Trygg vei mellom Lauksletta og Arnøyhamn!

  • DET ER VÅR TUR NÅ!
    Troms og Finnmark fylkesting skal nå i gang med budsjett for 2020 og
    økonomiplan for 2020 – 2023.

AKSJONSGRUPPA TRYGG VEI MELLOM LAUKSLETTA OG ARNØYHAMN ber om at fylkeskommunen tar til følge at det nå foreligger et godt alternativ som gir trygg vei mellom bygdene, og som økonomisk kan la seg realisere i gjeldende planperiode. Man har nå funnet en avklaring med reindriften, som åpner for en tilpasset trase i forhold til Statens vegvesens opprinnelige forslag fra 2004. Man ønsker at veien føres skrått opp nord for Lauksundskaret fergeleie. Ved å flytte både veien inne i Skardalen og Smellskartunnelen litt mot sør, vil man ikke lengre være til hinder for en av reinens mest brukte leder under høsttrekket. Det vil også være i reinbeitedistriktets interesse at veitrafikken kommer bort fra Singelområdet.

Vi har nå et prosjekt til godt under halve prisen av den lange tunnelen som gjorde at vi falt fra førsteplass ved rulleringen i 2017. Vi ber om at vårt prosjekt reguleres tilbake på topp som rassikringsprosjekt og om at midler disponeres slik at planlegging og bygging av ny vei mellom Lauksletta og Arnøyhamn kan komme i gang snarest mulig. Dette prosjektet er jo midt i blinken for de «fra kyst til marked midler» som ligger inne i budsjettforslaget.

Vi sier NEI TAKK! til de 20 planlagte skredtårnene. Levende bygdesamfunn på Lauksletta og i Arnøyhamn er avhengig av en trygg vei. En trygghet hvor 10% skal bero på fergetransport er helt uakseptabel. Det er ganske utrolig at man kan foreslå noe slikt når dette er en pendlervei, som over 100 personer daglig er avhengig av for å komme på arbeid og til butikk, skole, kirke og hurtigbåt. Men viktigst er at alle bygdene nå får en sikker vei til ferge og kommunesenter. Bygdene Arnøyhamn og Lauksletta har i dag de fleste servicefunksjonene felles. Arnøy Laks Slakteri er det nest største i Troms og Finnmark. Dagens realitet, hvor skiftarbeidere til alle døgnets tider må kjøre gjennom fylkets farligste rasområde, er kort og godt uholdbar. Det er selvfølgelig også av stor betydning at distansen mellom bygdene halveres. Ikke bare for veifarende, men også i forhold til brøyting og vedlikehold. I tillegg vil 7 km 50år gammel og totalt nedkjørt fylkesvei kunne nedklasses til sommeråpen næringsvei.

 

Aksjonsgruppa ved Trond Simonsen, Elin Johannessen, Morten Nygaard Brattli, Yngvar Einarsen og Tor Nygaard

 

Vedlagte forslag til vei gjennom Skardalen, er en betraktning gjort av Statens vegvesen hvor det er lagt stor vekt på rassikker vei. 
Vei_gjennom_skardalen_fylke.jpg

Vedlagt er oversikt over fylkesveier i Troms hvor rasområder har symboler som angir skredfaktor.Bilde_over_skredpunkter_i_fylket1.jpg
Facebook