Bekymring kontorløsninger

Alle kan nå signere oppropet!

Bekymring for kontorløsninger ved Livsvitenskapsbygget, Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Kontorløsninger for Livsvitenskapsbygget og i forprosjektet for Nye Aker og Nye Rikshospitalet vil hovedsakelig basere seg på henholdsvis kontorlandskap og 6-personskontorer. Forskerforbundet er svært bekymret for at slike kontorløsninger ikke vil kunne ivareta de ansattes behov for konsentrasjonskrevende arbeid.

Forskning viser at flytting til aktivitetsbaserte kontorer gir redusert sosialt fellesskap, redusert effektivitet, 30 % lavere produktivitet, mindre tilfredse medarbeidere, økt stress og sykefravær (Berthelsen 2017; Bakke 2018). Ansatte som deler kontor, har også flere fraværsdager enn ansatte på cellekontor (Pejtersen 2011). Ansatte som jobber i åpent kontorlandskap eller som deler kontor, har høyere risiko for sykemelding enn de som sitter på kontor alene. Økningen i fraværet gjelder på tvers av kjønn, alder, lederposisjon og utdanning (Nielsen & Knardahl 2020). Risikoen for å bli uføretrygdet er nesten dobbelt så høy for ansatte som sitter i åpne kontorlandskap og 50% høyere for de som deler kontor, sammenliknet med ansatte på eget kontor (Nielsen 2020). Oslo universitetssykehus bør legge inn 30% lavere produktivitet og økt sykefravær som ekstra kostnader i sine økonomiske beregninger for det nye sykehuset.

Forskerforbundet frykter at mangel på egnede kontorplasser vil føre til en mindre effektiv arbeidshverdag med stress, mistrivsel og høyt sykefravær.

Hvis du støtter bekymringen, signer oppropet!  

 

Everybody may sign the petition!

Concern for office solutions at the Life Science Building, Nye Aker and Nye Rikshospitalet 

Office solutions for the Life Science building and in the preliminary project for Nye Aker and Nye Rikshospitalet will mainly be based on office landscapes and 6-person offices, respectively. The Norwegian Association of Researchers/Forskerforbundet is very concerned that such office solutions will not be able to meet the employees' needs when it comes to concentration-dependent work. 

Research shows that moving to activity-based offices results in reduced social community, reduced efficiency, 30% lower productivity, less satisfied employees, increased stress and sick leave (Berthelsen 2017; Bakke 2018). Employees who share an office also have more days of absence than employees in cell offices (Pejtersen 2011). Employees who work in an open office landscape or who share an office have a higher risk of calling in sick than those who sit in an office alone. The increase in absenteeism applies across gender, age, management position and education (Nielsen & Knardahl 2020). The risk of receiving disability benefits is almost twice as high for employees who sit in open office environments and 50% higher for those who share an office, compared to employees in their own office (Nielsen 2020). Oslo University Hospital should include 30% lower productivity and increased sick leave as additional costs in its financial calculations for the new hospital. 

The Norwegian Association of Researcher at OUS fears that a lack of suitable office space will lead to a less efficient working day with stress, dissatisfaction and high levels of sick leave. 

If you support our concern, sign the petition now! 

 

Referanseliste/Reference list

Bakke J.V., Becher R., Fostervold K.I. og Birkeland Nielsen M. Er aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser egnet for individuelt konsentrasjons-krevende arbeid? Helserådet (2018) nr. 18/18. 12.oktober, 26. årgang.

Berthelsen H., Muhonen T. og Toivanen S. Hva händer med arbetsmiljön när man inför aktivitetsbaserade kontor inom akademin? Arbetsmarknad & Arbetsliv 2017 årg. 23 nr. 3.

Nielsen M.B. og Knardahl S. The impact of office design on medically certified sickness absence. Scand J Work Environ Health (2020) 46(3):330-334.

Nielsen M.B., Emberland J.S. and Knardahl S. Office design as a risk factor for disability retirement: A prospective registry study of Norwegian employees. Scand J Work Environ Health (2020) doi:10.5271/sjweh.3907.

Pejtersen J.H., Fevelle H., Christensen K.B. and Burr H. Sickness absence associated with shared and open-plan offices – a national cross sectional questionnaire survey. Scand J Work Environ Health (2011) 37(5):376-382.


Linda Møllersen, Foretakstillitsvalgt Forskerforbundet ved Oslo Universitetssykehus    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Linda Møllersen, Foretakstillitsvalgt Forskerforbundet ved Oslo Universitetssykehus vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...