Stopp forslaget om å kutte skysstilbudet for barna på Os skole!

Stopp forslaget om å kutte skysstilbudet for barna på Os skole! Våren 2019 ble foreldre og barn ved Os Skole ofre for en politisk prosess som førte til et politisk skifte ved valget samme høst. Planene for den nye skolen viste seg å dessverre være preget av hastverk, mangel på medvirkning, kommunikasjon og informasjon til foreldre og elever. I løpet av denne våren jobbet mange foreldre og FAU ved Os Skole svært aktivt for å finne så gode løsninger som mulig i forhold til den nye situasjonen med midlertidig skole. Til tross for innsatsen til FAU og mange foreldre, opplevdes det som en meget kaotisk tid for foreldre som forsøkte å forberede skolestart for barna sine høsten 2019. Når barna gikk i skoleferie, var det ikke klargjort når på dagen barna begynner på skolen, når og hvor bussen går og hvordan skoledagen skulle organiseres. I løpet av prosessen påpekte FAU blant annet det praktiske og økonomiske perspektivet ved bussing av barna, men foreldrene snakket dessverre for døve ører. Den dårlige prosessen opplevdes dramatisk for mange småbarnsfamilier som allerede har utfordringer med å balansere en ellers travel hverdag. Det var dessverre skolestarterne det gikk hardest utover.

Det fremstod som ganske tydelig at lovnadene om at første spadestikk skulle settes i jorden august 2019 ikke var mulig, og foreldrene ba innstendig om at barna ikke ble flyttet før det var forela en reell plan for skolen. Mange foreldre har dessverre mistet tillit til prosjektet, og har dessverre begynt å se for seg en lignende prosess som Kongeveien skole hvor Halden Kommune sendte barna fram og tilbake til ulike skoler i over 16 år før den sto ferdig. Foreldre og barn på Os har imidlertid blitt lovet at slik skal det ikke bli denne gangen. I mai 2019 gikk kommunalsjef Kent-Arne Andreassen ut i lokalavisen og lovet at barna på Os skole skulle få skysstilbud i «hele anleggsperioden», og at Folkvang skole nå kan ansees som deres nye nærskole. Dette er lovnader som forplikter. Dessverre opplever foreldre at det motsatte har skjedd, og at vi har blitt ofre for kommunens dårlige håndtering av dette prosjektet. Vi har barn som har mistet nærskolen sin til tross for at skolen og skolegården de egentlig sokner til står helt intakt, og det på ubestemt tid. Dette kuttet er et grovt løftebrudd, og det har ikke vært vist noen interesse fra kommunens side på å se på hvilken belastning prosessen har påført barna og familiene.

I tillegg til disse lovnadene, er det gjort forpliktende politiske vedtak. Den 13.12.2018 kan man i saksprotokollen fra Kommunestyret lese følgende om organiseringen av byggingen av den nye sentrumsskolen. (sak PS 2018/135, jfr. vedtak i sak PS 2018/132. punkt 4)

Prosjektet skal organiseres på en måte som gjør at elevene på Os i minst mulig grad blir berørt. Det betyr blant annet en intensiv byggeperiode, hvor barna på Os flyttes til en annen skole.

Foreldre og barn kan ikke forstå at å ta bort buss og la mange barn gå en lang og farlig skolevei er å organisere det på en måte slik at barna i minst mulig grad blir berørt. Å ta bort busstilbudet oppleves helt klart som at det ikke er samsvar mellom hva man sier, og hva man gjør.

I opplæringslovens §7 står det følgende:   § 7-1.Skyss og innlosjering i grunnskolen   Elevar i 2.-10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda  

Utdanningsforbundets rundskriv sier følgende om saken:

Ved vurderingen av om veien er «særlig farleg eller vanskeleg», må det gjøres en objektiv og en subjektiv vurdering.

- Objektiv vurdering: Kartlegge alle relevante forhold ved veien og trafikkforholdene og vurdere om dette er «særlig farlig eller vanskelig».

- Subjektiv vurdering: Vurdere om den enkelte eleven har forutsetninger for å ta seg forsvarlig frem i det aktuelle trafikkbildet.

Forslaget om å kutte buss fremstår som veldig lite gjennomtenkt, og foreldrene vil vite hvilke vurderinger Halden kommune, Trygg Trafikk og ikke minst politiet har gjort av skoleveien som skal  ligge til grunn for en politisk behandling av denne saken.

-          Er skoleveien trygg både sommer og vinterstid?

-          Skal kommunen sette inn tilsyn langs veien? I hvilken form?

-          Dersom kommunen mener at barna skal gå en annen vei enn Knardalsbakken, er det da gjort en vurdering av hvor lang tid barna vil bruke på denne veien?

-          Er det tatt hensyn ev. utbygging på Tyska og hva det vil påføre område av tungtrafikk?

-          Er det registrert hvor mye tungtrafikk som går forbi havna og torget pr. i dag? -          Er det gjort gode nok vurderingen av konsekvensen av dette?

I tillegg så er det bestemt at trafikkpatruljer skal avvikles. Opptaksområdet til Os Skole omfavner et relativt stort geografisk område, og vi vil nå få 7-åringer som må gå fra Halden Sykehus med tung sekk, tur-retur Folkvang skole hver eneste skoledag.

Vi har pr. i dag ikke et FAU som kan stille opp og tale vår sak. Os skole har, så vidt vi kjenner til, ikke sagt noe om den belastningen våre barn blir påført, men vi vil med dette si at vi ikke aksepterer å bli behandlet på denne måten.

Det er langt mellom lysglimtene i Os-prosjektet og våre barn har stått bakerst i køen hele veien. Bak politikere, eiendomsbesittere, idrettshallen og selve bygget. Planene ser ikke ut til å ha fått noe godt løft etter valget heller, og ny skole høsten 2023 virker usannsynlig.

Vi tror på den norske fellesskolen og på det felles prosjektet det er å skape gode oppvekstsvilkår. Vi trenger politikere som setter fokus og prioriterer riktig. Os Skole var den store saken i valget 2019, og det er på tide at politikerne setter barna først i prosjektet og prioriterer den saken som skaffet de den makten de besitter i dag.

Stopp forslaget om å kutte skysstilbudet til barna våre!      

123715474_10164355457455335_3872060732337748827_o.jpg                 


Sammen for barna på Os skole!    Kontakt personen bak underskriftskampanjen
Facebook