av hensyn til framtidig behandling i Oslo bystyre. Det oppfordres til å støtte alle fire innbyggerforslag så de kan sendes til politisk behandling.

Navn på andre innbyggerforslag med digitalt opprop for signering:

Sikre forsvarlig viltkorridor og bevar mer nærskog på Felt 16 på Mortensrud

Det skal ikke bygges boliger på Felt 18 på Mortensrud

Utbyggingsfeltene på Mortensrud må ses i sammenheng og dekke områdets behov. Fortetting av boliger ved kollektivknutepunkt på Mortensrud kan ikke skje på bekostning av natur, behov for sosial infrastruktur og et godt bo- og oppvekstmiljø

-----

Ansvarlig for innbyggerforslaget:

Aksjonsgruppe Mortensrud

https://aksjonsgruppemortensrud.no/

 

 


Aksjonsgruppe Mortensrud    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Aksjonsgruppe Mortensrud vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...