Vi krever strakstiltak for trygge skoleveier for barna i Gamlebyen skole Oslo!

53473667_310563382992321_7576949057541636096_n.jpgGamlebyen barneskole har et inntaksområde som spenner fra Galgeberg til Sørenga og fra Grønland til Ekebergskrenten. Skolen er innrammet av flere tungt trafikkerte veier som Schweigaards gate, St. Halvards gate, Oslo gate, Bispegata og Dyvekes vei. Nesten alle elevene må daglig krysse en eller flere av disse veiene. Manglende skilting, manglende sykkelfelt, manglende lyskryssregulering og fotgjengeroverganger, manglende fortau og manglende universell utforming av undergang under toglinjen er bare noen av utfordringene. Skolens foreldreutvalg (FAU) har gjort oppmerksom på disse kritiske punktene i mange år, men å henvende seg til Bymiljøetaten eller politikkere har vist seg å ha liten effekt. Ingen av de påpekte faresonene har det blitt gjort noe med. I stedet har situasjonen forverret seg, spesielt for elever som kommer fra Sørenga. Grunnet utbyggingen i Bjørvika og sist Follobanen utgjør skoleveien en uforutsigbar og farefull hinderløype hvor det også tilsynelatende mangler en plan. Nylig har Bymiljøetaten (BYM) også avsatt området Oslogate og St. Halvards gate inn mot minneparken som oppstillingsplass for anleggsmaskiner for perioden 2019-2020 og inngjerdet dette. I tillegg vil området også kunne bli benyttet til kjøring ved behov. Enda en stor jafs av fellesområdene og fortauene våre blir borte til anleggsarbeid. Dette er skoleveien til alle barna som kommer fra Sørenga, sør i Gamlebyen eller fra Ekebergskrenten. Et allerede farlig og trafikkert kryss blir enda farligere. Vi har ingen barn å miste!

Vi i FAU ved Gamlebyen skole krever følgende tiltak i prioritert rekkefølge:

1. Umiddelbar fjerning av anleggsområde Oslogate og St. Halvards gate inn mot minneparken.

2. At det lages en plan for skoleveien fra Sørenga gjennom alle de ulike utbyggingsfasene.

3. Skolveiskilting eller lysregulering av fotgjengeroverganger i Sørengkaia, Arups gate, Schweigaards gate og St. Halvardsgate.

4. Flere 30-sone skilt i Arups gate, Schweigaards gate og St. Halvardsgate og økt fartskontroll.

5. Oppgradering og universell utforming av undergangen under jernbanen i Klostergata.

6. P-plasser rundt den sørlige nedgangen til undergangen erstattes av fortau.


Gerrit Mosebach på vegne av FAU Gamlebyen skole Oslo    Kontakt personen bak underskriftskampanjen