Sluttbrukernes strømpris og utbygging av tungindustriområder med vindkraft

Innbyggerne i Norge krever en folkeavstemning MOT vindkraftutbygging / tungindustri- områder innenfor Norges grenser samt en normal pris pr. kWh levert sluttbruker som selvkost med muligens noen ører påslag hvor overskudd skal benyttes i egen kommune hvor kraftverk er bygd ut.

Vi krever fullt innsyn og ytringsfrihet (Grl. § 100) i all tilgjengelig informasjon om kostnadene om utbygging, fjerning av vindturbinene etc. etter dets brukstid, herunder utbygging av vei og tilbakestilling av naturen slik den var før utbygging.

Vi krever også innsyn og dokumentasjon om HVORFOR vindkraftutbygging i vårt land er aktuelt, herunder sammenlikning av oppgradering av våre eksisterende vannkraftverk og aktuelt beløp / kostnad samt levetid / funksjonstid. Forskjell på energiproduksjonen fra vindkraftverk og vannkraftverk.

Jfr §§ 106, 108 og 112, forstår vi det slik at vi at vi kan bevege oss fritt i dette område året rundt, men hva med f.eks. vinterstid, med tanke på iskast fra rotorene, er dette informert om?

Det er svært lite / ikke blitt lagt frem informasjon om alt som omhandler mulige miljøskadelige stoffer / fibre i selve vindrotor-bladene og hvordan dette / disse vindturbiner skal fjernes, hva kan gjenbrukes. 

Andre mulige hendelser fra vindturbiner:
*De inneholder ca 2.500 liter oljer, herunder hydraulikk- og motorolje. Hva med mulige lekkasjer til grunnen og mulige vann / grunnvannskilder? 
*Antennelser? 
*Harde vindkast og derved ødeleggelser av rotorblader, hele turbinen faller overende. 

*Lydfrekvens fra vindturbinene? Påvirkes mennesker, dyr og levende vesener i havet?
*Kjemikalier og bruk av helikopter for avising av rotorbladene. Kjemikalienes påvirkning av grunnen / plante- og dyreliv samt vann/ grunnvannpåvirkning?

*Gassen SF6 er ikke informert om, herunder dens mulige skadevirkninger på natur, mennesker og dyr. (26.000 ganger mer skadelig enn CO2, påstås fra kilder.)

Vi krever innsyn vedr. kostnader før / under bruk og etter, samt mulig fortjeneste til innbyggere / kommune. Hvem eier selve vindturbinene, herunder ansvaret for å fjerne dem samt evt. skader / ødeleggelser av turbinene og lekkasjer, repareringer av turbinene og rotorbladene? 

Bygges vindturbinene med en investering jfr. de el-sertifikater og nettleie vi er påtvunget å betale? Se forøvrig § 75 pkt. a. og d.
Hvor mye kraft / energi kan skapes med de vindturbinene som planlegges i kommunen? Hva om de nødvendige vannkraftverk blir oppgradert? Hva med kivsløpet / varigheten av vindturbiner kontra vannkraft-turbiner mv.?

Det påstås fra kilder i Statkraft at man kan få ca 15% mer energi etter oppgradering av vannturbinene.
Hva er forskjellen i kraftproduksjon? Påstand fra noen med kunnskap om energi, påstår at det kreves 40 vindturbiner mot EN VANNTURBIN! Hva ER bærekraftig utvikling da?

Hva med dyre- fugle- og plantelivet i de aktuelle områdene for utbygging? Hvor mange tonn med insekter blir tatt livet av? Hva med fugler som tilogmed er på rød liste? 

Minner om Grl. §§ 1, 2, 49, 92, 100 (særlig viktig er innsynsretten),108, 112 (hvor bla. naturen skal ivaretas for fremtidige generasjoner) og 113.

Link til Norges Grunnlov:   https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17

Verdien av Norges Grunnlov og dens plassering i lov-hierarkiet, kan leses her: Om Grunnloven

Viser også til FN sin Verdenserklæring / #Menneskerettsloven som etter hva jeg kjenner til, er underskrevet av Norge og derved er forpliktet til å følge bla. vår selvbestemmelsesrett i Vedlegg 4 og 6 artikkel 1 pkt. 1, 2 og 3. 
Kopi hentet fra: 

Vedlegg 6. Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller (norsk oversettelse) 
Link: Menneskerettsloven Vedlegg 6

Del I - Art.1 

1. Alle folk har selvbestemmelsesrett. I kraft av denne rett bestemmer de fritt sin politiske stilling, og fremmer fritt sin egen økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling.

 

2. Alle folk kan for sine egne formål fritt råde over sine naturrikdommer og -forekomster, så langt dette ikke setter tilside forpliktelser som følger av internasjonalt økonomisk samarbeid, basert på prinsippet om gjensidig nytte og folkerettens regler. I intet tilfelle må et folk bli berøvet sitt eget eksistensgrunnlag.

 

3. Konvensjonspartene, deriblant de stater som har ansvaret for administrasjonen av ikke-selvstyrte områder og tilsynsområder, skal arbeide for å virkeliggjøre folkenes selvbestemmelsesrett, og skal respektere denne rett, i overensstemmelse med bestemmelsene i De forente nasjoners pakt.

Å produsere en kWh er mellom 7 og 15 øre i selvkost, heter det seg.

Ifølge norsk lov er energiprisene muligens ulovlige. Vi kan lese i Lov om pristiltak:

§ 1. Fullmakt til prisregulering.

Når det er nødvendig for å fremme en samfunnsmessigst forsvarlig prisutvikling, kan Kongen fastsette: vedtak om maksimalpriser, minstepriser, prisstopp, prisberegninger, rabatter, maksimalavanser, leverings- og betalingsvilkår og andre bestemmelser om priser, fortjenester og forretningsvilkår, eller vedtak om meldeplikt for endring av størrelser i nr. 1.

MERK: Her omtales både maksimalpriser og, enda bedre, maksimal-avanse.

MERK: Det står: Kongen KAN. Det betyr at dette kan skje uavhengig av politikere som vegrer seg.

§ 2. Urimelige priser og forretningsvilkår

Det er forbudt å ta, kreve eller avtale priser som er urimelige. Heller ikke må det kreves, avtales eller opprettholdes forretningsvilkår som virker urimelig overfor den annen part eller som åpenbart er i strid med allmenne interesser.

Les også tidligere påstander, herunder: Terje Søviknes løy om Acer! Prissjokk på strøm er ventet i vinter!

Med pris menes i denne lov vederlag av enhver art, uten hensyn til om det ellers brukes andre betegnelser som godtgjørelse, salær, honorar, frakt, takst, leieavgift eller liknende.

MERK: Dette gjelder både urimelige priser og urimelige forretningsvilkår.

MERK: Det står at dette er forbudt.

§ 3. Kontrollmyndigheter og opplysningsplikt.

Konkurransetilsynet eller den Kongen bestemmer skal kontrollere at § 2 og vedtak i medhold av § 1 overholdes. Kongen kan gi nærmere bestemmelser om hvordan kontrollen skal utføres.

Enhver plikter å gi kontrollmyndighetene de opplysninger og utlevere de dokumenter for gransking som disse myndigheter krever for å kunne utføre sine gjøremål etter loven, blant annet for å undersøke en mulig overtredelse av denne lov eller vedtak i medhold av denne lov, eller for å undersøke prisforhold m.v. ellers.

Opplysningene kan kreves gitt skriftlig eller muntlig innen en fastsatt frist både fra enkelte og fra grupper av ervervsdrivende. Om nødvendig kan det kreves hjelp av politiet for å få utlevert det materiale som kontrollmyndighetene har behov for.

Les gjerne også Loven om vannfallsrettigheter.

Innbyggerne / velgerne KREVER en folkeavstemning i Kongeriket Norge etter at samtlige opplysninger / dokumenter er fremlagt!

Stortinget har vedtatt og gitt tillatelse til utbygging i Norge. Viser til Grunnloven § 49  første avsnitt i denne konkrete saken om krav om folkeavstemning på landsbasis. 

(At kommuner / kommunestyrer har vedtatt utbygging, har ingen verdens ting med denne saken å gjøre da vi henviser til § 49 andre avsnitt særlig folkeavstemning i samtlige kommuner. Anbefaler at velgere engasjerer seg i sin egen kommune og krever folkeavstemning der.) 

*********

Gjerne kommenter med flere negative resultater etc. vedr. vindkraft i kommentarfeltet. 
NB! GJERNE kopier teksten, lag den bedre og bruk i din egen kommune for å samle underskrifter med KRAV om en folkeavstemning i din egen kommune, med henvisning til lovene over. 
Energiloven gjelder IKKE over Norges Grunnlov eller Menneskerettsloven.

Med vennlig hilsen med ønske om at innbyggernes / velgernes flertallsvilje skal være styrende for alle saker i kommuner, fylker og landet som helhet!!;-)Ingar 

 

 Mer informasjon og påstander han du finne her om vindkraft og vannkraft: https://folkebevegelsen.wordpress.com

Mobil: 458 62 229 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Ingar Grøndahl fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...