Stopp nedleggelsen av Boligstiftelsen i Trondheim

Bystyret skal i høst vedta om Boligstiftelsen skal legges ned og overføre alle byggene og verdiene til Trondheim Kommune. Boligstiftelsen i Trondheim leier i dag i alt ut 150 boliger innenfor allmennboligsegmentet (ikke-kommersiell utleie) og har planer om å tilby minst 300 flere boliger i løpet av de neste årene. Trondheim trenger en ny allmennboligsektor og kan bli en foregangsby når det kommer til sosial boligpolitikk hvis stiftelsen ikke legges ned. Stiftelsen tilbyr leietakerne rimelig husleie, tidsubegrensede kontrakter, beboermedvirkning og felleskap. Stiftelsen skriver selv på sin nettside " Vårt overordnede mål er å tilby rimeligige og langsiktige leieforhold. Dette vil bidra til en mer mangfoldig, inkluderende og sosialt bærekraftig by. Stiftelsen skal forvalte og utvikle ny og eksisterende boligmasse på en forsvarlig måte".

Allmennboliger for en bærekraftig by!


Koordineringsgruppa Yrkesskoleveien 20. Trondheim    Kontakt personen bak underskriftskampanjen