Ta vare på barna og idretten på Manglerud!

Vi ønsker at barna på Manglerud skal ha en trygg skolevei og ferdsel, i dag og også når nye Manglerud bad åpnes. Over tid har parkeringssituasjonen for idrettsanleggene og skolen, samt stadig økende bruk og større arrangementer, bidratt til at trafikksituasjonen i nærmiljøene rundt på Manglerud har forverret seg kraftig. I dag har vi kun totalt 85 parkeringsplasser for skole og idrett. Dette er en reduksjon på hele 405 parkeringsplasser (-83%) fra 2014. Å etablere grønn parkeringsplass i Plogveien vest for Manglerud skole (som foreslått fra Undervisningsbygg), vil være viktig tiltak som vil bidra til å løse parkeringsutfordringene, skape mindre unødig bilkjøring og kreative parkeringer i borettslagene og i miljøparken.

Vi krever derfor følgende:

A: Atkomstveien til idrettsanleggene:

1.      Ny atkomstvei samt to busslommer anlegges som vedtatt.

2.      Den nye atkomstveien omreguleres til å gjelde kun nødvendig transport.

3.      Det anlegges kun et lavt antall korttidsplasser for nødvendig av og på lessing av hockeyutstyr, uttrykning, TV biler og lignende innerst i atkomstveien.

4.      Den nye atkomstveien må gjøres trygg for skolebarn, brukere av idrettsanlegget og turgåere som daglig har behov for å krysse veien.

5.      Det må sikres at veiskulder på den nye adkomstveien ikke benyttes som parkeringsplasser.

6.      Det settes inn en signaltavle i Plogveien som forteller om korttidsparkeringene er tilgjengelige.

 

B: Tilbakeføring av parkeringsplasser

1. Parkeringsplasser tilbakeføres i området gjennom å anlegge midlertidige grønne parkeringsplasser i Plogveien, vest for skolen (som foreslått fra Undervisningsbygg, se skisse nedenfor). Benyttes færre plasser eller hvis trafikkmønsteret endrer seg, tilbakeføres deler til friområdet basert på behov. Her ønskes det videre lademuligheter for EL-bil (spesielt hvis fremtidig etablering av sykkelvei vil medføre fjerning av gateparkering i Plogveien).

2. Vi ønsker at de grønne parkeringsplassene skal reguleres, slik at kun nødvendig trafikk kjører inn på Manglerud.

3. Mellom kl 22:00- 09:00 kan parkeringsplassen brukes som beboerparkering for borettslagene.

4. Vi ønsker ikke at betalingsparkeringsplasser plasseres nær idrettsanlegget, da dette vil føre til mer trafikk i den nye atkomstveien og inn i miljøparken. For å sikre at idretten ikke mister en viktig inntektskilde, dedikeres minimum tilsvarende antall parkeringsplasser med inntekt tilbake til idretten som del av de grønne parkeringsplassene. Dette kan altså løses dersom de grønne parkeringsplassene i pkt 1 blir realisert.

Forslaget_fra_Undervisningsbygg_på_200_nye_parkeringsplasser3.png

C: Avdekke trafikksituasjon for nye virkemidler i nærmiljøet:

1. Det gjøres trafikkanalyser av trafikksituasjonen på Manglerud og berørte områder.

2. Ved behov kan beboerparkering innføres, selv om området er lokalisert utenfor ring 3.

3. Det opprettes tiltak for å bedre trafikksikkerheten ved eksempelvis fartsreduserende tiltak ved gangfelt og at disse sikres (dette gjelder både Plogveien, Wetlesens vei og Treskeveien) og andre tiltak i tilstøtende veier der trafikk forventes å øke.

D: Langsiktig løsning (ikke som del av planbehandlingen):

På sikt ønsker vi at Manglerud ishall flyttes til Ryen, som en del av en ny idrettspark. Dette vil avlaste område med trafikk. Dagens ishall kan konverteres til annen hallidrett og aktivitet som ikke krever tilsvarende transportbehov.

På vegne av: 

Manglerudlia borettslag v/Magnor Samueljord

Manglerudjordet borettslag v/Morten Andresen

Rognerud Vel v/ Anita Strøm Eriksen

Abellund Borettslag v/Lars Helge Bye

Allianseidrettslaget Manglerud Star v/Erik Hansen

MS Fotball v/Jarle Døviken

MS Hockey Bredde v/ Per- Erik Ingjer

MS Hockey Elite v/ Kornelius Try

FAU Manglerud Skole v/Lars Ruud

Her kan dere lese mer om saken: https://foreldrenemanglerudskole.com/2018/05/13/her-er-de-beste-losningene-for-manglerud/