Bevar Verdensteateret og Naper’n som kulturarenaer ! Nei til riving!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Byutviklingsplan for Sandefjord - planprogrammet til behandling

2020-12-22 21:52:13

Byutviklingsplan for Sandefjord

Høringsforslaget til planprogrammet behandles i Formannskapet 19. januar.  

Planprosessen ble sparket i gang med allmøte i Kurbadhagen i høst. ”Forslag til planprogram for byplan” ble behandlet i Hovedutvalget for miljø- og plansaker (HMP) 9. desember i år som anbefaler formannskapet å fatte vedtak om at forslag til planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker, med høringsfris i mars 2021. I denne perioden er det mulig å komme med innspill og kommentarer til planprogrammet.  

I forslag til planprogrammet fremgår det at planarbeidet skal basere seg på medvirkningsprosesser. Foruten deltakelse fra administrasjonen og HMP som politisk styringsorgan, skal det nedsettes en ekstern prosjektgruppe med representanter fra næringslivet, lokale verneforeninger, sentrumsforening og gårdeierforening, kultur- og frivillighet.    

Den eksterne prosjektgruppa representerer ulike interesser, men planens næringslivsfokus fordrer at næringslivet får en nøkkelrolle i medvirkningen. Dette vil bl.a. være Sandefjord næringsforening, Tenk Stort-prosjektet, Sandefjord Byen Vår, Visit Vestfold og gårdeierforeningen som skal være med på å definere hvordan Sandefjord sentrum skal bli motoren i kommunens næringslivssatsing.  

Det står lite om andre aktører i ”Forslag til planprogrammet”, kun at prosjektgruppas representanter vil danne kontaktpunkt mot et bredere publikum innen disse interessefeltene. Ved behov vil det gjennomføres egne medvirkingsarenaer innenfor ulike del-tema i byutviklingsplanarbeidet.

Det vil også være viktig å samle de ulike interesse gruppene i løpet av planprosessen for å sikre bred forståelse og forankring.  

Den eksterne prosjektgruppa vil etableres før fastsetting av planprogrammet, dvs før formannskapsmøtet 19. januar 2021.

Hvis noen føler seg forbigått, er det på tide å rope høyt nå!  

For mer informasjon gå inn på kommunens hjemmeside: https://www.sandefjord.kommune.no/byutvikling  

Prosjektleder for byutviklingsplanen holdt en presentasjon av forslaget til planprogram i Hovedutvalget for miljø- og plansaker 9. desember. Den kan du se videoen på linken: https://youtu.be/0EHBjVYzkGc  

Sandefjord 22.12.2020 Knut Terje Ellefsen

Forside_forslag_til_._._._.jpg


Knut Terje Ellefsen

Verdensteateret og Naper'n skal ikke vike, sier utbygger!

2020-12-13 16:54:11

Takk for kaffe, Espen Halvorsen Nipe!
 
Med leserinnlegget til Svein Ingebretsen i SB den 8. desember friskt i minne, er det betimelig å spørre hva er det som skjer i byen vår. Med referanse til salget av Bedehuset i Museumsgata, stiller han spørsmålet «Er det greit vi mister enda mer enda mer av byens småbykarakter med de mange historiene?”. Nei det er det selvfølgelig ikke – det er jo en av grunnene til at både Verdensteateret og Naper’n bl.a. må bevares for fremtidens generasjoner.
 
Tirsdag forrige uke var jeg til en kopp kaffe og en snakk med Espen Halvorsen Nipe. Det var en hyggelig og oppklarende prat, noe jeg også ga uttrykk for i et leserinnlegg i SB lørdag 12. desember.
 
Mitt inntrykk var at den famøse intensjonsavtalen mellom utbygger Halvorsen Nipe og kommunen skal betraktes som et resultat, preget av de samtaler som ble ført på den tid. I løpet av møtet fikk jeg derimot inntrykk av at utbygger ikke vil inkludere kommunens eiendommer i Kongensgate i utbygningsplanene for Kvartal 40.

Mens Borgergården og Sperregården inngår som bevaringsverdige element i utbygningen, vil Verdensteateret og Naper’n ikke berøres. Kommunen vil tilbys nye backstage lokaler med garderober og toaletter for Verdensteater - på utbyggers eiendom. Naper’n vil få tilbudt etterspurte bakenforliggende utvidelser, på samme vis. Detaljene omkring dette er det for tidlig å si noe om, de skal utvikles av utbygger i dialog med brukere, interessegrupper og kommunen.
 
