Opprop mot utbygging av Ørajordet - åpent for alle!

Kommentarer

#2

Jeg stiller meg bak oppropet.

Roald Høvring (Son, 2023-08-03)

#4

Jeg er enig i det som skrives her.

Magnus Malcolm Andersen (Son, 2023-08-04)

#5

Jeg signerer fordi jeg ikke ønsker utbygging av dette jordet. Det er allerede bygget for mye i sentrumsområdet, og Son mister sitt særpreg!!

Berit Lunde (Son, 2023-08-04)

#7

Helt enig i alle argumentene som fremkommer i oppropet.
Er medlem i BKA (Besteforeldrenes Klimaaksjon)og styremedlem i BKA Moss og Omegn (Vestby inngår) leverte også på vegne av 28 underskrifter (private- men bor i Son alle) høringsinnspill til Kommunen i forbindelse med/forut for behandlingen av
Kommunens rullerende kommuneplan fram mot 2030. ( kommunestyremøte juni 2023). Vi skrev om de samme problemområdene som i dette oppropet. Stiller også spørsmålstegn ved 100 meters grense mot sjø/elveutløpet til sjø, som et tillegg til de andre viktige områdene i oppropet. Nå må vi slutte å ødelegge natur og miljø for kommende gerasjoner!

Elisabeth Erlandsen (Son, 2023-08-04)

#8

Jeg mener det er alt for mye trafikk over broen. Det ødelegger også dyrka mark. Usikkert ang kvikkleire også.

Mette-Lise Ulfsrud ( Labobakken 56, 2023-08-04)

#11

Jeg er redd for kvikkleiren der.

Gun Munthe Kolseth (Son, 2023-08-04)

#12

Jeg vil redde Ørajordet.

Elizabeth Michelet (Son, 2023-08-04)

#13

Jeg synes det blir for mye utbygging i Son for raskt. Dette bryter også med alt som er blitt sagt om trafikkbegrensning gjennom Son sentrum.

Bjørn erik Bjerk (Son, 2023-08-04)

#15

Det er for usikkert å bygge der med tanke på kvikkleire, ønsker å bevare Ørajordet slik det er i dag.
Samferdselen i Son er ikke forenlig med denne type utbygging mm

Catrine Johansen (Moss, 2023-08-04)

#20

Jeg har bodd i Son.

Håkon David Sandt (Boulder, 2023-08-04)

#21

Jeg er beskymret for kvikkleire, trafikale utfordringer og enda mer utbygging av Son sentrum

Morten Finstad (Moss/Son, 2023-08-04)

#24

Jeg mener det bygges for mye i Son i dette tiåret.

Sissel Thome (Son, 2023-08-04)

#27

Jeg har vokst opp i Son og vil at stedet skal beholde sitt særpreg og fine miljø.

Bente Rasmussen (Nesodden, 2023-08-04)

#28

Jeg er redd for at utbyggingen medfører for stor trafikk over brua og at det er risiko forbundet med kvikkleire.

Stine Garshol (Son, 2023-08-04)

#30

Jeg signerer for å si ja til matproduksjon, og nei til trafikkaos over brua og gjennom sentrum

Berit Lindstad (Son, 2023-08-04)

#31

Ønsker ikke utbygging av Ørajordet

Tom Eriksen (Son, 2023-08-04)

#33

Son ødelegges av utbygging allerede.

Christine Mortensen (Bergen, 2023-08-04)

#35

Fordi jeg er enig.

Jesper Holm (Son, 2023-08-04)

#38

Jeg signerer fordi utbyggingen av Ørajordet for alltid vil ødelegge landskapet rundt utløpet av elva både visuelt, som et område for dyr og fugler og som et rekreasjonsområde. Hele dalen vil tettes igjen og alt som er fint vil forsvinne bak en mur av bebyggelse og skilting som sier privat eiendom. Det er forferdelig trist for Son hvis denne utbyggingen tillates. Også med tanke på annen ny bebyggelse som ikke har forskjønnet stedet.

Randi Enger (Son, 2023-08-04)

#41

Dette trenger ikke Son. De eneste som har noe å tjene på dette er utbyggerne. Sons særpreg forvitrer gradvis. Snart er ikke Son det unike stedet vi er så glad i.

