Bevar hebraiskstudiet ved UiO!

Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved Universitetet i Oslo (UiO) har vedtatt å legge ned moderne hebraisk, som hittil har vært en del av midtøstenstudiene, på linje med arabisk, persisk og tyrkisk. Begrunnelsen for å legge ned hebraisk er tredelt. IKOS hevder at

1) Studenttallene er for lave.

Over en tiårsperiode har henholdsvis to og fem studenter avlagt bachelor- og mastergrad som "programstudenter" på midtøstenkunnskap med hebraisk. Antallet programstudenter er fastsatt av instituttet selv, og måten inntaket er organisert på kan i seg selv være en av grunnene til at tallene er såpass lave. Men om man regner med alle som har studert hebraisk uten å være programstudenter stiger tallene til nærmere hundre over den samme tiårsperioden. Hvorfor IKOS ikke er villig til å se på de reelle studenttallene har de til gode å forklare.

 

2) Manglende lærerkrefter.

IKOS hevder de står uten lærerkrefter på hebraisk. Dette stemmer ikke. Professor Edzard har hele tiden sagt at han ønsker å fortsette. I tillegg finnes det andre som allerede underviser i hebraisk. Selv om Edzard skulle forsvinne fra UiO (noe han altså ikke ønsker), hvorfor vurderes ikke for eksempel universitetslektor Arnesen?

 

3) Dårlig økonomi.

Av IKOS' nettsider går det frem at de har 139 ansatte, hvorav tre arbeider med hebraisk. Både nevnte Edzard  og nevnte Arnesen arbeider 20% med hebraiskundervisning på IKOS. Den tredje har ikke undervisningsansvar. Til sammenligning har IKOS 14 ansatte med arabisk språk, hvorav to er dobbelt oppført, med både arabisk og hebraisk.

 

Vi mener det er gode grunner til å spørre om hebraisk har vært utsatt for en bevisst nedprioritering over flere år. IKOS har videre to ansatte med Israel som emne, men når man ser hva de arbeider med, er det tydelig at de beskjeftiger seg med palestinske tema og ikke israelske. Vi mener det gjerne skal drives palestinastudier, men at israelstudier også hører hjemme på et institutt hvor Midtøsten studeres. Det tilbys i dag ikke israelstudier ved UiO, og hebraisk språk har vært den eneste innfallsvinkelen til å lære om og forstå dette sammensatte og omstridte landet. Denne muligheten klippes nå over med begrunnelser det er grunn til å stille spørsmålstegn ved fra ansvarlig hold.

 

Helst ville vi sett at det ble opprettet israelstudier på UiO ved siden av den øvrige midtøstenforskningen, men et absolutt minimum er hebraiskundervisning!

 

Se ellers Facebook: Bevar hebraiskstudiet ved UiO (gruppe)