Redd tilbudet til mennesker med personlighetsforstyrrelser!

Kommentarer

#1

Å fjerne spesisliserte tilbud til mennesker med personlighetsforstyrrelser vil sette norsk psykisk helsevern kraftig tilbake, skape driftsvansker i alle øvrige helsetjenester og ikke minst frata en sårbar gruppe den beste muligheten de har til et liv på linje med resten av befolkningen.

Halvor Fjellstad (Oslo, 2022-11-28)

#3

Jeg signerer fordi en evt nedleggelse av Personlighetspoliklinikken ved OUS vil medføre et svært mangelfullt behandlingstilbud til pasienter med alvorlig personlighetsforstyrrelse i Oslo. I tillegg vil det medføre en rasering av et fagmiljø som har stor betydning nasjonalt så vel som internasjonalt, både når det gjelder fagutvikling, forskning og kunnskapsformidling innen feltet personlighetspsykiatri.

Dag Anders Ulvestad (HVALSTAD, 2022-11-28)

#4

Personlighetspoliklinikken driver utstrakt samarbeid med forskningsgruppen Personlighetspsykiatri. Behandling, forskning og undervisning om personlighetsvansker og -alvorlige personlighetsforstyrrelser fra barn til voksen alder utgjør spisskompetanse som ingen andre institusjoner vil kunne følge opp i Norge. Hverken DPS’er eller andre psykiatriske avdelinger har ressurser eller kompetanse til dette. Pasienter med personlighetsforstyrrelser krever samarbeid med leger og annet helsepersonell og fins i alle deler av den vanlige medisinske helsetjenesten. Norge som har hatt et av de ledende miljøer for forskning og behandling av personlighetsrelaterte lidelser siden 1980 bør sannelig ha råd til å videreføre arbeidet på dette viktige feltet!

Øyvind Urnes (Oslo, 2022-11-28)

#19

Unikt fagmiljø som må bevares.

Christian Schlüter (Akerselvapsykolgene, 2022-11-28)

#20

Jeg har jobbet i en gruppeenhet.

Margrit Aschim (Oslo, 2022-11-28)

#28

som psykiater, forsker på personlighetsforstyrrelser og leder av NAPP støtter jeg oppropet

Ingeborg Eikenæs (3132, 2022-11-28)

#30

En pasientgruppe som i alt for lang tid ha vært, og tidvis fortsatt er, misforstått i hjelpesystemet. Å legge ned et slikt tilbud vil være ødeleggende for mye av det arbeidet som er lagt ned for å forstå denne pasientgruppen.

Jan Roger Kristensen (Ålesund , 2022-11-28)

#31

Jeg har i snart 30 år jobbet i psykisk helsevern og hatt i disse årene gått hatt meget godt nytte av kompetanse helseministeren nå vil bygge ned.

Hadewijch M J Pettersen (Stavanger , 2022-11-28)

#33

Sliter med en personlighetsforstyrrelse selv, og opplever aktuell at behandlingstilbud jeg har fått og begynt i ble avviklet så å si over natt.

Britta Kattwinkel (Brumunddal, 2022-11-28)

#34

Fagmiljøet og kompetansen er unik.
Pasient gruppen er meget utfordrende og er i behov for oppfølging og behandling som DPs ene kan aldri klare å tilby innen dagens rammer for behandlere.

Imer Onder Slettedal (Oslo, 2022-11-28)

#35

Dette tilbudet er svært viktig for en pasientgruppe som trenger spesialisert kombinert behandling. Enheten har i flere tiår vært aktiv med praksisendrende forskning i verdensklasse, og er midt i arbeidet med pågående studier. Tilbudet representerer en 3. linjetjeneste i psykisk helsevern, og kan ikke på noen måte erstattes ved å spre fagfolkene ut på ulike DPS. Tvertimot vil det øke demoralisering blant flinke fagfolk og det vil være en risiko for økt lekkasje av spisskompetanse over i privat sektor. Her må Kjerkhol kjenne sitt ansvar og sin besøkelsestid, og tette egne kunnskapshull.

