Nei til ROP-boliger på Tråholt (med tilknytning til Bjørkedalen, Døvik, Nystrand, Olavsberget og Telemarksporten).

Porsgrunn kommune planlegger å etablere ROP-boliger på Tråholt i Eidanger. Dette er botilbud for mennesker med psykiske lidelser i kombinasjonen med rus. Brukergruppens adferd er preget av sammensatte og komplekse utfordringer som bl.a kan innebære voldsrisiko og ildspåsettelser.

Tråholt er en liten grend som ligger i utkanten av Porsgrunn, og området er preget av spredt bebyggelse og landbruk – nesten 5 kilometer unna Porsgrunn by. Den allerede sårbare gruppen som kommunen ønsker å huse i Traaholtvegen, blir i praksis isolert på landet – langt fra butikker og bekjentskapskrets. Dette synes for oss å være hinsides all fornuft, og vi anmoder om at Porsgrunn kommune heller finner bedre egnet plassering.

Tråholt ligger i en blindvei, med kun en vei inn og ut. Boligen er tenkt lagt delvis ut i Traaholtvegen, som også er skolevei for våre barn. Som de fleste andre grender så er ikke Tråholt bygget ut i takt med moderne byutvikling; det er ingen gang- og sykkelveier, det er ingen gatebelysning eller tett bykjerne. I Tråholtgrenda bor vi spredt, omkranset av skog. Det er heller ikke bussforbindelse til byen, ut over skolebussen. Barn og voksne har kun en adkomstvei, som vil gå rett forbi de planlagte boligene.

Vi anser at boligene vil utgjøre en stor belastning for oss som bor her. Tidligere erfaring fra andre områder viser til mye uro, voldshendelser, brannstiftelser, og stadige utrykninger av politi og brannvesen. Det vil heller ikke være et egnet sted for beboerne, da de vil bli avskåret fra offentlig kommunikasjon til byen, butikker, offentlige tjenestekontorer og alt annet som hører byen til. Tilgang som har vist seg å være avgjørende for å lykkes i andre kommuner.

Kommunen har foretatt ROS-vurderinger (Risiko og sårbarhetsanalyse) for naturen rundt, og velger å plassere boligene delvis helt ut i Traaholtvegen, for å forsøke å unngå rødlistarter og sårbar lauvskog som ligger få meter unna. Det er derimot ikke blitt oss forelagt risikovurderinger oppimot miljø, infrastruktur og sårbar bebyggelse. Vi mener at kommunen velger å ofre beboernes trygghet og sikkerhet ved å gamble på at et lite samfunn ikke klarer å samle nok motstand i forhold til et mer egnet bymiljø. Dersom reguleringsplanen for Tråholt skal bli kommunens nye praksis, er vi redd for at bygda blir en rødlistet art.


Vi stiller vi oss sterkt kritiske til, og ber innstendig om, at kommunen trekker disse planene. Dette gjør vi av hensyn til oss som allerede bor her, næringsvirksomhetene rundt, og fremtidige beboere i disse boligene.

Vi har forståelse for at denne type boliger er vanskelig å plassere, men ber kommunen finne en annen og bedre beliggenhet.

Aktuelle lenker:

1: Porsgrunn kommune: Varsel om oppstart av detaljregulering
Detaljregulering for Tråholt i Porsgrunn kommune

2: Sintef: Etablering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser – erfaringer fra norske kommuner
Sintef rapport

3: Artikkel fra Eiendomsrett.no (ref. ROP-boliger på Kjørbekk/Skien.):  
Kommunale boliger preges av væpnede aksjoner og trusler – naboene er livredde

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Dag Traaholt vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...