Motsegn til kommersiell Helikopterverksemd på Løkjaneset

Kommentarer

#5

Eg er enig med alt som står skrive!

Ingrid Navelsaker Sandvik (Nordfjordeid, 2023-03-02)

#6

Eg er sterkt imot slik næring som i svært stor grad er til ulempe for oss som bur her.

Nils Ola Liavaag Strand (Nordfjordeid, 2023-03-02)

#9

Fordi eg bur på Løkja

Stian Navelsaker Sandvik (Nordfjordeid, 2023-03-02)

#11

Vi støtter dere, støy er eit helseproblem.
NEI TIL HELIKOPTER BASE PÅ LØKJA, JA TIL FRILUFTS LIV

Thorleif Jakobsen (Nordfjordeid, 2023-03-03)

#12

Eg ønsker ingen helikopteraktivitet når det gjeld turisme. I eit klimaperspektiv er det negativt, men aller mest av omsyn til alle innbyggjarar i kommuna og den støyen det medfører, er eg sterkt imot slik aktivitet. Det er ingen god utvikling om det vert godkjent

Synneve Aasebø (Nordfjordeid, 2023-03-03)

#14

Jeg har familie bosatt på Løkja og besøker der ofte

Berit Bratlie (Oslo, 2023-03-03)

#17

Fordi eg er enig i alle motsegn ovenfor, pluss skal man ha helikopter landingsplass bør dette plaseres først og fremt på en gunstig område for nødetatene, nært ett sjukehus. Turistane treng ikkje dette og dette er langt i fra grønn turisme som vi bør ha fokus på.

Tone Bianka Høydal (Nordfjord, 2023-03-03)

#20

Dette er flaut og unødvendig for næringa, og vil være veldig plagsomt for lokalbefolkninga.

Merete Løken (Stårheim, 2023-03-03)

#25

Støtter motstanden av helikopterlandingsplass på Løkja!

Per Atle Hjelmeland (Nordfjordeid, 2023-03-03)

#35

Heilt unødvendig tilbod. Turistar bør få kome å ta del i den fredelege bygda vår. Det er det som bør vere merkevara for krusturismen her i bygda.

Alf Werner Karlsen (Nordfjordeid, 2023-03-03)

#36

Tullete å påføre unødig helikopterstøy og trafikk på smal veg. Her må en ta hensyn til innbyggerne og ikke turistene.

Torild Natvin (Isdalstø, 2023-03-03)

#37

Unødvendig, unorsk, forureinande aktivitet. Vi må ha ei turistnæring som ikkje øydelegg for folk som bur her, og som ikkje unødvendig ureinar.

Tone Flem Ulvestad (Nordfjordeid , 2023-03-03)

#40

Kommersiell helikoptertrafikk i slik skala vil påverke både lokalbefolkning og turisme negativt med støy og forureining. Dette vil vere eit tilbakesteg i arbeidet med å gjere cruiseturismen meir bærekraftig.

Anita Hunvik (Stårheim , 2023-03-03)

#48

Unødvendig turistflyging er langt frå bærekraftig og gjev store ulemper for både folk, dyr og natur/miljø.

Aashild Halnes (Nordfjordeid , 2023-03-03)

#50

Ynskjer ikkje helikopterlandingsplass som næraste nabo.

Monica Solheim (Haugen, 2023-03-03)

#54

Eg bur der!!!

Mali Sagsletten (Nordfjordeid , 2023-03-03)

#55

Å tilby turistar som kjem inn fjorden i store cruiseskip å fly med helikopter vil ikkje berre vere skadelig for miljøet, det vil også lage unødig mykje støy for oss som bur i område. Eg meiner at vi ikkje kan finne oss i denne galskapen!

Malin Aare Haugland (Nordfjordeid, 2023-03-03)

#57

Det er ikke ønskelig med støy og helikoptertraikk på ferdlige Haugen. Dette vil ha stor negativ påvirkning på nærmiljøet.

Ingrid Liknes (Ålesund, 2023-03-03)

#58

Signerer goefi eg er tidligere Eidar, ig st helikopter ruta går over huset til mine barn på Sætre.

Laila Johanne vangberg Gangdal (SkjÅk, 2023-03-03)

#63

Det er heilt uakseptabelt med ein landingsplass for helikopter i dette bustad-og friområde. Tursti, badeplass, laksefiske. Skrivargarden med gjestar. Det var nok då vegen øydela strandsona.

