Vern Bergerskogen

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Bergerskogen og valget

2015-09-13 14:46:09

Disse partiene er for utbygging i Bergerskogen: KrF  AP  H  FrP 

Disse partiene er for vern av Bergerskogen: V  MDG  SV  Rødt 

Video: Lik og/eller del 

 


Ulf Johansen Krange

Situasjonen i Bergerskogen, ulovlig hogst

2015-07-21 12:50:03

Det har, midt i fellesferien, oppstått en svært alvorlig situasjon i Bergerskogen. En utbygger som ønsker å regulere eiendommen på sørsiden av Bergtunveien, der hvor det bl.a. går en viktig tursti, har igangsatt ulovlig hogst.

Dette skjer mens fylkesmannen har til behandling lovligheten av reguleringsplanvedtaket for Selvaags regulering, som ble opphevet av fylkesmannen i fjor og er til behandling for andre gang. Blant fylkesmannens begrunnelser var adkomstveien sørover gjennom skogen, fordi dette ville fragmentere et sammenhengende skogsområde som er viktig for bevaring av det biologiske mangfoldet.

Denne veitraseen ligger i det området hvor det nå er igangsatt ulovlig hogst, og traseen er allerede i stor grad ryddet.

Det bærer sterkt preg av en slags hensynsløs, utspekulert taktikk, det er midt i fellesferien og mange i området er på ferie, utbyggeren er på ferie, svært vanskelig å få tak i de rette personene hos relevante myndigheter. 'Vedkommende er på ferie nå' er det vanlige. Hogsten er også skjult fra Bergtunveien, hvor folk går, ved at vegetasjonen langs veien fortsatt står.

Hogsten og skadene er godt dokumentert på bilder og video, ikke minst fordi området tilfeldigvis også i de siste månedene er blitt godt dokumentert på bilder og video, før hogsten tok til.

Det er i løpet av våren også blitt fastslått at naturtypen sentralt på eiendommen er av betydelig verdi. Det kalles kildeskog, eller 'kilde og kildebekk under skoggrensen' og er i henhold til miljødirektoratet sterkt truet (EN) og av nasjonal verdi (A). Den er med andre langt mer verdifull enn f.eks. eikeskogen, som har regional verdi (B) og ikke er en truet naturtype. Naturtypen er enestående på Nesodden, og i Akershus er det bare 2 andre kjente forekomster, en i Rælingen og en i Asker. I Oslomarka er det også en kjent forekomst.

Selv om forekomsten i Bergerskogen nå er kjent av både forskere og kommunen, er den ennå ikke blitt formelt kartlagt.
Kommunen har selvfølgelig her plikt til å få stanset den ulovlig hogsten, men hevder å ikke ha hjemmel for det fordi det dreier seg om skogsdrift og da er det skogbruksloven med forskrifter som gjelder. Eiendommen er imidlertid i kommuneplanen sonet som byggeområde for boliger, og skogsdrift er ikke blant de tiltak som er tillatt der, i henhold til arealplanen. Skogsdrift hører hjemme i LNF-områdene, landbruk- natur og friluft.

Hogsten er også i strid med forutsetningene i kommunens vedtak om gangsetting av regulering, og i strid med grunneiers forutsetninger om at det først må utarbeides en reguleringsplan i sin avtale med utbygger. Grunneier er en 93 år gammel kvinne.

Det er vel også tvil når det gjelder kommunens habilitet i denne saken, fordi kommunen selv har utbyggingsinteresse som grunneier av eiendommen som grenser til den som er aktuell her.
I kommunens tillatelse til igangsetting av reguleringsplanarbeid har kommunen anført at det er viktig for kommunen at eiendommen blir regulert fordi kommunen da får adkomst til sin eiendom, som da kan bygges ut.

Kommunen har for øvrig en sterk allergi mot alt som har å gjøre med naturverdier og vern i Bergerskogen, og denne har blitt verre med årene.

Allerede ved behandlingen av kommunens første kommuneplan vedtatt 17.desember 1987, viste kommunen alvorlige symptomer på sin allergi mot Bergerskogens naturkvaliteter.

Den ble dengang vedtatt at den aktuelle eiendommen, hvor det er blitt rasert, skulle skraveres som boligområde som ikke kunne bygges ut i planperioden (12 år) fordi naturverdiene i området skulle undersøkes. Da kommuneplanen kom fra trykken, var ikke kommunestyrets vedtak om skravering lagt inn på kartet. Det skulle ta åtte år før vedtaket kom inn på kommuneplankartet.

Kommunens forklaring på at vedtaket om å skravere eiendommen ikke kom inn på kommuneplankartet i 1987 var at vedtaket skulle forstås slik at den ikke skulle skraveres. Det siste foreligger som skriftlig dokumentasjon som snart vil bli lagt fram her i likhet med dokumentasjon på hvilke tvilsomme metoder kommunen har anvendt over lengre tid i sin aktive kamp mot vern av Bergerskogens enestående naturkvaliteter.

Situasjonen som er oppstått, viser at en saklig underskriftskampanje er lite å stille opp med mot de metoder som er tatt i bruk. Dette tilsier en styrking av innsatsen mot det som skjer, og det er derfor opprettet to nye facebookgrupper, en offentlig gruppe og en lukket, henholdsvis Vern Bergerskogens gruppe og Aksjon Vern Bergerskogen, hvor medlemmene kan poste innlegg.

Det anbefales alle å bli medlemmer av disse gruppene. 

https://www.facebook.com/groups/874793929274761/

https://www.facebook.com/groups/746477702140837/

Og å like denne siden, for de som ikke allerede gjør det: 

https://www.facebook.com/VernBergerskogen

 


Ulf Johansen Krange

Klagesaken behandlet av kommunen

2015-06-17 20:08:31

Klagene på kommunestyrets vedtak av Selvaags reguleringsplan i Bergerskogen ble behandlet i kommunens teknikk- miljø- og planutvalg i går, og klagene ble ikke tatt til følge. Dette var ikke helt uventet. Flere detaljer om dette senere. Klagesaken går nå videre til fylkesmannen, hvor den vil bli behandlet en gang etter sommeren. Ved fylkesmannens forrige klagebehandling av samme sak ble kommunestyrets vedtak opphevet. Kommunestyret gjorde deretter et nytt vedtak, og det er dette som nå er påklaget. Kampanjen fortsetter, og det er fortsatt viktig med flest mulige underskrifter. 


Ulf Johansen Krange

Klagesaken til behandling

2015-06-12 16:36:54

Klagene på Selvaags utbyggingsplaner i Bergerskogen vil bli behandlet i kommunens teknikk- miljø- og planutvalg førstkommende tirsdag, 16.06. Ikke overraskende har rådmannen innstilt på ikke å ta klagene til følge. Dersom utvalget følger innstillingen, vil klagene gå videre til Fylkesmannen for behandling. Denne behandlingen vil trolig ikke skje før etter sommeren. Kampanjen vil uansett fortsette. Underskriftene for Vern av Bergerskogen (til nå 328) vil nå bli oversendt kommunen og utvalgets medlemmer. Rådmannens innstilling er for øvrig ikke helt overbevisende, og vil nok gi grunnlag for diskusjon ved utvalgets behandling. Flere partier er negative til utbyggingsplanene, men disse har så langt vært i mindretall. 

Saksdokumentene ligger her 

Til de som har mulighet for det, informer om oppropet til andre som kan tenkes å ville underskive. Spread the word! 

En takk til alle som har signert, så langt. 


Ulf Johansen KrangeDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.