Protest mot detaljregulering av Holmevassnatten Hyttegrend.

Kommentarer

#1

Jeg har tatt initiativet til oppropet

Agnes Beathe Steen Fosse (Hosle, 2023-09-20)

#2

Sigdal kommune har ikke bygget ut kapasiteten til å ta i mot flere hytter, slik ordfører sa under pandemien!
Det bør ikke bygges hytter i snaufjellet!

Johan Christian Brendmoe (1358, 2023-09-20)

#3

Jeg er motstander av videre nedbygging av myr og utmark. Både til hytter, vei eller næring.

Rune Berntzen (Østerås, 2023-09-20)

#11

Tiden er inne for hyttekommunene til å ta en pust i bakken. Det blir helt feil å berøre myrområder og snaufjellet, og særlig ferdselsområder for villreinen. En såpass stor utbygging med tilhørende infrastruktur vil tilsi store og negative inngrep i naturen og den visuelle naturopplevelsen.

Anne og Harald Tronvik (Nesodden, 2023-09-21)

#12

Ta vare på naturen og de ville dyrene som nbor det

Torill Rinde (Asker , 2023-09-21)

#15

Jeg er helt enig i de synspunkter som kommer frem i oppropet

svenn hansen (drammen, 2023-09-21)

#16

Jeg signerer fordi jeg er imot nedbygging av naturen og ikke minst fjellet. Utbygging på Norefjell har fra før spist opp store arealer. Syns det som er igjen bør få stå urørt fra hyttebygging etc.

Susanne Rødseth (Drøbak, 2023-09-21)

#18

Hyttebygging på myr og i høyfjellsområder må unngås.
Villreinens områder må beskyttes.

Aagot Hartmann (Nærsnes, 2023-09-21)

#19

Det bør ikke lengre være tillatt å ødelegge myr og snaufjell, og slett ikke til slike formål.

Kjell Rønneberg (Nærsnes, 2023-09-21)

#22

Jeg er enig med den som initierte underskriftskampanjen, og vi har hytte ved Klevseter.

Heidi C. B. Brekke (Asker, 2023-09-21)

#25

Slike store inngrep og ødeleggelser av natur kan ikke forsvares ,hvis en skal ta hensyn til miljøet jfr. behovet for vern av myrområder og dyreliv.

Gun Abrahamsen (VIKERSUND, 2023-09-21)

#31

Det er viktig å bevare myrområder og høyfjellet.

Liv Berit Finne (Oslo, 2023-09-21)

#33

Dette blir veldig mye hytter med krav om tilknytning til kloakk da Sigdal ikke kan ta imot slam fra lukkede anlegg. Er redd for at vi på gamle hyttefelt kan bli pålagt tilknytning. Dette kan bli dyrt. Skiløyper blir berørt. Planen går også for langt til snaufjellet.

Arne Johan Einemo (Skaresetra, 2023-09-21)

#35

Jeg signerer fordi jeg er oppgitt og fortvilet på vegne av naturen over at grunneiere og politikere, mot all tilgjengelig oppdatert kunnskap, fortsetter å bygge ned sårbar og overbelastet natur. I tillegg går dette utover naturopplevelsen for de som allerede har hytter i området, slik at området blir mindre attraktivt. Fortetting i allerede etablerte områder er en mye bedre løsning, for natur og for oss som har hytter i området. I tillegg utfordrer jeg grunneiere og politikere til å tørre å sette grenser mht størrelse og standard, dvs mindre hytter med begrensning i strømkapasitet og vann/kloakk.

Ellen Knudsen (Holmestrand, 2023-09-21)

#39

Norge har gjennom FN et særlig ansvar for å ta vare på villreinen. Norefjell har en villreinstamme. Norefjell er et lite fjellområde. Norefjell bygges ned bit for bit. Massive utbygginger på Haglebu, Høgevarde, Tempelseter, Norefjell (ved skisenteret). Og nå dette. Hvor skal det stoppe? Villreinen er veldig var på menneskelig aktivitet. Følger vi opp vedtaket i FN, eller er det ikke så nøye med villreinen når det er snakk om kommuneøkonomi? Villreinen lider på grunn av all hyttebyggingen. Den har snart ikke områder å leve på hvor det ikke er menneskelig aktivitet. Stopp nå! Husk at bygging av hytter er irreversible naturinngrep!

