Flytt Adam hjem til fostermor Gro Mikalsen umiddelbart!

   

Vi krever at Adam skal få tilbake tryggheten i sitt gode fosterhjem!

Vi krever at politikerne nå våkner og griper inn i saken og bidrar til dette

VIL DERE POLITIKERE VIRKELIG AT ET ALVORLIG UTVIKLINGSHEMMET BARN,

MED AUTISME OG DOWN SYNDROM SKAL BO PÅ EN OFFENTLIG INSTITUSJON  

ISTEDET FOR I SITT GODE FOSTERHJEM HOS SIN FOSTERMOR MED ET SVÆRT GODT SKUSSMÅL?!  

                                                                                               

TA ANSVAR!

 

Dette oppropet med signaturer vil bli oversendt

Politikerne i bydelen Bjerke

Barnevernstjenesten i bydelen Bjerke

Fylkesnemnda i Oslo

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Juridisk rådgiver Ivar Stokkereit i Unicef Norge

Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter

Barneombud Anne Lindboe

Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen

Helse- og omsorgskomiteen, Stortinget

Familie- og kulturkomiteen, Stortinget

Media    

 

 

Vi er en god del foresatte spredt rundt omkring i Norge som er støttespillere til fostermor Gro Mikalsen. Vi arbeider for at Adam, som vi har valgt å kalle ham, skal få flytte tilbake til Gro, der han har bodd i siden han var 14 måneder gammel. Adam har nå blitt 15 år. Mentalt står han på 0-24 måneders stadiet, er bleiebarn og har intet verbalt språk, men bruker noe tegn til tale og ASK i sin kommunikasjon.  

Det er Bydel Bjerke Barneverntjeneste som har vedtatt at han nå er flyttet på institusjon. Fostermor uttaler: ” Alt vi har bygget opp rundt ham har blitt revet bort. Han har mistet de fleste han har hatt rundt seg, flyttingen skjedde mot vår vilje og vi vet hvor store negative konsekvenser det blir for ham. Han har vært i kommunal avlastningsbolig før og fikk i etterkant store raserianfall, ble et ”vil ikke barn”, ble sur og sint i mange dager".  

Fostermor satte frem krav om BPA-ordning (Brukerstyrt Personlig Assistent), dersom hun skulle bli syk med sykemelding, slik at Adam ble sikret tryggheten med å få bo i hjemmet. Dette kravet ville ikke barnevernstjenesten i bydelen Bjerke i Oslo imøtekomme, selv om barnevernsleder Marit Bratlie i bydelen uttaler at det vil være til det beste for ham å få være i hjemmet. I slike situasjoner før har familie og venner av Gro trådt til slik at Adam har fått være hjemme, men Gro vil nå foran en ny kontraktsperiode har avtale om BPA inn i sin kontrakt. Et helt rimelig krav synes vi foresatte, fosterhjemsforeningen og mange andre som har uttalt seg.    

 

Etter ei skoleuke på avlastningsbolig ble det flytting nr to på Adam fredag 4.mars, noe som vi betrakter som helt forkastelig for et barn med hans utfordringer! Adams advokat ba om at denne flyttingen ble stanset, men dette ble ikke innvilget av barnevernstjenesten i Bydel Bjerke. Adam bor nå på en offentlig institusjon i Oslo. Vi krever at han skal hjem til fostermor umiddelbart!      

 

MER OM SAKEN  

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solvei Horne (FrP) uttaler: »Det er svært uheldig for barn å måtte flytte fra et velfungerende fosterhjem. Det er derfor flott at Carl I. Hagen engasjerer seg i denne saken for å få barnevernets forklaring på hvorfor denne saken har blitt håndtert som den har blitt», og videre: «Lokalpolitikere er ombudskvinner og -menn for sine innbyggere, og selvsagt også ombud for barnevernsbarna. Derfor må de våkne opp og engasjere seg i barnevernets arbeid. De må forsikre seg om at barnevernet i egen kommune ivaretar barnas interesser på en god måte. Det er viktig at politikerne stiller spørsmål om barnevernets prioriteringer og arbeidsform for å få bedre innsikt i barnevernets arbeid i egen kommune»  

