Beskytt Bergerskogen!

Bevar Bergerskogen på Nesodden!

Et nytt forslag om å bygge ut Skjønhaug/Hellvikveien 46 i Bergerskogen er nå ute på offentlig høring. Utbyggingen viser 123 boenheter med to blokker på 15 m høyde og resten rekkehus fordelt på til sammen 20 mål. For det resterende arealet, 14 mål, planlegges det parkanlegg.  

  • Prosjektet er i strid med Regional areal- og transportplan for Oslo og Akershus og kommuneplanens arealdel. Berger ligger utenfor kommunens to vekstsentre, og er en grend der det bare skal være 20 % naturlig fortetting. Prosjektforslagets omfang går langt utover det som defineres som vedlikeholdsvekst.

  • Prosjektet er i strid med kommunens vedtak i 2021 om arealnøytralitet (KST 6/21): «Prinsipp om arealnøytralitet skal bidra til å stanse forbruket av natur. Det går ut på at kommunen skal fortette og gjenbruke arealer som allerede er bebygget, herunder vei og infrastruktur og områder avsatt til bolig og anlegg. Samtidig skal kommunen sikre at viktige naturtyper ikke går tapt og at økosystemtjenester og tilstand bevares i størst mulig grad.» Prosjektet vil bygge ned og forringe store grønne arealer som ikke allerede er bebygget.

  • Prosjektet bryter med intensjonen om å bevare 100-meterskoger rundt bebygde områder. Bergerskogen er det siste, større skogsområdet i Berger skolekrets og har uvurderlig betydning for friluftsliv, folkehelse og naturopplevelse for voksne og barn. Miljødirektoratet har gitt Bergerskogen nest høyeste skår - viktig friluftsområde - i oversikt over friluftsområder i Norge. Den må ikke nedbygges bit for bit.

  • Prosjektet er i strid med kommunedelplanen om bevaring av biologisk mangfold. Bergerskogen består blant annet av artsrik natur-/gammelskog som ikke har vært utsatt for flatehogst slik mye av skogen på Nesodden ellers er. Viktige verdier for vilt og annet biologisk mangfold vil forringes da et så stort boligprosjekt øker den samlede belastningen på den gjenværende skogen betraktelig. Vi er ikke villig til å risikere at gammelskogen vår blir ødelagt på denne måten.

  • Prosjektet bryter med krav som bør stilles til nødvendig sosial og teknisk infrastruktur. Infrastrukturen og samfunnstjenester i området er ikke dimensjonert for en så stor feltutbygging. Berger skole har ikke kapasitet til flere elever og det er mangel på lokale barnehageplasser.  Beskytt Bergerskogen - nei til foreslått utbygging!  


202875207_10157689487611612_4073032800497293224_n.jpegFoto: Stephen Hutton


Bergerskogens Venner og Natur og Ungdom Nesodden    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Bergerskogens Venner og Natur og Ungdom Nesodden vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...