Endre Nakstad (Hamregrenda 60, 2023-09-21)

#40

Hytteutbygging må begrenses i fjellet

Espen Myhre (Drøbak , 2023-09-21)

#41

Det er ikke bra for miljø og natur. Viktig å bevare områder for rein og andre dyr, samt myrer.

Monica Skog Ravn (0672, 2023-09-21)

#43

Utbygging på snaufjell og myr må unngås. Kartutsnittet viser at det feltet i all vesentlig grad ligger i sådant terreng. Kan ikke skjønne annet enn at dette bryter med kommunens egene retningslinjer.

Øystein Solberg (Kleivsetra , 2023-09-21)

#45

Jeg signerer mot denne utbyggingen på vegne av sårbar natur og dyr. Naturen har ingen egen stemme, den er avhengig av at vi sier ifra. Vi må slutte å ødelegge vårt eget livsgrunnlag.

Nina Bratland (Oslo, 2023-09-21)

#48

Vi trenger å bevare uberørt natur, ikke minst myrområder som Sigdal kommune hevder de ikke tillater bygging i.

Marit Laache (Bekkestua, 2023-09-21)

#49

Norsk vill natur og dyr bør prioriteres foran hytteutbygginger.

Peder Sverdrup (Aurskog, 2023-09-21)

#50

Jeg signerer fordi hyttebygging, og især med dagens standarder, ødelegger naturlige økosystemer.

Dagny Stuedahl (Oslo, 2023-09-22)

#52

Ta vare på den flotte naturen vi har.
Begrense inngrep som truer fugle- og dyreliv inkl. villreinen i området.
Unngå stort press på miljøet ved å ødelegge myr- og høyfjell.
Det blir for mye trafikk på de veiene som finnes, press på strømnettet og annen infrastruktur.

Inger Frostrud (Skaresetran , 2023-09-22)

#53

Vi må stoppe å bygge ned natur

Kari Klanderud (Biri , 2023-09-22)

#55

Nok er nok.
Det er på tide at fjellet får en pause.

Bernt Høvset (Asker, 2023-09-22)

#57

Jeg ønsker å bevare naturen og dyrene som lever i de flotte fjellene i Eggedal. 100 nye hytter med vei strøm og kloakkanlegg vil ødelegge området, og forstyrre dyrelivet og skade sårbar natur.

Ann Kristin Rangøy (Moss, 2023-09-22)

#58

Anser Norefjell området som ferdig utbygget. Et forholdsvis lite fjellområde med villrein og et sted vi ønsker å beholde for fine turer både sommer og vinter kun for å se naturen og ikke hytter. Eventuelle nye hytteområder må ligge
lavere i terrenget.

Annie Krogh (Drammen, 2023-09-22)

#62

Jeg tenker at det er nok hytter i fjellet og at vi må ha noen fri områder!!

Anne Brit Røste (Åmot , 2023-09-22)

#66

Omfanget av planlagt hytteutbygging er for stort og inngripende. Dette vil gi ringvirkninger for den allerede pressa villreinen som vi har et stort og viktig ansvar for å ta vare på. Utmarksbeite for husdyr blir borte og det vil legge opp til konflikt mellom hytteeiere og beitebrukere. Feltet er planlagt mellom eksisterende, spredt hyttebebyggelse og snaufjell og endrer områdets karakter vesentlig. Lys og lydforurensing vil øke dramatisk. Inngrepene vil påvirke hele området. Vi ønsker at fjellet og naturen skal være tilgjengelig for oss som allerede har et langvarig og godt forhold til Eggedal også framover. Dette bryter opp naturen og gjør tilgangen vanskeligere. Strømnettet oppleves allerede å være pressa med jevnlige strømbrudd. Planene må nedskaleres og legge til rette for mindre og enklere hytter, eller helst skrinlegges. Det er tid for å tenke på naturen nå!

