Tverrfaglige temaer tilbake i alle fag på alle trinn!

Mens tusenvis av elever går til skolestreik for klima, trosser Kunnskapsdepartementet faggruppene og reverserer bærekraftig utvikling i læreplanene.  Vi vil ha de tverrfaglige temaene tilbake i alle fag, basert på Stortingsmelding 28 (2015-2016) og i tråd med fagpersoners anbefalinger!  

Etter at faggrupper har jobbet to år med å integrere tre tverrfaglige temaer - bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap samt folkehelse og livsmestring i fagene, går Kunnskapsdepartementet imot faggruppenes læreplanutkast, og sender utkast på høring hvor nettopp disse temaene er reversert ved at tekst om akkurat dette er slettet.  

Læreplangruppene, bestående av 100 fagfolk fra skolesektor,  har sitt mandat fra Stortingsmelding 28 (2015-2016), samt "Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen" (2017) med hjemmel i opplæringsloven § 1-5. Stortingsmeldingen påpeker at: “Arbeidet med de tverrfaglige temaene skal bidra til elevenes læring i hvert enkelt fag og samtidig gi en helhetlig forståelse av temaene.Temaene skal legge til rette for tverrfaglig samarbeid, og de skal være et felles anliggende for skolen” (Meld.St.28 2015-2016).   

De tverrfaglige temaene gjenspeiler vår tids store samfunnsutfordringer, og kan ikke løses gjennom isolert fagkompetanse. Tvert imot, må hvert fag komme med sitt genuine bidrag til at den enkelte kan møte livets utfordringer, delta i demokratiske prosesser og omleggingen til en økonomisk, sosial og miljømessig bærekraftig samfunnsorden. De tverrfaglige temaene er basert på en felles kjerne: et elev- og menneskesyn som handler om å kunne ta ansvarlige valg, for seg selv, for fellesskapet og for naturen. Denne dannelseskjernen burde alle fag forholde seg til - og en anerkjennelse av dette så vi da læreplanutkast ble sendt på spørring i 2018.

I siste etappe av en lang prosess går Kunnskapsdepartementet i mot styringsdokumenter de selv har vedtatt: "De tre tverrfaglige temaene skal integreres i fag der det er relevant", hevder departementet, og kutter flere av de tverrfaglige temaene vekk fra henholdsvis norsk, matematikk, engelsk og musikk, samt reverserer de i en rekke andre fag. For eksempel er det som står igjen av matematikkfagets bidrag nå redusert til personlig økonomi. På hvilket grunnlag kan KD hevde at de tverrfaglige temaene ikke er hele skolens anliggende, når dette både er nedfelt i Stortingsmelding 28 (2015-2016) og faggruppene selv har brukt to år på å forklare hvordan de er relevante i alle fag?

Videre er måten KD reduserer omfanget på graverende, nemlig at globale perspektiver på de tverrfaglige temaene utgår og at de i stedet framstilles som tema som først og fremst angår det lokale, nærmiljøet og Norge. Slik reduseres samfunnsmessige sammenhenger til individuelle holdningsspørsmål. Hvorfor skal elevene lære om lokale forhold på problemstillinger som er globale og politiske? Hvorfor skal ikke elevene få muligheten til å se sammenhengen mellom det lokale og det globale? 

 Vi vil at opplæringen for den fremvoksende generasjon skal være i tråd med opplæringslovens formålsparagraf som sier at opplæringen “skal opne dører mot verda og framtida”!   Utkastet til Kunnskapsdepartementet fremstår mer som en fagforringelse enn en fagfornyelse, og er i utakt med utfordringene som må løses på samfunnsnivå - noe som elevene innser når de aksjonerer foran Stortinget.

Sammenligner vi de offisielle utkastene fra faggruppene som ble sendt på spørring i 2018 med Kunnskapsdepartementets utkast datert 18. mars 2019 ser vi at Kunnskapsdepartementet har slettet følgende avsnitt: 

Norsk
Følgende er slettet etter anvisning fra KD:
 

Bærekraftig utvikling
"Norskfaget bidrar til det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling gjennom å utvikle elevenes kunnskap om hvordan tekster framstiller forholdet mellom mennesket og naturen lokalt og globalt. Gjennom fagets tekstmangfold, kritisk lesing og dialog utvikler elevene evnen til å forstå og håndtere meningsmotsetninger og interessekonflikter som oppstår når samfunnet endres i en mer bærekraftig retning. Norskfaget bidrar til at elevene gjøres i stand til å ta ansvarlige valg og til å påvirke samfunnet gjennom språket."  

Matematikk
Følgende er slettet etter anvisning fra KD:

Bærekraftig utvikling
”Matematikk bidrar til det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling gjennom utforsking og analyser av ekte data og tallmateriale fra natur, samfunn, arbeidsliv og hverdagsliv. Kompetanse i modellering kan hjelpe elevene til å ta bærekraftige valg."  

Demokrati og medborgerskap
“Matematikk bidrar til det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap ved at elevene utvikler evnen til å bedømme gyldigheten av matematikk som brukes i ulike argument. Faget skal gi elevene kompetanse til å fomulere egne argument som legger grunnlag for deltakelse i samfunnsdebatten. Faget skal gi bevissthet rundt forutsetninger og premisser for matematiske modeller som ligger til grunn for beslutninger i samfunnet".

Folkehelse og livsmestring
”Matematikk bidrar til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring gjennom kompetanse i problemløsning, forståelse til prosesser og sammenhenger i samfunnet og personlig økonomi. Evne til å resonnere og vurdere styrker elevenes kompetanse i å ta gode valg for kosthold og livsførsel. Forståelse av teknologi og bruk av digitale hjelpemidler gir verktøy til å mestre egen hverdag og arbeidsliv.”  

Engelsk
Følgende er slettet etter anvisning fra KD:

Bærekraftig utvikling
"Engelskfaget bidrar til det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling ved å legge til rette for å innhente og kritisk vurdere engelskspråklig informasjon fra ulike kilder. Eleven får mulighet til å uttrykke seg og samhandle lokalt og globalt. Faget skal skape bevissthet og forståelse for temaet for å kunne ta ansvarlige valg."  

Musikk
Følgende er slettet etter anvisning fra KD:

Bærekraftig utvikling
"Musikkfaget bidrar til det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling gjennom å utvikle elevenes bevissthet om forholdet mellom menneske og natur ved hjelp av estetiske læringsprosesser. Musikk og kunst kan bygge bro mellom mennesket og naturen, og vise problemstillinger knyttet til miljø og klima på nye måter. Musikkfagets læringsformer og sterke påvirkningskraft fremmer elevenes engasjement og kan bidra til samfunnsendringer."  

Demokrati og medborgerskap
”Musikkfaget bidrar til det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap gjennom å utvikle elevenes bevissthet om forholdet mellom fellesskap og individ. Musikk er et praktisk fag der elevene trener på å være aktive med ansvar for seg selv og andre. Å arbeide med musikk krever samarbeid, evne til å lytte til andre og respektere uenighet. Musikk er sterkt knyttet til identitet, verdier og holdninger. Dialog og meningsbrytning gjør elevene i stand til å tenke kritisk og delta i demokratiske prosesser."          

 

Gi oss de tverrfaglige temaene tilbake i alle fag, basert på Stortingsmelding 28 (2015-2016) og i tråd med samfunnsutfordringer de unge trenger kompetanse for å møte! 

 


FN-sambandet ved Mette.Bjerkaas@fn.no    Kontakt personen bak underskriftskampanjen