Jeg er derfor meget forhåpningsfulle når det gjelder Verdensteaterets og Naper’ns framtid og funksjon som kulturelle og sosiale arenaer for kommunens innbyggere.

Jeg håper denne type dialog kan være starten på en ny æra innenfor innbyggerdeltakelse når det gjelder den framtidige utvikling av byen vår, inkludert bevaringen av Bedehuset.

 
Kaffe_med_Nibe.jpg

 

Kommunen startet positivt opp på ettersommeren med folkemøte på Kurbadet om en ny byutviklingsplan – hva blir det neste skritt? Er det ikke på tide å ta en ”time-out” fram til denne planen foreligger?
 
Sandefjord 13.12.2020

Knut Terje Ellefsen

Skal Verdensteateret måtte vike for utbygging av Sperrekvartalet?

2020-11-22 11:02:07

Gjerne en kopp kaffe, Espen Halvorsen Nipe  

Espen Halvorsen Nipe, eiendomssjef GNP Areal utbygger av Sperrekvartalet, svarer i sitt innlegg i SB at jeg drar slutninger som ikke er korrekte. Verken Naper'n eller Verdensteateret er med i vårt prosjekt. Når vi er kommet langt nok i prosessen, vil vi naturligvis dele skisser og beskrivelser gjennom avisen (Feil om Mulighetshuset og Verdensteateret SB 20. november)  

Jeg har ellers friskt i minne i forbindelse ifm oppstart av ny reguleringsplan for Kvartal 40 for ca et år siden, at fikk Nipe innfridd ”noen føringer” fra politisk hold om muligheten for rive Verdensteateret og muligens Naper’n. Dette som kompensasjon for at Sperregården og Borgegården skal bevares. Ønsket om ”noen føringer” ble supplert med en intensjonsavtale.  

Føringene og utkast til intensjonsavtale mellom utbygger og kommunen ble behandlet i Hovedutvalget for miljø- og plansaker den 18.12.2019 i Sak 226/19. Ved votering ble det vedtatt at:

· ”Hovedutvalget for miljø- og plansaker gir sin tilslutning til å innlemme bevaringsverdig bebyggelse på eiendommene gbnr 173/151,152 i forbindelse med detaljreguleringsarbeid for søndre del av kvartal 40- Sperrekvartalet. Eventuell riving og erstatningsbygninger skal utredes i planarbeidet, herunder bevaring av fasader/ fasadeutrykk som del av nye bygninger”, og:  

· ”Partene er enige om at en utvikling av Sandefjord kommune sine eiendommer kan skje ved riving og ny-oppføring, som et alternativ, og at det må vurderes om eiendomsgrensene slik de er i dag er hensiktsmessig” (Intensjonsavtalen pkt. 3. Utnyttelse Av Eiendommene).  

At Høyres medlemmer i KIF-utvalget støtter opp om rivingstanken gjør ikke rivingstanken mindre aktuell: ”Vi vil jobbe for det viktige innholdet” (SB 21.1.2020). ”Vi vil ikke legge ned og vi vil ikke rive fasadene, men vi vil peke ut en retning for innholdet begge steder…” – en sak som senere utviklet seg til ”Fasadefjord”.

Med andre utbygningssaker friskt i minne, bl.a. Carlsen-kvartalet, Kilen og diverse ”fortettingsprosjekter”, er det derfor på sin plass å være på vakt når utbyggere fremmer sine planer for kommunen.  

Som det framgår av Nipes innlegg, er det heldigvis flere en jeg som er opptatt av hva som skjer og er påtenkt skal skje i Kvartal 40. Avslutningsvis kan jeg derfor neve at Facebokk-gruppen ”Bevar Verdensteateret som en levende kulturarena – si nei til riving” har 1660 medlemmer, hvorav nesten 900 har signert oppropet til Innbyggerinitiativet ” Bevar Verdensteateret og Naper’n som kulturarenaer! Nei til riving!”.  

Med dette sier jeg ja takk til en kopp kaffe med Espen Halvorsen Nipe - jeg har til og med et forslag å framvise. Det ble også presentert i SB den 21.12.2019 med overskriften ”Alternativer til riving”.    