Anne Lene Malmer (Lier, 2023-09-22)

#69

Fordi jeg mener dette vil forringe og ødelegge flotte turområder, ødelegge for villreinen og generelt mener at hytter skal ligge under tregrensa 😤

Ketil S. Rønning (Killingen/Gamalseterhaugane, 2023-09-23)

#76

Verne natur, miljø og spesielt myrområdene.

Vibeke Kolderup (Oslo , 2023-09-24)

#77

Familien har hytte på Springhaug. Jeg er opptatt av å bevare naturmangfold

Siri Rønningen (Oslo, 2023-09-24)

#79

Jeg signerer fordi det er allerede er so mange hytter som er bygget i området og som idag står helt tomt eller brukes kun et par uker i året. Så mye naturødeleggelse for å bygge 100 nye hytter.! Det kan ikke vær riktig. Kanskje det finnes helt andre måter å legge til rette for at dagens tomme hytter akkurat i de nærliggende område Springhaug, Skaresæter ol. blir lettere for folk å leie ut hvis de ønsker det. En ny tjeneste fra kommune som kunne være et mulig inntektskilde.

Marjorie Parker (Springhaug / oslo, 2023-09-24)

#80

Det er helt feil å bygge ned ytterligere høyfjellsnatur i en tid hvor vi står i en naturkrise. Dette vil også forringe levekårene til villreinstammen i området.

Kristin Ankile (Reistad, 2023-09-25)

#82

Nå må vi trekke i bremsene av hensyn ril klima og miljø! Vi har bare veien og tiden!

Harald Fosse (Bærum, 2023-09-25)

#87

Det må bli slutt på å opprette stadig nye hyttefelt i sårbar natur opp mot/over 1000 moh. Her er det myrer som er viktig å ta vare på og ferdsel av villrein. Norefjellplatået er begrenset i utstrekning og er allerede for mye belastet med hytter. Fortsatt utbygging tjener ingen andre enn utbyggerne. Vi må ta vare på den naturen for framtidige generasjoner.

Gunn Karin Skatvedt (Asker, 2023-09-26)

#89

Det er nok hytter i Sigdal nå!

Arve Myhre (Drammen, 2023-09-26)

#90

Dette vil ødelegge viktige naturområder i et sårbart fjellområde. Evt. er det bedre å fortette eksisterende hytteområder lenger ned.

Morten Fredrik Amundsen (Drammen, 2023-09-26)

#91

Enig i oppropet.

Kjell Erik Saure (Oslo, 2023-09-26)

#95

Jeg ikke ønsker at vi skal ødelegge myr, fjell og beiteområder bare for at det skal opp noen hytter, synes allerede at utbyggelsen på Norefjell har ødelagt nok av flotte naturområder med turstier og hyttegrender.

Kristoffer Sundsmoen (Krokstadelva , 2023-09-26)

#97

Jeg er imot den enorme hyttebyggingen i Norge.

Elise Make (Åmot, 2023-09-26)

#103

Fullstendig uansvarlig med de kunnskapene vi har idag, det er kun penger som driver dette

Per Brendmoe (Eggedal, 2023-09-27)

#105

Det bør ikke lenger reguleres og bygges ut i myrområder og høyfjellsområde, som planlegte område er. Det bør heller ikke planlegges høystandard hytter som er energikrevende.

Hytteeier i Hamregrenda

Gunnar Melbye (Grimstad, 2023-09-28)

#106

Jeg signerer fordi klima og miljø må komme først

Karoline Nystad (Sloko, 2023-09-28)

#112

Reinsdyrstammen trekker ned forbi Holmevassnatten og forbi Dronninggutunatten på våren for å kalve. Det vil være forstyrrende med et stort hytteområde for reinstammen. Dessuten er lia et område for både elg og spilleplasser for orrfugl. Norge trenger ikke mere hytter men mere natur.

Kjell Olav Halsen (Oslo, 2023-09-28)

#114

En så omfattende utbygging vil gi massiv belastning på urørt natur, dyreliv, ( bl. a registrert fine rypekull i området. ) og rekreasjonsområder. Det vil bli omfattende støy over en svært lang utbyggingsperioden.Det vil bli svært stor økning i trafikk og berøre eksisterende skiløyper . Det vil ikke bli attraktivt å ferdes på Eggedalssiden av Norefjell etter hvert hvis store områder bygges ut videre. Har man ikke lært av ødeleggelsene andre steder? Ingen vits å være på fjellet hvis det blir like tett som i byen. Markedet begynner også å bli mettet. Dette prosjektet er ikke miljømessig bærekraftig!!

Anne Marit Munkejord (3043 Drammen, 2023-09-29)

#115

Jeg synes det er helt vanvittig å bygge ut enda mer i dette området. Nå må vi ivareta naturen. Grunneierne vil tjene på dette men ikke Sigdal kommune.

Liv Haugli (Oslo, 2023-09-29)

#125

Planen ligger delvis i myr og på høyfjellet over 1000moh i villreinens rike. Antall hytter er for høyt i planen

Elisabeth Trømborg (stabekk, 2023-10-05)

#126

Jeg vil bevare snaufjell og vårt unike turterreng. Den nødvendige infrastruktur til slik utbygging vil lage sår i landskapet. I tillegg må vi snart begynne å tenke på klimaet oppi alt dette! Det er nok av ledige hytter i fjellet.

Kari Solheim (Drammen, 2023-10-09)

#127

Jeg har hytte i området og bruker dette til fine fjellturer. Ønsker ikke at natruren skal ødelegges mer av utbygging

Oliver Rodrigues (Drammen, 2023-10-09)

#128

Verda treng myr og høgfjell, ikkje fleire hytter.

Tarjei S. Hveem (Oslo, 2023-10-10)

#129

Området trenger ikke en hyttelandsby.

Jon Rønning (Bergen, 2023-10-10)

#132

Fordi vi må stoppe utbyggingen av hytteområder for å Skåne natur og beiteområder.

Anders Tellefsen (Bergen, 2023-10-14)

#133

En forskyvning av byggegrensen opp mot snaufjellet, et irreversibelt inngrep i urørt natur, bør aldri tillates

Audun Bakke Andersen (Oslo, 2023-10-15)

#134

Sigdal kommune kan ikke la grunneierne styre fritt

Nils Petter Dale (Oslo, 2023-10-15)

#139

Nå er det nok hytter. Vi må bevare vår natur og ikke fortsette nedbyggingen gjennom flere hytteområder.

Dag Anders Ulvestad (Asker, 2023-10-15)

#144

Verden står midt i en klima- og naturkrise, og Norge har internasjonalt forpliktet seg til å redusere utslipp av klimagasser og bevare naturen. Det er på høy tid at kommunene erkjenner sitt ansvar for å oppfylle disse viktige målene.

Staten investerer betydelige ressurser i å restaurere myr, mens kommunene fortsetter nedbyggingen i stor skala. Denne utviklingen må stoppe. Å bygge høystandard hytter ved Holmvassnatten uten å ødelegge myr blir en utfordrende oppgave.

En eventuell hyttebygging ved Holmvassnatten vil også påvirke villreinen negativt.

Holmvassnatten utgjør et dyrebart friluftsområde. En uforstyrret stjernehimmel, fri for lysforurensing, sammen med stillheten, roen og den delvis urørte naturen, var avgjørende for vårt valg om å kjøpe en gammel og enkel hytte i nærheten. Dersom et tett bebygd hytteområde var ønskelig, ville vi valgt et annet sted.

Vi ønsker at kommende generasjoner også skal få oppleve de unike kvalitetene ved området. En utbygging vil svekke nettopp de kvalitetene som gjør området unikt og verdifullt.

En ytterligere utbygging vil ikke bare uunngåelig medføre irreversible inngrep i naturen, men også redusere markedsverdien til de eksisterende hyttene, på grunn av ekstra støy og trafikk, både under utbyggingen og etter at flere hytter er på plass.

Området har allerede tilstrekkelig med hytter for å opprettholde infrastrukturen med brøyting av vei og legging av skispor.

Bodil Sundbye (Fredrikstad , 2024-01-30)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...