Juridisk rådgiver Ivar Stokkereit i Unicef Norge sier; «Jeg reagerer sterkt på at barnevernleder Marit Bratlie sier at hun er enig i at det beste for den utviklingshemmede gutten vil være å få bli hos fostermor, men at barnevernet likevel kommer til å flytte gutten fra hjemmet sitt.», og videre; «Man må spørre seg om regelverket fungerer etter sitt formål når utfallet blir at et barn flyttes fra hjemmet på grunn av det som ser ut til å være formaliteter. Det viktigste må være å ivareta guttens beste»……..»- I denne typen saker oppstiller Barnekonvensjonen tydelige plikter når det gjelder hvilke vurderinger barneverntjenesten må gjøre, herunder skal det tas tilbørlig hensyn til kontinuitet i barnets oppdragelse, de skal bidra til at både barn og barnets omsorgspersoner får den hjelpen de har søkt om, såfremt dette er rimelig, og at hjelpen skal bidra til å sikre barnet en best mulig personlig utvikling.»  

Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap) i Helse- og omsorgskomiteen betegner saken som «den verste han har sett i norsk barnevern»: «- Den er ekstremt grov, og jeg mener både Barnekonvensjonen og menneskerettigheter bør diskuteres i lys av denne saken.»……»Jeg har ikke sett snurten av en helsemessig vurdering fra barnevernets side av hva denne flyttingen vil gjøre med denne gutten.» De Ruiter mener også at tilsynsmyndigheten ved Fylkeslegen burde ha vært proaktive og gått inn i saken på eget initiativ.»- Det som er skjedd i denne saken må ikke skje, og bør aldri skje igjen. Denne saken bør føre til læring. Jeg mener det er begått et justismord overfor denne gutten. Det er ikke de voksnes interesser som her må stå i fokus, men barnets beste. Det ser det ut som om barnevernet og bydelsadministrasjonen har glemt totalt i denne saken.»  

Barneombud Anne Lindboe uttaler: «Vi er bekymret for at kontraktsvilkårene mellom fosterhjemmene og barnevernet er for dårlige. Dette gir ustabile forhold for fosterfamilien, som igjen gir ustabile forhold for barna.»  

Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen sier; «Jeg har lest saken, og på samme måte som folk flest i denne byen, har jeg også reagert på at det virker som om utfallet ikke er til guttens beste.» Derfor ba Thorkildsen i helga avdelingen sin om å kontakte barnevernet i bydel Bjerke for å forsikre seg om at «alt blir forsøkt for å komme fram til ei løsning». «- Dessverre virker det som om de ikke har klart å komme til enighet,»

Medlem av Helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre, Carl I. Hagen, FrP; «Jeg har nå sendt et skriftlig spørsmål til byråd Inga Marte Thorkildsen med krav om at hun raskt vil gripe inn å søke å finne en ordning slik at gutten kan fortsette å bo hos sin fostermor gjennom 14 år slik at han sikres trygghet, ro og et stabilt liv.» FrP-nestoren stiller seg tvilende til at barnevernet har gjort hva de kan i saken. »- På meg virker det som om bydelsbarnevernet har en dårlig sak, og jeg forventer at den ansvarlige byråd setter seg grundig inn i saken og gir et raskt svar på om hun vil gripe inn i saken eller om hun vil være en passiv tilskuer til denne dramatiske endring i guttens vanskelige tilværelse.»  

24.februar kl 21.00 ble det lagt ut et opprop på nett for at de som ønsket det, kunne gå inn å signere og slik gi sin støtte til fostermor Gro Mikalsens sak. Oppropet ble stengt to dager etterpå, kl 11.45. I løpet av et og et halvt døgn hadde 2555 signert på :        

Nei til tvangsflytting av 15årig utviklingshemmet fosterbarn!        

Er det dette som barnevernet kaller barnets beste?       

Skal ikke fosterforeldres kompetanse verdsettes og lyttes til? - Vi kaller dette omsorgssvikt fra barnevernet sin side  og et grovt overgrep mot et  utviklingshemmet fosterbarn på kun 15 år.      

 

Dagbladet ved journalist Asle Hansen har fulgt saken fra første dag og har gjort et meget godt arbeid i saken. Det er hans arbeid vi har sitert over og vi uttrykker en takk for det grundige arbeid som er gjort.   

 

Vi oppfordrer alle til å dele oppropet på sine FBsider og ellers på sosiale media, fronte saken i lokalpresse og rikspresse og ta saken opp med politikerne i bydelen Bjerke, mail/personlig/telefon. All kontaktinformasjon finnes på nettet. 

Nå må Adam hjem til fostermor Gro!

 

Hilsen

Støttespillerne

ved

Grete Reitan, 6508 Kristiansund

Gyri Mentzoni, 8310 Kabelvåg

Grethe Ørbeck, 1911 Flateby