Støtte ny gang- og sykkelvei til Huldra økogrend

Jeg ønsker med dette å gi min støtte til Tore Borten for bygging av ny gang- og sykkelvei fra kirken opp til Hurdal Økolandsby. Denne saken har vært en langdragen prosess der noen få beboere i økogrenda klager på søknadene. Klagefristen er utløpt for denne gang og dette brev har ikke noen formell betydelse for søknadsprosessen, mer enn det at jeg ønsker å formidle min støtte både til Tore Borten og til kommunens byggesaksavdeling om å bygge en gang og sykkelvei som forslaget nå foreligger.   

Støtten er fra meg, både som småbarnsmor med tilknytning til økogrenda, men også som min rolle som næringsdrivende i Hurdal Gjestegård.   

Forslaget som nå ligger inne betyr en trygg gang- og sykkelvei. Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsplan for å gjøre veien bredere, med bedre helning og belysning. Det er viktig at veien blir 2,5 meter for å kunne brøytes om vinteren; noe som er en forutsetning for en trygg skolevei for barna våre.  

Om ikke søknaden denne gang blir godkjent, vil utbygger i neste runde sende inn en søknad om å bygge gang og sykkelvei iht. til gjeldende reguleringsplan. Dette betyr i praksis at det blir bygget en gang- og sykkelvei som er for smal til å kunne brøytes med traktor. Den vil også bli mer kronglete å gå og sykle. Denne søknaden vil ikke noen kunne klage på, da en utbygger har rett å bygge iht. gjeldende regulering.   

Vi vil altså få en dårligere vei enn det som nå foreligger. Tore Borten har rekkefølgekrav som tilsier at gang- og sykkelveien må bygges før utbygging av neste byggetrinn kan starte. Ny søknadsrunde betyr at det ikke blir g/s vei førstkommende vinter og utbygging vil dra ut enda lenger i tid.   

Noen av klagene går fortsatt på at Landsbyvegen skal bygges ut og at det er grunnen til at vi ikke vil ha gang- og sykkelvei der stien er. Jeg tror alle er enige i at Landsbyvegen ikke er en sikker adkomstvei og at den burde utbedres. Men for å få det til må den omreguleres, noe som er en tidskrevende (2-5 år) og dyr affære. Eneste måten å få endring av Landsbyvegen er å først bygge gang- og sykkelveien der den nå er foreslått. Dette vil gi mange ringvirkninger som vil være bra for alle med tilknytning til økolandsbyen, gården og kommunen i sin helhet.  

Jeg støtter utbyggers forslag om en gang og sykkelvei opp til Hurdal økolandsby fordi foreliggende forslag betyr:

-       ny gang og sykkelvei allerede vinteren 2023/ 2024

-       beste løsning som gir trygg skolevei for barna snarest 

-       mulighet for brøyting med traktor

-       bedre fallforhold og enklere å gå/sykle opp og ned

-       belysning langs veien

-       mindre biltransport og kjøring av barn til og fra skolen; mindre CO2-utslipp

-       enklere forbindelse mellom økogrenda til gården og gjestegården for kunder, leietakere, besøkere og venner

-       raskere oppstart av neste byggetrinn

-       økt innflytting

-       bedre tilrettelegging for mulighet for ungdomskoletrinn for Steinerskolen

-       større mulighet for Steinerbarnehage i en nær fremtid

-       mer tilbud/flere kunder i gjestegården og ellers i Hurdal

 

Ønsker du å være med på støttekampanjen for bygging av gang- og sykkelvei, send inn din digitale underskrift senest fredag 8.september.   

Støtt kampanjen:  

På forhånd tusen takk!

Hilsen fra Malin

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Malin Jonasson fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...