Bevar Munkelia barnehage!

MUNKELIA BARNEHAGE ER REDDET!!
Torsdag 17. februar vedtok et enstemmig bydelsutvalg (BU) å avvise bydelsadministrasjonens forslag om å avvikle Munkelia barnehage. Etter et langvarig og sterkt press fra foreldregruppen, kombinert med dette oppropet som viste at avgjørelsen vekket harme langt utover foreldregruppen, tok BU sterk avstand fra bydelsadministrasjonens behandling av saken, og besluttet altså å avvise forslaget. Det betyr at Munkelia barnehage er reddet, de svært kompetente ansatte får fortsette å ta vare på barna våre i kjente omgivelser, og barna slipper å måtte bryte opp det kjente og kjære for å flyttes til andre barnehager.

På vegne av foreldregruppen i Munkelia barnehage, vil vi rette en stor takk til alle dere som har skrevet under oppropet vårt! Det har vært rørende og godt å føle så sterk støtte for saken vår, noe som har gjort det lettere å ta kampen. Kampen er nå vunnet og både foreldre, barn og ansatte er overlykkelige over resultatet. 

Tusen hjertelig takk for støtten - det har betydd så mye!

 
* * *
 
 
Oppdatering
Tirsdag (8/2-22) var saken vår  oppe til behandling i Nordstrand "Barn-, ungdom- og kulturkomite" (BUK). Der ble den diskutert i nærmere to timer, og vi føler at BUK fulgte oss på alt vi har spilt inn. BUK kom til en enstemmig innstilling til bydelsutvalget (BU) om å avvise forslaget om å avvikle Munkelia (Protokoll. BUK, 08-02-2022, sak 7/22). Det må tas forbebehold om at en slik innstilling ikke er bindende for BU, men vi tar med oss dette som en klinkende klar anbefaling fra BUK. I møtet ble det rettet sterk kritikk mot prosessen og konklusjonen til bydelsadministrasjonen. Vi kan derfor tillate oss å fremdeles ha håp om at Munkelia kan reddes!

Det enstemmige forslaget til bydelsutvalget fra BUK lyder følgende:

 
"Votering: Enstemmig vedtatt
Barn,- ungdom- og kulturkomiteens vedtak:
  1. Barn, ungdom og kulturkomiteen ber bydelsutvalget avvise forslaget om nedleggelsen av Munkelia barnehage.
  2. BUK ber om at bydelsadministrasjonen redegjør for overkapasitet en har i bydelen og hvor den er og legger denne til grunn for vurderingene bydelen skal ta.
  3. BUK ber om at alternative løsninger skal utredes forutsatt at redegjørelsen i punkt 2 viser overkapasitet."
 
Vedtaket fra BUK skal nå behandles i BU førstkommende torsdag (17/2-22), og vi krysser fingrene for at forslaget vedtas der.
 
Bevar Munkelia barnehage!
 
 
***
 
 
Kjære alle som har et hjerte som banker for barna og lokalmiljøet på Nordstrand! 
 
24. januar fikk foreldrene i Munkelia barnehage sjokkbeskjeden om avvikling fra høsten 2022. Dette er en administrativ avgjørelse som er foretatt uten at foreldre, ansatte eller politikere har blitt tatt med i prosessen. Vi har ingen innsikt i hvordan prosessen har vært.
 
Avviklingen av Munkelia barnehage rammer de mest sårbare av oss. Vi som foreldre føler oss fullstendig forbigått i denne saken. Vi synes det er urovekkende at bydelen velger å overkjøre berørte parter i en slik sak, og ber flest mulig støtte oss i vår markering av mostand mot bydelens avgjørelse.
 
Bydelens beslutning om å avvikle Munkelia barnehage er helt klart økonomisk begrunnet. Å spare penger på barn er imidlertid ikke å spare. Det å legge ned Munkelia barnehage er på ingen måte det beste for barna våre, ei heller for den faglige sterke og trygge personalgruppen. Munkelia barnehage har bygd opp et svært godt pedagogisk miljø med en unik evne til å ivareta barna våre.
 
Munkelia barnehage gjør barna våre trygge i eget nærområde, en trygghet som skaper gode minner og en trygg barndom – med andre ord den beste investeringen det offentlige kan gjøre. Barnehagen ligger i flotte omgivelser og har et unikt utemiljø. Munkelias nærhet til naturen gjør barna glade i naturen og tilfører kvaliteter det er vanskelig å verdsette.
 
De ansatte i Munkelia trives, og er ansatt lenge. Lavt sykefravær blant de ansatte forteller mye om dette. I Munkelia møter barna våre derfor de samme kjente fjesene og sitter på de samme trygge fangene hver dag. Det gir grunnlaget for en god hverdag for barna også i krevende tider som nå.
 
Nedleggelse av barnehagen vil bli et stort tap for lokalmiljøet. Det er verdifullt for barnefamilier å ha kort avstand til barnehagen. Felleskapet fra barnehagen er også et positivt bidrag til et godt lokalmiljø.
 
I bydelens avgjørelse vises det til et vedlikeholdsetterslep som en hovedårsakene til avviklingen. Vi stiller oss uforstående til at en ansvarlig myndighet over tid kan forsømme vedlikeholdet av en godt etablert kommunal barnehage, for å så å beslutte denne avviklet grunnet det samme manglende vedlikeholdet. Samtidig oppleves det rart at man i disse tider velger å forkaste en etablert barnehage grunnet gammel bygningsmasse, når denne barnehagen samtidig innehar helt uerstattelige kvaliteter.
 
Bydelen vektlegger også at barnehagen driftes uhensiktsmessig. Etter vårt syn kan man ikke legge til grunn at en barnehage er uhensiktsmessig bare fordi den er mindre enn de store og bygningsmassen ikke er av nyere dato. Avviklingen kan også synes å være del av en større plan for bydelen, hvor bydelen presser frem planer om en barnehage i et friområde like i nærheten.
 
Vi er meget bekymret over manglende søkelys på barnas beste og deres trygghet i bydelens avgjørelse. Det er nettopp dette Munkelia barnehage med sine fantastiske ansatte gir våre barn og vi vil derfor kjempe med alt vi har for at de kan fortsette med det også i fremtiden.
 
Vi vil kjempe mot at barnehagen vår blir avviklet og har bedt om innsyn i bydelens beslutningsgrunnlag og vurderinger. Det fortjener barna våre, det fortjener de ansatte i Munkelia og det fortjener lokalmiljøet og fremtidige årganger av barnehagebarn.
 
Hjelp oss med å bevare Munkelia barnehage! 

Hilsen foreldregruppa.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Marie Ruud fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...