Niels Nickelsen (Hølen, 2023-08-04)

#43

Takk for kampanje.
Håpe Ørajordet er beskyttet og få bli som den er.
Det er ikke penger som er det mest viktig her i verden. Fint å beskytte Sons omgivelse, og natur steder som Ørajordet.

Katie Trenary (Son, 2023-08-04)

#45

Jeg ønsker at vi skal beholde stedet som det er

Maria Thérèse Solli (Son , 2023-08-04)

#47

Syns særpreg fortjener å taes vare på!
En liten "by" i form av blokker innerst i bukta vil bli estetisk ødeleggende!

Thore Pettersen (Oslo, 2023-08-04)

#48

Jeg signere fordi jeg mener at infrastrukturen ikke tåler en slik utbygging

Richard Steinmann (Drøbak/Son, 2023-08-04)

#49

Motstander av utbyggingen/redd for kvikkleire på Ørajordet

Steinar Johansen (Son, 2023-08-04)

#56

Manglende infrastruktur i Son- økt biltrafikk
Matjordforsvinner
Kvikkleire i området
Dyreliv vil forsvinne
Forringer bokvaliteten til mange andre i nærområde

Anne Grethe Klæboe (Son, 2023-08-04)

#57

Folket må høres.

Violet Olsen (Moss, 2023-08-04)

#59

Ørajordet er et område med matjord og kvikkleire. Det bør brukes til matproduksjon som f.eks skolehage eller mulighet for selvhusholdning fremfor boliger.

Heidi Renate Bahr (Son, 2023-08-04)

#60

Son blir ødelagt bit for bit

Ivar Aasheim (Son, 2023-08-04)

#67

Infrastrukturen i Son tåler ikke trafikken denne utbyggingen vil medføre. Det er også uforsvarlig å bygge der kommunen vet det er kvikkleire.

Magnhild Germain (Son, 2023-08-04)

#72

Jeg er i mot utbygging på Ørajordet pga risiko ift kvikkleire, stor økning av trafikk gjennom Son, rasering av Son sitt særpreg og nedbygging av matjord.

Bodil Ekrem (Son, 2023-08-04)

#75

Enig med argument i art over

Bjørn Lofterød (Son, 2023-08-04)

#77

Kvikkleire i området, ødelegger dyreliv og markjord, økt trafikk gjennom Son, sjarmen ved Son vil bli mindre.

Christian Potempa (Son, 2023-08-04)

#80

Jeg signerer fordi indre Son allerede er utbygd langt utover akseptabelt nivå og ekspert råd. Denne utbyggingen vil skape ekstremt press på eksisterende infrastruktur fra Øra og helt opp til E6

Mats Looman (Son, 2023-08-04)

#83

Jeg vil ikke ha bygging på ørajordet i Son

Rune Pedersen (Son, 2023-08-04)

#86

Bevare verneverdig område av Son , ytterligere trafikk press det siste historiske bygg tåler

Annette Gustavsen (Son, 2023-08-04)

#89

Son må være et godt og trygt sted å bo, og besøke.

Tove Narud (Larkollen, 2023-08-05)

#90

Jeg ønsker å bevare Son med nydelige gamle bygninger, tilgang på skog og turområder og mindre utbygging, mindre trafikk. Utbygging på nye områder går for raskt slik at utbygger skal tjene raske penger. Hensynet til Sons utrykk forsvinner sakte, over tid, med mange nye boligfelt.

Hilde Sinnes (Son, 2023-08-05)

#92

Jeg signerer fordi jeg støtter denne underskriftskampanjen.

Amanda Hunslund-D'Angelo (Moss, 2023-08-05)

#93

Er imot utbygging av matjord

Tommy Thunshelle (Son, 2023-08-05)

#99

1. Økt traffikk gjennom Son sentrum.
Er nok kaos allerede.
2. Bygging på utrygg grunn
3. Ødlegging av fint turområde.

Paal Erik Husby (Son, 2023-08-05)

#100

Blir for voldsomt og bekymra med tanke på all trafikk det vil generere over broen og i Son.Trafikk kaos sånn som det er!

Ruth Helen Bjørdal (Son, 2023-08-05)

#103

Enig i oppropet

Anne Hess (Son, 2023-08-05)

#119

Son sentrum er lite med trange gater. Så mange nye boliger med et større antall biler vil gjøre fremkommeligheten ytterligere anstrengt. Ut og innkjøring fra Ørajordet og gjennomkjøring til Sonsveien vil føre til svært vanskelig forhold for folk som bor langs veien og farlig for gående. Det er ikke mulig å utvidde veien uten å ødelegge for gamle hus og eiendommer

Therese Nortvedt (Oslo, 2023-08-05)

#124

Det er umusikalsk å bygge ned matjord i disse tider.