Sandefjord 20.11.2020

Knut Terje Ellefsen

for Innbyggerinitiativet

Bilde_SB_19.11_.jpg”Bevar Verdensteateret og Naper’n som kulturarenaer! Nei til riving!”.


Knut Terje Ellefsen

Skal Verdensteateret vike for et Mulighetshuset?

2020-11-17 14:21:57

Skal Verdensteateret vike for et Mulighetshuset?

Leder av NAV Sandefjord, Ole Petter Gravningen, foreslår i saksframlegg datert 11.11.2020 at kommunen etablerer et Mulighetshuset. Dette skal være et fysisk sted hvor innbyggere som mottar sosialhjelp skal få hjelp til å komme ut i varig inntektsgivende arbeide gjennom praktisk og teoretisk veiledning.

NAV har estimert kostnader og laget en grovskisse på hva slags lokale som vil egne seg for etablering av et «Mulighetshus.» Lokalet bør være sentrumsnært og tilby god offentlig kommunikasjon for brukere av huset. Lokalet bør ha arealer til produksjon, møbellager, diverse fellesrom, kontorer m.m. og er anslått til mellom 1.000 og 1.400 m2.

I denne forbindelse har NAV Sandefjord vært i dialog med utbygger av Sperrekvartalet som vil, om reguleringen av kvartalet går i orden, kunne bygge og leie ut lokaler som er tilpasset det behovet som Mulighetshuset har.

NAV ser for seg at lokalene gjerne kan være i en form for sambruk med frivillig sektor som kan benytte deler av arealene på kveldstid. Av saksframlegget fremgår det at NAV allerede er i tett dialog med Frilynt/Napern som mulig samarbeidspartner for målgruppen barn og ungdom under 18 år. I tillegg til NAV selv, kan andre aktører være New Use og Kirkens Bymisjon.

Ideen om et som et springbrett for at flere innbyggere som mottar sosialhjelp skal komme ut i inntektsgivende arbeid er positivt, men plasseringen som foreslås er dårlig.

Forslaget om å integrere Mulighetshuset i det planlagte bygget i Sperrekvartalet, betyr reelt at Verdensteateret rives. Med dette vil kommunens eneste lavterskeltilbud til frivillighetskulturen forsvinne. I tillegg til Verdensteaterets kulturhistoriske plassering i bybildet, vil en rasering av bygget være et skudd for baugen for kommunens frivillige kulturorganisasjoner og andre aktører som har benyttet kulturhuset i en årrekke.

Det eksisterer flere bedre alternative plasseringer for et Mulighetshus, både i bykjernen og i dens nære omkrets allerede som bør utredes før Verdensteateret må vike.  Ikke legg opp til en rasering av eksisterende muligheter for å skape en ny.

Forslaget om Mulighetshuset har referanse / saksnr. 20/29023-1 og er meldt opp til politisk behandling i samtlige råd og utvalg den 23. 24. og 25. november 2020.  Link til saken under.

https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020131305&

Sandefjord 17.11.2020

Innbyggerinitiativet - ”Bevar Verdensteateret som en levende kulturarena”

Knut Terje Ellefsen


Knut Terje Ellefsen

Hva slags by skal Sandefjord være - en by for utbyggere eller for innbyggere!?

2020-08-29 09:02:02

60216729-FEFD-4DAE-B664-924CF464A8B1.jpeg


Knut Terje Ellefsen

Verdensteateret er ikke Hammersmith Odeon i London, men allikevel .....

2020-02-24 19:28:02

Hammersmith Odeon ble åpnet i 1932, 16 år etter at Verdensteateret sto ferdig som Sandefjords nye kino.

Hammersmith Odeon er nå blitt restaurert og fått sin opprinnelige prakt tilbake. Vi som tenker så storti Sandefjord - la oss gjøre det samme med vår lille Odeon. Vi forventer ikke at Stones eller Springsteen stiller på scenen, men det er heller ikke meningen. Dette er vår scene, stedet som før var vår «Øvre» og som siden ‘70-tallet er det stedet der lokalbanda, kora, skoleforestillingene, russerevyen, Rocknights og alle de andre aktivitetene har hatt mulighet for å spre lokalkultur og glede. Verdensteateret runder nå 104 år - Hammersmith Odeon «kun» 88. Sandefjord kan ikke være dårligere enn London - Tenk Stort, Tenk Bevar Verdensteateret !

https://youtu.be/8kdcoMYFbP0Knut Terje EllefsenDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...