Liv Stokkenes Jacobsen (Nordfjordeid, 2023-03-03)

#67

Denne saka er så absurd som den kan bli for ei kommune som utgjev seg for å vere grøn, berekraftig og ein hjartestad for dei som bur her. Nok er nok og det er langt på overtid for Stad kommune å vise dei har vilje til å setje ned foten for miljøskadelege næringar. Om vi som innbyggjarar fortsatt skal ha tillitt til dei folkevalde og at alt ikkje berre er tome ord og lovnadar, så er det faktisk inga anna moglegheit enn å stoppe dette ein gang for alle.

Randi Haugland (Nordfjordeid, 2023-03-03)

#70

Utflytter Hauane som bur på Eid, så dette engasjerer meg i høgste grad. Øydelegge ei flott bygd som Haugen for nokre eksklusive minutt i helikopter, vel dette går ikkje Stad kommune! Påtide å vakne opp no!!!

Tone Tone (Nordfjordeid, 2023-03-03)

#71

Ulempene for folk, dyr og miljø er langt større enn nytteverdien av komersiell turistflyging. Tiltaket er så langt fra bærekraftig som det er mulig å komme.

Toralf Halnes (Nordfjordeid , 2023-03-03)

#72

Fordi Stad og Nordfjord skal vere ein attraktiv plass å BU.

Kathrine Osnes (Nordfjord , 2023-03-03)

#73

Eg er skuffa over utviklinga eg har sett i Nordfjord dei siste åra. Med cruise, helikopterturisme og via ferrata på Hornelen tykkjer eg vi er på veg i feil retning. Nordfjord har gode moglegheitar til å kunne tilby eit bærekraftig tilbod, som ikkje går på bekostning av naturen.

Simen Hjelmeland (Oslo, 2023-03-03)

#76

Jeg skriver under fordi jeg kjenner mennesker som bor i området og dette tiltaket og lydforurensningen det medfører vil være til stor ulempe for innbyggerne.

Sigridur Vilhjamsdottir (Drammen, 2023-03-03)

#77

Det er lite bærekraftig og genererer svært lite anna enn inntekt til få personar.
Lydstøyen ødelegger for mange utanom dei næraste på Løkja også.Helikopterlyden bærer godt i fjorden med fjell på begge sider ved inn og utflygning.

Hans Arild Rosø (Stårheim, 2023-03-03)

#78

Helikopterplass på Løkjaneset forureinar på fleire måter. Blant anna luft og lyd, ikkje berre for naboar til helikopterplassen men også dei som bur i området Nordfjord. Støyen vil ein høyre både ved fjorden og på fjellet, noko som har stor innverknad på stille rekreasjonsområde/turområde/friområde.Negativt for mental helse.Er imot denne type komersiell flygning, og den gjev ingen arbeidsplassar for lokalsamfunnet. Uttalar frå andre stadar i regionen og landet der det er kommersiell helikopterflygning, er tydelege på at dette har ei negativ innverknad på lokalbefolkninga i form av blandt anna støy. Det er tilrettelagt for at turister og andre kan komme seg ut i naturen-og sjå den på ein miljøvennlig møte ved å bruke beina, ri på hest, sykle, padle. Helikopter er ein totalt unødvendig måte å oppleve naturen-sjå regionen på!
Co2 utslepp vil påvirke natur og klima negativt. Hjalma, som er ei lakseelv som renn ut rett ved det som er tenkt som helikopterplass er populær blant fritidsfiskarar. Skule, barnehage, sommerleir og lokalbefolkning nyttar naustplass og badeplass som ligg tett på helikopterplassen. Det er storfe-og småfedrift på Løkja og bønder nyttår området rundt løkjaneset til dyrking av dyrefor og beiteområder.

Linda Balsnes (Nordfjordeid, 2023-03-03)

#79

Har opplevd prøveprosjekt med kommersiell helikopter flyging i nærmiljøet tidlegare, så eg veit kor belastende dette er på nærmiljøet!

Gunnbjørg Tufte (Haugen, 2023-03-03)

#82

Ønsker ikkje unødvendig støy og belastningar som dette medfører.

Tor Anfinn Lillestøl (Nordfjordeid, 2023-03-03)

#84

Eg er enig i det som står beskrevet ovanfor. Kort fortalt synes eg det er lite framtidsretta for både bebuarar og klimahensyn å legge til rett for slik virksomhet.

Monica Gjendal (Hamar, 2023-03-03)

#85

Jeg er sterkt i mot denne forurensende støy- planen.

Kim André Leivdal (Bergen, 2023-03-03)

#88

Når bygdefolket seier nei, så bør kommuna høre etter! Dette her er irriterande støy for dei fastboende. Vil han ordføreren ha dette til Nordfjord, så får han sette landingsplassen i hagen sin og sjå kor fint det er for han!
Maken til amatør ordfører !

Bjørn-Erik Bruvoll (Nordfjordeid, 2023-03-03)

#90

Bor i Tippaåsen og vi vil også bli berørte. Jeg synes så mange flyvinger over område ikke er greit, særlig turistflyving. Nyttetrafikk til vedlikehold av kraftlinjer og slikt må til i ny og ne dagtid. Flyvinger helg og helligdager burde vært forbudt. Nyttetrafikk dagtid vekedag i perioder kan aksepteres. Kveld i mindre grad. Ro og stillhet er årsaken til at jeg bor her jeg bor!

Solveig Kristine Aas (Nordfjordeid , 2023-03-03)

#91

Eg er i mot at turistane skal ha fordelar framfor dei fastbuande. Dette rammer ikkje berre dei på Løkja og Haugen, men og dei på andre sida av fjorden.

Marit Sørland Vereide (NORDFJORDEID, 2023-03-03)

#93

Bor i området det er snakk om. Ikke ønskelig med helikoptertrafikk for andre aktørers vinning.

Øystein Torheim (Nordfjordeid, 2023-03-03)

#95

Miljøhensyn.

Ingrid Reksnes (Nordfjordeid, 2023-03-03)

#97

Miljøhensyn, «det grønne skiftet»

Margunn Lien (Naustdal, 2023-03-03)

#104

Fordi her blir det støy og luft forureining. Ønsker også at kommuna går inn og regulerer antall cruise ankomster.Max 8-10 pr mnd og kun dei skipa som pr i dag forurenser minst, dei som går på gass.

Mariann B. Kongsvoll (Nordfjordeid, 2023-03-03)

#108

Nei til å øydeleggje for svært mange for å tene nokon svært få. Bevar viktige boligområder i bygdene

Ingvild Sandve (Sandane, 2023-03-03)

#111

Eg meiner at eit helikopterløyve med så mange flygningar vil medføre mykje støy, både for dei som bur på løkja og for alle oss som nyttar skogen, stranda og fjorden i fritida. Eg tykkjer og at å fly turistar rundt med helikopter er langt i frå berekraftig og grønn turisme.

Pernille Haugen (Nordfjordeid, 2023-03-03)

#115

Eg er i mot landingsplass for helikopter på Løkjaneset. Dette blir uro for både dyr og mennesker i området.

Lene Christensen (Nordfjordeid, 2023-03-03)

#120

Jeg er imot å gi konsesjon på helikopterbase på Løkjaneset

Siri Lund (Nordfjordeid, 2023-03-03)

#123

Eg bur sjølv nærme Haugane og likar ikkje ideen av alt støyet og forureininga. At turistane trenge helikopter for å oppleve Nordfjordeid dei timane dei er her er tull, dei kan ta buss eller sykle til Haugane.

Leonora Årvik Ligia (Nordfjordeid, 2023-03-03)

#125

Som oppvaksen på Løkja set eg stor pris på naturen, stillheita og tilgangen til verdas beste strand 5 min frå huset. Ei slik etablering av helikopterlandingsplass og drift av helikopterturisme vil medføre auka trafikk, påkjenning på naturområda kring Løkja og ikkje minst støybelastning. Støyrapporten som er levert av tiltakshavar underdriv den belastninga dette faktisk vil ha for bygda og spesielt nabolaget på løkja. For ei kommune som skal skilte med bærekraft og miljø i fokus er dette forkasteleg å etablere.

Tora Katrina Haugland (Bergen , 2023-03-03)

#127

Kommersiell helikopterflyging er uforenlig med dei forpliktelsar vi alle har for å oppnå måla i det grøne skiftet.

