Innsigelser mot sak: 20/07968-7 Planforslag Vortungen nord hyttefelt av 02.02.23 Aurskog Høland Kommune

Kommentarer

#1

At jeg som hytteeier i Vortunglia vil bli berørt av planforslaget.

Sten Rune Sterner (Sørumsand, 2023-02-28)

#4

Jeg signerer fordi det er viktig med et tydelig skille mellom de ulike hyttefeltene, det er viktig at grøntarealer og den naturlige faunaen og dets dyreliv ivaretas, det er viktig å beskytte eksisterende hyttefelt mot støy og støvplager.

Jeanette Brekke (Oslo, 2023-02-28)

#8

Vil ha de 100 meterne med frisone slik det var tiltenkt. Vår hytte i Måsåvikveien blir liggende meget tett uten denne frisonen!

Maria Skog (Spydeberg, 2023-02-28)

#13

Vi som blir en av de nærmeste naboene til nytt hyttefelt blir sterkt berørt dersom det ikke blir et friområde mellom disse to hyttefeltene.

Kate Andersen (Hvam, 2023-02-28)

#15

Ønsker frisone/skille

Anneli Van Den Steen (Oslo, 2023-02-28)

#17

Min samboer har hytte i Måsåvikveien og er med på disponere. Det blir for tett uten tiltenkt friområde med tanke på støy og støv. Ettersom det er et stort antall nye hytter som kommer må det skilles litt på hyttefeltene.

Halvor Lundtveit (Spydeberg, 2023-02-28)

#18

Hytta vår er direkte berørt. Vi får hyttefeltet inntil vår tomt. Gnr b.nr 267/206

Nina Nymo Soløst (Lillestrøm, 2023-02-28)

#20

Jeg har hytte på Vortungen,og vil bli berørt av dette.

Ødegård Hilde (Rånåsfoss , 2023-02-28)

#22

Vil ha 100 meters grense mot nytt hyttefelt

Terje Borchgrevink (Lørenskog, 2023-02-28)

#23

Jeg signerer som hytteeier i Vortunglia fordi det er absolutt nødvendig å skape rom og egne soner mellom hyttefeltene. Dette har med kvaliteter å gjøre som står i fare for å bli borte hvis hyttefeltet blir for stort og sammenhengende. I sammenheng med det, så mener jeg også at det nye hyttefeltet blir altfor stort, og i seg selv står i fare for å ødelegge de kvalitetene som er rundt Vortungen.

Trond Bergene (Skjetten, 2023-02-28)

#26

Jeg er direkte berørt som nabo, hvor jeg vil få deler av det nye feltet helt inn til vår tomt. Jeg mener de nye tomtene er for små. Tidligere var det krav til at tomtene måtte være minimum 1500 m2. Jeg ønsker en frisone, slik tidligere utbygger ( grunneier ) forespeilet oss ved salg av vår tomt. Vi ser også at myrområdene skal dreneres. Dette er vel ikke innenfor fylkets ønsker. Myrområdene må vernes. Det er også mye storfugl i området, og hva vil skje med de ved en tettere utbygging i området. Jeg mener naturen ikke vil tåle en slik tett utbygging. Det er allerede bygget ut nok nå.

Roar Soløst (LILLESTRØM, 2023-02-28)

#27

Det må være minst 100 m
Avstand til neste byggefelt

Hermann Sveen (Rælingen, 2023-02-28)

#28

Som bruker av hytteområdet ønsker jeg ikke yttligere fortetting av området, dette vil være for sjenanse for folk og dyreliv i området.
Å dytte inn så mange tomter på så lite område vil påvirke naturen betraktelig, og ønsker man en slik fortetning kan man like så greit ta seg inn på campingplassen i Rømskog.

Espen Soløst (Kjeller, 2023-02-28)

#29

Det er ingen frisone mot andre felt.
Utbygger og familien har hatt en meget klandreverdig (og sannsynligvis ulovlig) håndtering av dagens felt på Vortunglia og jeg frykter hva som blir utfallet av et slikt prosjekt.

Dersom vi skal basere oss på historikk bør ikke utbygger få noen som helst konsesjon.

Geir Sand Nilsen (Oslo, 2023-02-28)

#33

Se opprop om frisone mellom hyttefelt.

Trond Nordseth (Oslo, 2023-02-28)

#35

Min hytte ligger helt nord i eksisterende hyttefelt og vi vil bli sterkt negativt påvirket av etablering av det nye feltet dersom frisonen på 100m ikke overholdes ettersom vi blir nærmeste nabo til dette.

Thomas Frost (Lillestrøm, 2023-02-28)

#37

Jeg signerer fordi alle tiltak som kan bidra til å bevare det naturlige habitatet må til. Dette for å hindre ødeleggelse av nettopp den naturen som gjør hytteområdet attraktivt.

Harald Wiik (Sande, 2023-02-28)

#38

Frisone mellom hyttefeltene

Laila Hetland (Oslo, 2023-02-28)

#40

Blir alt for tett, større avstand mellom hyttefelt ene

Stein Hegns (Hvaler, 2023-02-28)

#43

Planlagt hyttefelt blir for nært nåværende Hyttefelt

Fors Kenneth (Lillestrøm , 2023-02-28)

#45

Ønsker at den 100 meter frisonen blir opprettholdt

Siv Anita Pladsen (Fjerdingby, 2023-02-28)

#47

Frisone

Foss Ole Einar (LillestrØm, 2023-02-28)

#48

Enig i innsigelsen

Bjørn Bakkejord (Jessheim, 2023-02-28)

#50

Vi har hyttetomt som grenser til det nye feltet. Avstanden til det nye feltet er mye nærmere enn det som ble fortalt til oss av Rømskog Hytteutvikling . Også i denne saken har vi blitt ført bak lyset.

Jorunn Jonassen (Fjellhamar, 2023-02-28)

#56

Jeg vil at det skal være et 100m bredt fri område mellom feltene som det er på de tidligere to feltene.

Fredrik Skagemo (Fredrikstad , 2023-02-28)

#58

Jeg har hytte på feltet, og dette vil berøre meg og min glede av å oppholde meg på hytta.

Kjersti Engebretsen (LØvenstad, 2023-02-28)

#59

Jeg signerer fordi det blir alt for tett opp til nåværende hyttefelt og det er nok utfordringer med vei, vann, kloakk slik det er i dag og et enda mer begrenset friluftsområde vil gjøre at hyttefeltet blir å føles som et boligfelt og det var ikke det vi ble forespeilet av August Myrvold da vi kjøpte tomta.

Gunn Kari Fjæren Frost (LillestrØm, 2023-02-28)

#66

Hyttefeltet kommer for nærme eksisterende hyttefelt.
Det er mange uløste tvister på de to andre hyttefeltene med kryssende styremedlemmer.
Veganlegget til hotellet trenger oppgradering før flere hytter blir påbegynt.

Håkon Borge (Ås, 2023-02-28)

#68

Når vi kjøpte vår hyttetomt, ble det sagt at et eventuelt nytt hyttefelt ville komme over 100 meter unna, med et friområde i midten. Dette er samme familie som nå foreslår nytt felt. Et direkte brudd på lovnader og premisser for vårt tomtekjøp.

Asgeir Lund (Halden, 2023-02-28)

#70

Jeg signerer fordi hyttefeltet kommer helt inntil vår hyttetomt.

Kjersti Berger (Halden, 2023-02-28)

#71

Jeg ønsker friområde mellom Vortunglia og nytt hyttefelt

Beate Moldestad (Oslo, 2023-02-28)

#74

Jeg støtter dette oppropet.

Morten Riser (Skjetten, 2023-02-28)

#75

Det kommer for tett på eksisterende hyttefelt, det bør være et friområde i mellom.

Camilla Fjeller (Blystadlia, 2023-02-28)

#76

Lommer for nærme eksisterende hyttefelt, bør være friområde i mellom

Martin Fjeller (Blystadlia, 2023-02-28)

#77

Det må være friareal mellom eksisterende og ev kommende hyttefelt.

Kjell Arne Brandsrud (Mysen, 2023-02-28)

#78

Jeg ønsker friområde mellom Vortunglia og nytt hyttefelt

Odd Uno Larsson (Bjørkelangen, 2023-02-28)

#79

Jeg støtter forslaget og kravet om frisone.

Flora Cyd Skålhegg (Ytre Enebakk, 2023-03-01)

#81

Jeg søtter dette oppropet om frisone mellom hyttefeltene.

Bjørg Andal (Skjetten, 2023-03-01)

#83

Blir for tett på eksisterende hytte felt uten friomeråde.

Geir Ødegård (Rånåsfoss , 2023-03-01)

#84

Ønsker frisone

Tom Andreas Utgaard-Haugbro (Engelsviken, 2023-03-01)

#86

Innsigelse på at frisone ikke er lagt inn på kartet

Harald Thormod Syversen (Ørje, 2023-03-01)

#87

Enig

Rune Myrvang (Sørumsand, 2023-03-01)

#88

Hytteeier Vortunglia Hytteforening

Kirsten Trandem (Oslo, 2023-03-01)

#89

Jeg vil ha 100 meters frisone som vi er lovet.
Mener også at det blir altfor mange hytter til så smal vei, så her forventer jeg en bredere vei.

Torill W. Syversen (Ørje, 2023-03-01)

#90

vil ikke være sild i tønne på hytta.

Kristian Mathisen (Oslo, 2023-03-02)

#92

Dette ødelegger for oss som har hytte der.

Linda Skog (Trøgstad , 2023-03-02)

#94

Synes antall hytter er for mange.
Anleggstøy i flere år og vesentlig generell støy og støvbelastning etter ferdig stillelse.
100m friområde vil avhjelpe disse problemene.
Hvor er adkomst til område tenkt opparbeidet?
Avfall, vann og avløpsplaner?
Hvem følger opp HMS på dette område slik at arbeidstid overholdes uten at døgnkontinuerlig benyttes.

Knut Evensen (Fredrikstad, 2023-03-02)

#95

Jeg har hytte i dette området, og er enig i det som skrives i dette oppropet.

Karin Antora Aune (Fetsund, 2023-03-02)

#97

Helt uholdbar fortetting og belastning på området

Leif-Kristian Solheim (Oslo, 2023-03-02)

#98

Jeg signer fordi vi ønsker ikke et slikt stort hytte felt inn om eksisterende hyttefelt. Og at vi må bevare noe av den vakre naturen der ute.

Anne Lise Høgbakk (Narvik, 2023-03-03)

#105

Er hytte bruker i område, er helt enig i at det må være ett fri område mellom hyttefeltene

Terje Soløst (Aurskog, 2023-03-04)