Nei til regulering av næringsområde på Landa, Fitjar.

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Skogen er hogget, men vi kjemper videre for Skjervika og gjenværende natur.

2023-02-22 19:01:49

Leserinnlegg sendt Sunnhordland i dag:

 

Hogst som utbyggingsargument - Landa Næringsområde- skittent spill.

Furuskogen i området truet av utbygging på Landa var en del av et større sammenhengende område med rik natur- urørt gammel kystfuruskog. En gammel skog med purpurlyng, sjeldne urter og rik på sopp. En skogtype av stor biologisk verdi som finnes noen få steder langs kysten av Rogaland og Hordaland i Norge. En av 2 lokaliteter på Stord for den lille orkideen knerot. Naturbeitet ved siden av har mulig sjeldne beitemark-sopper som var avhengig av samarbeid med røttene til furua.

Denne skogen på Landa var unik for Stordøya og var del at en større skog på ca. 500 dekar. Naturverdien av området er påpekt i flere merknader ved høringen til planprogrammet og det er bedt om en grundig undersøkelse av naturen før en går videre med planen. 

Forrige lørdag startet skogsmaskinene og tirsdag kveld var skogen forvandlet til trelast. Det er trist å se vandalismen på nært hold, og skuffende at grunneier på denne måten argumenterer og klargjør for utbygging før det er vedtatt. Man er jo være rimelig sikker på at saken går gjennom når man ødelegger området slik. Konsekvensanalysen vil jo vise liten naturverdi av et hogstfelt.

Vi som er i mot vil fortsette vår kamp for å bevare badeviken i Skjervika og vårt nabolag. Håper politikerne innser at vi har nok av industriell brakkmark allerede i Fitjar. Det er og en mangel på helhetlig tenking når kommunestyret gir klarsignal til 3 store utbygginger samtidig som kommunens arealplan er under utarbeiding. Av hensyn til resten av skogen håper vi industriutbygginga skrinlegges. Vi kan bare håpe demokratiet virker og innvendingene blir hørt. Kanskje Fitjar Kommune kunne vært frempå og tatt til seg målene i Naturavtalen!

 

Landa 22.02.23

 

Tor Christian Hestenes

 

hogst1.jpg

 

 

hogst2.jpg

 

 

 

 

hogst3.jpg

 

 

https://www.sunnhordland.no/meiningar/i/nQ0g2J/hogst-som-utbyggingsargument-skittent-spill

 

 


Tor Christian Hestenes

På høring; frist 31. januar!

2023-01-01 13:09:06

Godt Nyttår kjære underskrivere!

 

Nå har desverre prosessen gått videre. Det er 1ste høring på planprogrammet til entrepenøren og den beste muligheten til å komme med innspill og bli hørt.

Dette oppropet blir sent kommunen når fristen nærmer seg men vil fremdeles være aktiv så lenge saken er aktuell.

En må og se saken i sammenheng med to andre planprosesser: et større næringsområde i Sandvikvåg her og med dypvannskaier.  

Samme entrepenør som Landa Sør søker om et stort steinbrudd i Levåg.

Går alt dette gjennom bør vel slagordet Fitjar-naturligvis byttes til Fitjar-industribygda?

Er ja til næringsvirksomhet også nei til natur og beboeres velbefinnende? En kan og spør seg om hvor store utgifter påføres kommunen til industrieventyret? Tjener vi på dette?

Årskog Industriområde vil etter foreliggende planer i 2025 være ca 50% bebygd og det etter en periode på 40 år. Hver dag høres lyden av anleggsvirksomhet på Årskog og Landa. 

 

Her er linken til høringen: https://www.fitjar.kommune.no/melding-om-oppstart-av-planarbeid-og-utlegging-av-planprogram-paa-hoeyring-detaljregulering-for-landa-naeringsomraade-planid-202201.6574089-425334.html

Når det gjelder innspill til planen skal dette sendes ABO plan og arkitekttur her: 

"Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet og planprogrammet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller e-post: poststord@abo-ark.no / sarah@abo-ark.no  

"

Det kan være greit å sende kopi til kommunen her: fitjar@fitjar.kommune.no  og kanskje ordførarar: hary@fitjar.kommune.no

Når det gjelder å sende merknader er det greit å ta utgangspunkt i planprogrammet.Dette er et pdf dokument.

 

Merknader kan stille spørsmål om for eks:

støy ??

trafikk ??

skjerming av bebyggelse ??

krav til varighet av anleggsperiode ??

utredning av andre alternativ bør gjøres ??

behovet for næringsareal ??

at artsmangfold undersøkes på en skikkelig måte ??

bruken av området til friluftsområde bør komme frem:

Utbygger skriver s. 9: 

Det er ikkje registrert andre regionale eller lokale friluftsområde innanfor planområdet. Det er ikkje registrert eller kjent at området vert mykje brukt til friluftsliv, eller at det er interesser knytt til barn og unge innanfor planområdet. 

 

Her er mange som har glede av området så versågod og skriv inn om du bader, fisker eller går tur. 

 

På vegne av aksjonsgruppa håper jeg flest mulig leser planprogrammet og kommer med sine innvendinger innen fristen 31.1. 

En trenger ikke noe høyt nivå på skriving og om flere skriver liknende kommentarer gjør ikke noe, antallet innvendinger teller mest!

Med vennlig hilsen

Tor Christian Hestenes

tlf 99456264

 

 


Tor Christian Hestenes

Stadig aktuelt tema!

2022-11-24 12:24:03

Hei,

vi har i undring ventet på at første høring i planarbeidet skulle komme. Vi har halveis håpet at utbygger skulle gi seg her på grunn av motstanden mot prosjektet. Etter å ha undersøkt saken med kommunen ser det ut som saken stadig er aktuell for entrepenøren. Hvorfor det tar lang tid vites ikke. Etter som vi har skjønt var jo fordelen med dette området at saken kunne gå fort, mens et planarbeid for Svartasmog-området ville ta langre tid. 

Man har undres om det var en større aktør som ville etablere seg i området i og med at saken virket så avgjort fra politisk hold, men det er det visst ikke. Faktisk så er det ingen konkrete om vi vet om som vil etablere seg der. Man kan jo legge til rette for så mye, men dette koker ned til ren sysselsetting i anleggsbransjen. Årskog Nærinsområdet ble påbegynt i 1986, det er nå kanskje 40 % utbygd og fremdeles pågår anleggsarbeid der med støy og grumsete utslipp til sjø.

Vi må unngå at Landa Sør blir den nye "Årskog 2".

Vårt håp å få stoppet saken er fremdeles levende. Det vi kan håpe på med massiv motstand, er at kommunestyret sier nei til slutt, eller at Statsforvalteren ser verdien området har for natur og friluftsliv. Det kunne i den sammenheng vært gunstig med en nøyere undersøkelse av dyre og plantelivet der. Om noen av underskriverne kjenner folk i området som er flinke med dyre og plantearter hør med de om de vil ta en tur å se dette. Om dette registres i Artsdatabanken vil det være offentlig tilgjenglig.

Så jeg håper at alle underskriverne her holder saken opp og prøver på påvirke politikerne.

Og.. når det kommer til 1ste høring håper jeg flest mulig av dere 122 skriver og sier sin mening.

Kunngjøringen fra kommunen vil komme her: https://www.fitjar.kommune.no/?cat=583340

På vegne av aksjonsgruppa

Tor Christian Hestenes

Landa

tlf. 99456264

..og bare ta kontakt om du har innspill til aksjonen


Tor Christian HestenesDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...