Carine Johansen (Son, 2023-08-05)

#127

Som bosatt i sentrum stiller jeg meg svært kritisk til ny bebyggelse som bryter med Sons vakre arkitektur så sentrumsnært. Logistikk med smal bro er i seg selv et problem som er så stort at forslaget om utbygging burde stoppet allerede der.

Lars Viken (Son, 2023-08-05)

#129

Idiotisk å bygge ut i så lavliggende terreng, på kvikkleiregrunn, når man samtidig er kjent med at fremtiden bringer stigning i havnivå og mere ekstremvær. Samtidig idiotisk å bygge ut på sted som vil lage ytterligere trafikk-kaos i Son, foreligger ikke veinett for å håndtere dette.

Kjersti Fjelldalen (Hølen, 2023-08-05)

#133

Dette er uforsvarlig av kommunen

Mona Ellingsen Tollefsen (Våler i Østfold , 2023-08-05)

#135

Jeg er klart i mot utbygging av Ørajordet!!

Mona Høvring (Son, 2023-08-05)

#136

Utbyggingen her er ikke gjennomtenkt.
Prøver av jorda er heller ikke helt greit med så mye leire, dette minner meg om
det som skjedde i Gjerdrum med leira som skle ut etter noen år og hvorfor skal pengene råde det er nok av det og bygge stygge høye byggninger som ble bygget i havnegt.nede i Son isteden for hyggelige hus, rekkehus.

Anne Vengsholt (Son, 2023-08-05)

#137

Jeg er imot fortetting av strandområder!

Else Hauan (HVITSTEN, 2023-08-05)

#139

Er helt i mot at det skal bli bygget ut på dette området!

Janne J Erlandsen (Son, 2023-08-05)

#143

Området er ikke egnet til massiv bebyggelse på grunn av grunnforhold, kvikkleire, trafikk, veier/bru er ikke konstruert for økt trafikk, estetisk er økt bebyggelse på Ørajordet ikke forenelig med Sons småhus bebyggelse, Sons særpreg forringes.

Marianne Andersen (Hølen, 2023-08-05)

#150

Det er nok nå

Jan Myrstad Wollnick (1555 Son, 2023-08-05)

#151

Ødeleggelse av fiske bestanden i elven.

Kari Haugs Andersen (Son, 2023-08-05)

#153

Vi kan ikke rasere Son mer nå! Bygg i utkanten i stedet!

Christelle Ravneberget (Son, 2023-08-05)

#154

-Enig med alle argumenter denne underskriftskampanjen er innledet med.
-Kommunen har lite tilgjengelig strandsone sammenlignet med andre kommuner rundt fjorden. Svært viktig å ta vare på den fine strekningen langs elven.
-Området er et viktig  turterreng for friluftsliv og er en mye benyttet ferdselsåre mellom Son og Hølen
-Naturmangfoldet i området er stort, men det er fare for her som mange steder at det ikke er kartlagt god nok, og heller ikke kartlagt på riktig tid på året.
-Stor usikkerhet om kvikkleire. Det er mye kvikkleireforekomster i nedre Hølen, langsetter Såna og i Laboområdet. Risiko for kvikkleireskred bør man ta tungt på, og det er påpekt at eldre metoder for kartlegging ofte ikke er gode nok.
-Kan graving på Ørajordet påvirke grunnforholdene lengre opp i dalen?
- Bør dette også kartlegges med ny teknologi i 4D-modell etter samme modell som brukes i oljeindustrien, slik som foreslått for jernbaneområdet i Moss?
-Ingen sjanser bør tas med hht kvikkleire og risiko for skred
-Kommunen har dessuten en nullvisjon for utbygging av matjord
-Flomutsatt område, og sikring må trolig igangsettes. En slik plastring er i seg selv et stort inngrep for kantsonen og for elva
- En eventuell utbygging av Ørajordet kan være et brudd på nasjonale og regionale føringer.

Kommunene har stor ansvar i å følge denne planen for å oppnå nasjonale mål om klima, transport, dyrka mark og naturmangfold.
Kommunen har fastsatt at minst 80% av boligbygginen i Vestby skal  skje innen grønn grense i Vestby sentrum.
-Det er ikke akutt mangel på boligtomter hverken i Son eller Vestby, boligreservene regnes som solide.
-Stor trafikkøkning i sentrum er negativt

Tove Bjerknes (Son, 2023-08-05)

#156

Blir for mye trafikk til og fra sentrum på smal vei.Trenger kornåkerne.For mange boenheter på et lite område,passer ikke inn i nærmiljøet!

Åse Ellingsen (Moss, 2023-08-05)

#157

Området tåler ikke dette, kvikkleire er vel ikke optimalt å leke med. Infrastruktur er ikke dimmensjonert for dette. Jeg stoler ikke på utbyggere eller kommunen lenger. Jeg har sett hva utbygger har ødelagt på Skoglundkollen. Og der argumenterte kommunen i 2014 for at det skulle komme flere Turveier (TV1-3), som skulle lette adkomst til skog og friluftsliv for eksisterende beboere.Dette var bløff og kommunen tilrettelegger ingenting vedr TV i reguleringsplaner.
Hvorfor skal Vestby være totalt i lomma på så mange utbyggere for tiden?

Espen Møkkelgjerd (Son, 2023-08-05)

#160

Slutt å bygg ned matjord og slutt å bygge i stykker Son.

Marit Eckhoff (Son, 2023-08-05)

#161

Slutt å bygge ned matjord, matjorda eies av de som kommer etter oss.

Johannes Randem (Hølen , 2023-08-05)

#166

Det er for mye utbygging i Son og dette vil medføre enda mer trafikk i Son. Er veldig usikker på om den lille broen over Såna elva vil tåle det ekstra trafikk trykket som en slik utbygging blir realisert.

Tone Holti (SON, 2023-08-05)

#170

Jeg har vokst opp i Son og er opptatt av å bevare matjord og naturmangfold. I tillegg syns jeg man bør begrense trafikken gjennom Son sentrum og ikke ta noen sjanser når det gjelder kvikkleire.

Sølvi Rasmussen (Oslo, 2023-08-05)

#171

Jeg er imot utbygging og alle de negative følgende det vil få.

Mathilde Nortvedt (Son, 2023-08-05)

#174

Det er for mye biltrafikk gjennom son sentrum.

Marius Grønvold (1555 son, 2023-08-06)

#175

Nedbygging av matjord må stoppes. Naturmangfold må bevares. Økt biltrafikk gjennom Son må forhindres.

Stig Øverås (Son, 2023-08-06)

#176

Son må få opprettholde sitt særpreg også i fremtiden, noen slike perler må fortsatt kunne finnes. Videre vil det bli alt for mye trafikk i et lite "Sentrum" noe gatene ikke er dimensjonert for. Stopp disse planene!!!

Tom Kirkeby (Son, 2023-08-06)

#182

Bevar ørajordet

Hege Rohde (Son, 2023-08-06)

#183

Jeg er i mot utbygging på Ørajordet. Det er fare for kv.leireras, og da må man legge hele byggeplaner død.æ

Turid Fredriksen Arvidsson (Son, 2023-08-06)

#184

Signerer på oppropet da jeg ønske å bevare son som et lite tettsted, hvor man kan kjenne igjen hvem som bor her og hvor idyllen bevares. Jo større befolkningsvekst, jo mindre idyll.

Nina Schieldrop (Son, 2023-08-06)

#186

Er imot

Freddy Fagerheim (Son, 2023-08-06)

#188

Jeg er i mot utbygging av øra.. og resten av Son Brevik for den skas skyld!

Anne Pettersen (Son, 2023-08-06)

#191

Bevar son som son!

Marianne Mork (Rygge, 2023-08-06)

#192

Det blir for mye trafikk!!

Eli Beenfeldt (Hølen, 2023-08-06)

#196

I tillegg: De to høyeste blokkene blir i realiteten på 7 etasjer (med grunnarbeider og tak). Da vil de bli langt mer dominerende enn blokka i Son havn nord og legge all bakenforliggende bebyggelse i skyggen.

Inger Liv Hovind (Fergeveien , 2023-08-06)

#200

Son, og spesielt veinettet i denne delen av Son er ikke dimensjonert for utbygging i denne størrelsen. Det er også mye usikkerhet mht kvikkleire

Henning Sveen (Son, 2023-08-07)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...