Vi krever barnevernleder v/Fosen bv avsatt med umiddelbar virkning!

IMG_20181104_135357.pngVi krever barnevernsleder v/ Fosen barneverntjeneste avsatt med umiddelbar virkning, og at en ny barnevernsmodell innføres i kommunene.

Til de respektive rådmenn på Fosen - og vertskommune Rissa v/rådmann Vigdis Bolaas som har det overordnede og juridiske ansvar for barneverntjenesten på Fosen.   

Stadig flere familier opplever å bli møtt på en dårlig og inkompetent måte av barnevernet på Fosen, og det begås lovbrudd i en rekke barnevernssaker av et barnevern som synes å være fullstendig ute av kontroll. Dette under ledelse av barnevernsleder Therese Guddingsmo.  

Mange familier opplever maktmisbruk, manglende kunnskap og lite empatiske holdninger hos ansatte i fosen bv. Det jobbes ikke etter mildeste inngreps prinsipp, barn traumatiseres ved at de rives ut av sine hjem på akuttvedtak uten at verken barn eller foreldre blir hørt.   

Det har over flere år kommet inn utallige klager til fylkesmannen på Fosen barneverntjeneste på bakgrunn av at de har brutt loven. Det er på bakgrunn av disse klagene konkludert med lovbrudd fra fylkesmannen i flere av sakene. Det har i tillegg i 2014, 2016 og 2017 blitt ført uavhengige tilsyn av fylkesmannen på bakgrunn av bekymringer knyttet opp mot Fosen barneverntjeneste.  

Det er barnevernsleder som har ansvaret for alle saker innenfor sitt mandat, og som har ansvar for at sine ansatte følger både Grunnloven, Menneskerettsloven, Barnevernloven og god forvaltningskikk og opptrer med kompetanse, respekt og forståelse overfor de familier som er sårbare, og hvor omsorgsovertakelser alltid skal være siste utvei! Dette svikter totalt i barnevernet på Fosen i dag.  

Når barnevernet går inn og tar barn med makt så blir barna på brutalt vis skilt fra sine foreldre og isolert fra sine øvrige familier. Få av disse plasseringene er planlagte eller i samsvar med familienes ønske og det settes ikke inn krisehjelp til foreldre eller barn i etterkant.  

Det er en uakseptabel situasjon, og samarbeidet mellom barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien må styrkes og kvalitetssikres.  

Det oppfordres til at kommuneledelsen ved rådmenn, ordfører og politikere tar affære og rydder i sine rekker og at den nåværende barnevernsleder avsettes og at flere av de ansatte som har medvirket til lovbrudd og/eller forsømmelser i saker, byttes ut med godt egnede ansatte med kompetanse.  

I utdrag fra Barne- og likestillingsdepartementets rundskriv som vedlegges her, så er det tydelig at det ligger i «barnets beste» og gi foreldre hjelp til å makte omsorgen, i form av hjelp og veiledning, alltid med et utgangspunkt i at barn skal tilbakeføres etter en omsorgsovertakelse når forholdene ligger til rette for det. Fosen barneverntjeneste handler stikk i strid mot disse føringene! Og det er brudd på menneskerettighetene.  

Vi har nå sett at flere av saksbehandlerne og ledelse er uegnet til å ivareta sin jobb på en god måte! Med denne underskriftskampanjen, håper vi derfor at det kan være med å bidra til endring av forholdene ved barnevernet på Fosen  

Signer og del videre, slik at vi får flest mulig signaturer.

Veilederen har vi her: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/barnevern/q-1157-b-oppfolging-av-foreldre.pdf

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Noralf Aunan kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook