Skolekretsgrenser i Vestby

 

Rådmannen har foreslått en endring i skolekretsgrenser i Vestby kommune. Dette forslaget skal behandles i skole-, oppvekst-, og kulturutvalget 25.april 2019. Forslaget om endring innebærer blant annet at Vestby skolekrets deles, og at det opprettes ny skolekrets i Vestby nord for elevene fra Randem, Høgda og sentrum (nord for jernbanen). Forslaget er at disse elevene flyttes til Bjørlien skole, fram til det bygges en ny skole i Vestby nord. Begrunnelsen fra kommunen er kapasitetsproblemer på Vestby skole. Vestby skole har i dag 532 elever, og en kapasitet på 580 elever. Allerede om to år viser prognosene at elevtallet vil passere 600 elever. Endring av skolekretser vil (dersom det blir vedtatt) gjelde fra høsten 2020.

Vi som har barn som berøres av dette, er bekymret for konsekvensene av denne eventuelle endringen.

Bjørlien skole kan ikke sies å være en nærskole for barna våre. Barna vil miste en del kontakt med sitt nærmiljø dersom de skal starte på skole på Pepperstad. Dette gjelder spesielt de første årene da barn i ulik alder går på ulike skoler (barn født før 2014 på Vestby og fra 2014 på Bjørlien), og barna vil da miste kontakt med andre barn i nærmiljøet på ulike alderstrinn. Mange går i barnehage i nærheten av Vestby skole, og disse vil da miste kontakt med venner og nettverk i overgang til skole på andre siden av motorveien. En del av oss har valgt barnehage nettopp med tanke på skoletilhørighet og barnas nettverk i overgangen mellom barnehage og skole.

I sakspapirene til kommende møte i SOK, står det: «Ved å flytte elevene nord for jernbanen fra Vestby skole til Bjørlien skole vil behovet for ny barneskole i nord komme i 2024, og ikke 2022 som prognosen nå viser. Bjørlien skole har kapasitet til å ta imot alle elevene nord for jernbanen fram til 2024. «Gamle» Bjørlien kan benyttes som skole frem til ny barneskole bygges i nord. Dette legges administrativt under «nye» Bjørlien skole. Da kan byggingen av ny barneskole i nord utsettes til 2025, alternativt 2027 hvis elevene på Kjenn ikke flyttes til Vestby.» Det er noe uklart hva dette innebærer for våre barn. Blir det egne klasser med barna fra Vestby nord, eller går de i klasse sammen med de som fra før av hører til på Bjørlien? Skal gamle Bjørlien skole benyttes, eller ikke? Dersom gamle Bjørlien skole skal benyttes, hva må til for at et skolebygg som anses å være for dårlig på det nåværende tidspunkt, skal være godt nok om to år?

For barna fra Vestby nord vil skoleveien bli betydelig lengre, og kan ikke anses som ufarlig. Fra Høgda vil skoleveien være 3.9 km, og det vil (ifølge Google maps) ta 50 minutter å gå til skolen (små barn antas å bruke lengre tid). Dette er betydelig lengre enn nåværende skolevei til Vestby skole. Ny skolevei vil også innebære å måtte gå over motorveien, og å krysse veien ved Vestby storsenter. I området rundt storsenteret vil da også trafikkmengden antas å øke betydelig i og med at broen over jernbanen planlegges stengt for biltrafikk i forbindelse med utbygging av sentrum. Fra kommunens side vises det til at det er fotgjengerfelt, gangvei og underganger nesten hele veien til skolen, bortsett fra i Krusebyveien. Med vintermørke, kuldegrader og brøytekanter på vinteren oppleves det ikke spesielt trygt å sende et barn ut på denne skoleveien som vil ta bortimot en time hver vei.

Bytte av skole vil for mange være utfordrende med tanke på miljøhensyn og hverdagslogistikk. Mange som har bosatt seg i det gjeldende området har gjort det nettopp med tanke på nærhet og gangavstand til «alt», og en god del pendler med tog til jobb. Å gå i 45-50 minutter hver vei for å levere på skole før man tar toget vil være umulig. Man tvinges dermed til å både eie en bil, og til å kjøre bil daglig, noe ikke alle gjør i dag. Kostnadene for innkjøp av bil, førerkort for de som ikke allerede har det, og utstrakt bilbruk vil være store for en familie. Det er heller ikke spesielt miljøvennlig, og går ikke overens med kommunens mål om økt sykkelbruk, at flere blir tvunget til mer bilkjøring. Dette er tilsvarende utfordringer som oppsto for de som hadde barnehagebarn i nærmiljøet da Randem barnehage ble lagt ned for noen år siden. For aleneforsørgere vil nok utfordringene merkes spesielt godt.

Utdrag fra sakspapirer til møtet 25. april: «Ved tidligere endringer av skolekretsgrensene er det vedtatt at elever som allerede går på skolen skal få fortsette på den skolen man går på, at elever som skal begynne på skolen skal få gå på samme skole som eldre søsken, og at det skal vises fleksibilitet for de som bor tett på grensen.» Er det tatt hensyn til dette i prognosene, eller vil det medføre utfordringer for skolens kapasitet at de som allerede har søsken på Vestby skole får starte der? Her verserer det noe ulik informasjon, enkelte har hørt at søsken, grunnet kapasiteten på Vestby skole, ikke nødvendigvis blir prioritert. Dette fører til usikkerhet for noen. Dersom det ikke tas hensyn til barn som allerede har søsken som går på Vestby skole, vil det medføre logistikkmessige utfordringer for foreldre som skal levere og hente barn på to skoler. Splitting av søsken medfører også flere skolearrangementer, og mulig deling av familien på ulike arrangementer i skolens regi (som 17.mai (med mindre dette arrangeres felles for begge skoler slik det er planlagt i år), Luciafeiring o.l.).

For enkelte familier vil det være mer hensiktsmessig at barna går på ulike skoler, og at barn som starter på en annen skole starter sammen med venner fra nærmiljøet framfor å gå på samme skole som eldre søsken. Vi ønsker og håper at det vil være en fleksibilitet og muligheter for valgfrihet for den enkelte familie med tanke på hvilken skole nye skolestartere skal starte på.

I stedet for at barna våre, som en midlertidig løsning eller gjennom hele grunnskoleløpet (avhengig av når det planlegges bygging av ny skole), skal gå på skole på Pepperstad, ønsker vi foreldre at det ses på andre løsninger. Hva er det som hindrer at bygging av ny skole i Vestby nord igangsettes før angitte tidspunkt? Er det kun økonomi? Og er det i så fall verdt å risikere våre barns trygghet og tilhørighet med dette som begrunnelse?

Er det mulig å bygge et midlertidig skolebygg (brakkeskole) i nærheten av Vestby skole i påvente av nytt skolebygg i Vestby nord? Dette vil nok være en bedre løsning for både barn og foreldre enn det eksisterende forslaget. Vil det være mulig å benytte deler av Vestby ungdomsskole (som tilsynelatende har god kapasitet i mange år framover) i stedet for Bjørlien?

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Siv Smestad kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook