Nei til diskrimering av unge voksne med ulike utfordringer på folkehøgskole!

Opprop til regjering og Storting

 

Oppropet lukkes onsdag 13.juni kl 09.00. Du kan ved å signere oppropet gi din stemme til nei til diskriminering av unge voksne med ulike utfordringer. De må få like rettigheter som funksjonsfriske . Takk for din stemme !

 


Vi trenger din stemme – Folkehøgskole - pårørendegruppa har sendt brev til diskrimineringsnemnda, medlemmene i Utdannings- og forskningskomiteen, i helse- og omsorgskomiteen og til Arbeids- og sosialkomiteen

Din signatur vil bidra til økt fokus på saken. Underskriftene overleveres ovennevnte. Media vil også bli gjort oppmerksom på oppropet

 

Nei til diskrimering av unge voksne med ulike utfordringer på folkehøgskole!
Unge voksne med ulike utfordringer har dessverre et svært begrenset tilbud om skolegang/utdanning etter videregående skole. Kun en liten del av denne gruppa er så heldige at de får et tilbud på folkehøgskole med tilrettelagt opplæring. Det er bare 12 av landets 80 folkehøgskoler med slikt tilbud


Tidligere praksis
Det har vært vanlig praksis for våre at de har fått to år på folkehøgskole, noe man omtrent kunne forholde seg til og planlegge fremtiden etter. Men etter endring i folketrygdloven § 10-7 tredje ledd okt 2017, har de fleste av søkerne til år to fått avslag! Sitat fra loven:
"Tilskott gis for 1 år. I helt spesielle tilfeller kan bruker få tilskott til et andre år. Det er ikke nok at bruker med trening over lengre tid kan bli enda mer selvstendig. Etter 1 år på folkehøgskole kan normalt nødvendig trening og videreutvikling av ferdigheter ivaretas av brukerens hjemkommune, som har et ansvar etter helse- og omsorgstjenesteloven. Manglende oppfølging og tilbud fra kommunen gir i seg selv ikke rett til et andre år.»

 

Dette kan vi ikke godta!  

Utestenging av våre unge voksne fra et andre år på folkehøgskole, er i strid med FN-konvensjonens prinsipper om


            1) å sikre personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til å realisere                   sine menneskerettigheter! Det arbeides ikke for å bygge ned hindre for                           deltakelse!
            2) at alle skal sikres nødvendig praktisk bistand og økonomisk støtte til utgifter               knyttet til nedsatt funksjonsevne
            3) at mennesker med funksjonsnedsettelse ikke skal diskrimineres
                    a. det skjer en direkte forskjellbehandling da våre, i motsetning til såkalt                       funksjonsfriske som kan søke og få to år på folkehøgskole; nektes  de et                         år to på folkehøgskole da Nav avslår den nødvendige økonomiske støtten!
                    b. at lovlig forskjellsbehandling skal benyttes når dette er nødvendig for å                       fremme lovens formål om likestilling og hindre diskriminering – dette skjer                     ikke her!
                    c. adgangen til å særbehandle bl.a mennesker med nedsatt funksjonsevne                     for å fremme lovens formål om likestilling og hindre diskriminering brukes                       ikke i denne saken!

 

Utestenging av våre er brudd på lov om diskriminering!


Pårørendes oppfordring til Diskrimineringsnemda, Utdannings- og Forskningskomiteen, Helse- og omsorgskomiteen, Arbeids- og sosialkomiteen


- Vi vil på det sterkeste anmode våre folkevalgte om å rydde opp i denne situasjonen.
- Vi kan på ingen måte godta at FN-konvensjonens prinsipper overses for vår gruppe og at et politisk vedtak som medfører endringer i folketrygdloven fører til at lov om diskriminering brytes for unge voksne med ulike utfordringer.
- På våre unge voksne sine vegne anmoder vi Diskrimineringsnemda foretar en rask behandling av saken.

Våre har selv ingen stemme. Vi som pårørende må tale deres sak.

 

Folkehøgskole – pårørendegruppa ved


Grete Reitan - 6508 Kristiansund
Tor Ove Lussand - 5230 Rådal
Kirsti Merdem Gaustad- 1672 Kråkerøy
Targjerd Fossen - 4821 Rykene
Anne Eline Nilssen - Lørenskog
Solveig L.Hansen - 5265 Ytre Arna
Hanne Uteng- 9056 Mortenhals
Tove Monsson - 6770 Nordfjordeid
Jenny Haugland Gundersen- 5580 Ølen
Berit H. Isaksen - 6010 Ålesund
Odd-Ivar Isaksen - 6010 Ålesund
Leif Gunnar Gundersen - 5580 Ølen
Solveig Arnesen - 9515 Alta
Ingunn Helen Sand Fosser - 1619 Fredrikstad

 


Berit Isaksen, Grete Reitan    Kontakt personen bak underskriftskampanjen