Bevar byggingen av miljølokket på Strand!

Signér oppropet for byggingen av miljølokk på Strand!

Dette er saken: Statens vegvesen ønsker nå å forkaste byggingen av miljølokket på Strand. Miljølokket var vedtatt som et viktig nærmiljøtiltak i Reguleringsplanen og del av prosjektet da Stortinget vedtok byggingen av E18 mellom Lysaker og Strand. I stedet vil de bringe en fire felts vei opp i dagen, altså skape enda større miljøbelastninger for alle som bor og bruker nærområde ved å etablere enda mer asfalt, veibaner, trafikk støy og støv. Dette vil skape store miljøbelastninger for alle som bor og bruker nærområdet

Det betyr at disse planene: miljolokk.png
Blir byttet ut med dette: 
rundkjoring.pngHva innebærer oppropet:  Vi vil bevare miljølokket på Strand og protesterer mot at Statens Vegvesen tar dette ut av E18-prosjektet.
 
Vi ønsker: 
 • At Statens Vegvesen trekker forslaget om at miljølokket på Strand skal utgå,
 • At Statens Vegvesen stanser inngåelsen av entreprisekontrakt der miljølokket på Strand er byttet ut med fire felts vei som ligger opp i dagen,
 • At hvis Statens Vegvesen likevel ikke trekker endringsforslaget sitt, må det gjøres en full konsekvensutredning der hensynet til nærmiljø og nærsamfunnet blir tatt i særlig betraktning og hvor man også vurderer tiltaket opp mot de samlede effektene av samtlige miljøtiltak som er tatt ut av E18-prosjektet,
 • At Bærum Kommune setter en stopper for at miljølokket på Strand utgår, dersom forslaget ikke trekkes av Statens Vegvesen. 

Litt mer dybdeinformasjon: 

 • Statens Vegvesen mener de er pålagt av Stortinget å kutte kostnader. Men de unnlater å legge vekt på at Stortinget vedtok gjennomføring og finansiering av hele E18-prosjektet, inklusive miljølokket på Strand. Punktet om kostnadsredusering er skrevet under en overskrift som nettopp poengterer gjennomføring av hele prosjektet og ikke at de kan velge å fjerne alle de resterende miljøtiltakene.
 • Nye E-18 skulle også være et miljøprosjekt, ikke bare et veiprosjekt. 
 • At miljølokket på Strand utgår er svært uheldig for nærområdet og innbyggerne i Bærum kommune. Dette vil resultere i at veibanen i mye større grad vil virke som en kontinuerlig og fortsatt barriere mot sjøen. Nærområdene vil utsettes for klart mer støy og støv samtidig som vi vil miste et sårt tiltrengt grøntområde i en ellers jungel av asfalt, kjørebaner og kjøretøy. Dette er svært uheldig sett i et nærmiljøperspektiv og vil få konsekvenser for generasjoner!
 • Dette vil medføre en markant svekkelse av Strand, Holtet og nedre Stabekk som boligområde.
 • Dette er det siste i rekken av miljøtiltak som tas ut av E18-prosjektet. Busstraseen og sykkeltrasséen er allerede tatt ut, i tillegg til bortfall av grøntområdet på Lysaker og forkorting av Stabekk-lokket. Vi kan ikke akseptere at Statens Vegvesen kun vil bygge veien sin samtidig som mer eller mindre alle nærmiljøtiltakene bortfaller én etter én.
 • Statens Vegvesen har allerede konkurranseutsatt entreprisen for dette området, der de har byttet ut miljølokket på Strand med en firefelts vei. Denne entreprisekontrakten skal signeres i begynnelsen av juni 2023. Statens Vegvesen er dermed i ferd med å signere bindende kontrakt for anleggsarbeidene for dette området før det er foretatt høring av deres nye løsning og før planarbeidene har vært til behandling hos Bærum Kommune. Dette tilsidesetter alle medvirknings- og pålagte demokratiske prosesser. Med dette viser Statens Vegvesen at de overhodet ikke bryr seg om vårt nærområde. De viser også at de ikke har respekt for at det er Bærum Kommune som faktisk har beslutningsmyndighet for endrede planer.
 • Statens Vegvesen utredet i 2021 i egen rapport hvilke endringer som er nødvendige som følge av Stortingsvedtaket. Ingenting her tilsier at fjerning av miljølokket på Strand er en nødvendig følge av Stortingsvedtaket, slik Statens Vegvesen nå gir uttrykk for at er tilfellet. Denne rapporten unnlater de nå å trekke frem, da den ikke passer inn i deres planer.
 • Statens Vegvesen vil ikke konsekvensutrede deres nye løsning og når de vurderer nærmiljøeffektene, ser de ikke dette i sammenheng med de øvrige nærmiljøtiltak som er bortfalt. De presenterer dermed et forskjønnet bilde av nærmiljøeffektene.
 • Miljølokket på Strand er spesiell viktig avlastning for nærområdet, fordi veiprosjektet vil på det meste ha hele 14(!) kjørefelt i bredden mellom Stabekklokket og Strand og se slik ut (hver strek i det grå markerer et kjørefelt):Skjermbilde_2023-05-05_kl._20_.33_.33_.png
 
 • Har Norge råd til å bygge en 1,7 kilometer lang skipstunnel forbi Stadtlandet til 3,4 milliarder kroner, bør vi som lokalsamfunn i et av Norges mest sentrale og tettbebodde strøk, kreve at Staten ikke kutter ut det vedtatte og ferdigfinansierte miljølokket på Strand. Tross alt er det snakk om at Norges mest trafikkerte vei legges gjennom vårt nabolag.

Signér oppropet - og bidra til å bevare miljølokket på Strand!

Detaljert beskrivelse av hva dette faktisk betyr:

Les mer: 

 
 

Holtekilen Vel, Fagerstrand vel, Østre Stabekk vel    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Holtekilen Vel, Fagerstrand vel, Østre Stabekk vel vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...