Bjørn Haugland (Nordfordeid, 2023-03-03)

#132

Jeg signerer fordi jeg er mot denne type turisme og mener Nordfjordeid bør satse på mer bærekraftig turisme.
Jeg flytta til Nordfjordeid på grunn av nærhet til naturen. Helikopter flygende til en hver tid gjør bygda mye mindre attraktiv og kanskje grunn til å flytte. Jeg kjenner flere nyinnflyttede som tenker det samme.

Hanne Østvik (Nordfjordeid, 2023-03-03)

#137

Vi må bevare fred og stillhet på Eid

Brit Eltvik Lien (Nordfjordeid, 2023-03-03)

#147

Bor 250 m fra den påtenkte landingsplassen,så veit det vil bli altfor mykje støy.

Magne Kjøsnes (Løkjastranda, 2023-03-03)

#150

Grunnet støy og store muligheter for annen ulempe. Faste helikopterruter over bostadfelt, i et område hvor naturen, stillheten, dyrelivet og roen skal være et must, er ikke bra.

Live-Kristin Skistad (ÅMOT, 2023-03-03)

#157

Potensielt dagleg støy frå helikopter vil gjera det nærast umogleg å slappe av i ro og fred i sin eigen hage. Fordelen med å bu der me bur, er ro og fred. Nordfjordeid blir straks mindre attraktiv for meg og mine om turistnæringa skal få styre slik dei ynskjer på bekostning av fastbuande. Helse, miljø og dyreliv kan ikkje verdsettast i pengar. Næringa får inn nok via andre tilbod!

May Britt Henriksbø (Nordfjordeid , 2023-03-03)

#162

Det er ikkje berekraftig.

Magni Strømmen (Nordfjordeid, 2023-03-03)

#163

Dette er Ikke bærekrafrig ã pãføre nature’s mer utslipp som overrode ikke er nødvandig, som en følge feil av en av de mist bærekratige former for turisme som er “funnel opp”. Og ikke minst den støyen som nabone blir påført i mengde og tid.

Richard Haughivd (Nordfjordeid, 2023-03-03)

#166

Eg drives med sjøliv på en rolig og fin Nordfjord og kan ikkje forestille meg å få hele tid helikopter på fjorden. I tillegg er helikopter flygning ikkje miljøvennlig eller bra for turistopplevelser for stor flertall av turister. Det er bare nokre rike som kan betale sånne flyginger og det er bare få som tjener mykje på belastning av folk.

Dieter Schuerer (Selje , 2023-03-03)

#172

Jeg signerer dette oppropet fordi jeg er i mot helikopterflygning for kommersiell turisme. Dette er en direkte trussel mot miljøet rundt og for sikkerheten til familiene som bor i nærområdet. Jeg bor selv i nærheten av planlagte landingsplass og det vil skape en stor støyfaktor for mitt og min families hverdagsliv. Selv jobber jeg 50% på hjemmekontor og vil bli plaget veldig av støy dersom dette blir vedtatt. Men aller mest syntes jeg det er veldig unødvendig og et stort feilsteg i en verden hvor alle søker mer miljøvennlige løsninger for turisme.

Thomas Haugland (Løkja, 2023-03-03)

#173

Tenker at beboerne i området fortjener bedre.

Rolf Pettersen (Deknepollen , 2023-03-03)

#175

Støy. Kommersialisering av heimane til folk.

Sofie Louise P. Holmøy (Bergen, 2023-03-03)

#176

Fullstendig unødvendig! Noen få som skal berike seg på andre sin bekostning!

Jarle Hamre (Nordfjordeid, 2023-03-03)

#178

Ønsker ikkje helikopter trafikk

Ingvild Langeland (Dombestein , 2023-03-03)

#183

Støy er helseskadelig.

Merete Wedvik (Nordfjordeid , 2023-03-03)

#187

Medfølelse med dei som er plaget av det.

Trond-Kjetil Rendal (NORDFJORDEID, 2023-03-03)

#193

Bur på hauane

Anne-Lise Karlsen (Hauane, 2023-03-03)

#196

Helikopteret kjem til å fly rett over hustaket mitt!!

Charlotte Gangdal (Nordfjordeid, 2023-03-03)

#197

Eg gidde faen ikkje å høre på tok tok tok tok heile jævla dagen

Johan Olav Gangdal (Nordfjordeid, 2023-03-03)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...