Helene Hedemark (Lillestrøm, 2022-11-28)

#41

Jeg signerer fordi dette er et fagmiljø og behandlingssted som er en bauta for alle som prøver å behandle mennesker som lider av personlighetsforstyrrelse. Vi trenger det og fagkompetansen og behandlibgstilbudet vil smuldre hen om det smøres ut til Dps. Jeg fatter ikke forslaget!

Kristin Fjermestad (Stavanger, 2022-11-28)

#45

Dette er en stigmatisert «gruppe» mennesker som allerede får lite hjelp og forståelse i helsevesenet.

Jeanette Augestad (Oslo, 2022-11-28)

#48

Jeg er overlege i barne og ung -psykiatri og denne gruppen pasienter trenger all riktig hjelp .

Gina Enger (Frogner , 2022-11-28)

#51

Synes man det er en skandale å ha ressursdyktige mennesker tappe samfunnet for stønader, kan det være en idé å gjøre dem velfungerende.

Marte Klanderud (Halden, 2022-11-28)

#52

Med godt kjennskap til den kliniske virksomhet ved personlighetspoliklinikken, fagmiljøet, pågående forskning og fagfeltet vil jeg på det sterkeste støtte dette oppropet.

De foreslåtte omstillingstiltakene setter det kliniske behandlingstilbud i Oslo regionen, fagfeltet personlighetspsykiatri og pågående forskning på personlighetsforstyrrelse kraftig tilbake. Både kliniske ressurser og forsker ressurser tapes.

Personlighetspoliklinikken utgjør i dag sammen med Nasjonal Kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri og Nettverk for Personlighetsforstyrrelse en tett integrert og gjensidig effektivt styrkende trio som bidrar til utvikling, forskning og implementering av behandling for personlighetsforstyrrelse i Norge. Samarbeidet har forankring i forskergruppen Personlighetspsykiatri, https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/grupper/personlighetspsykiatri/

Blant pasienter som behandles ved personlighetspoliklinikken har hovedandelen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Tall fra perioden 2017-2021 viser følgende om pasientpopulasjonen ved behandlingsstart: 92% rapporterte selvskading, 63% tidligere selvmordsforsøk, 89% tidligere behandlingserfaring innen psykisk helsevern, 85% første gang før 18 års alder, 46% hadde tidligere psykiatriske døgninnleggelser. Disse tallene viser hvorfor det er grunn til bekymring for brå behandlingsavbrudd som et sparetiltak for 2023.

Behandlingsformen som tilbys er blant flere evidensbasert metoder (Mentaliseringsbasert terapi). Det er langtidsbehandling (1-3 år). Effekter som reduksjon i selvskading og selvmordsfare er vist i flere internasjonale studier og i publikasjoner basert på behandling ved personlighetspoliklinikken. Her er det også vist at kostnaden for intensive behandlingsprogram ikke er dyrere enn poliklinisk individuell terapi fordi slik intensiv behandling kan forebygge kriser og derved spare kostbare sykehusinnleggelser og andre ø.h.tjenester.

Både på lokal klinikk nivå, på regionalt nivå, og på nasjonalt nivå fortjener pasientgruppen å settes på en prioritert dagsorden!

Elfrida Kvarstein (Oslo, 2022-11-28)

#58

Korsn ska det gå me "sånne som oss" vesst kompetansen ikkje ska finnes i oslo engang?

Monika Sørensen (Kvæfjord, 2022-11-28)

#59

Personlighetspoliklinikken gir et svært viktig tilbud for en utsatt og nedprioritert gruppe pasienter. De er også sentrale i samarbeid med forskningsgruppen og dermed for utvikling av bedre kunnskap om behandling for pasientgruppen.

Andreas Ekberg (Bærum, 2022-11-28)

#61

Bryr meg, og jobber med dette som behandler og fagformidler

Kjetil Bremer (Oslo, 2022-11-28)

#65

Har jobbet og jobber med personer med personlighetsfortyrrelser.
Viktig å opprettholde dette tilbudet.

Barbro Møller Nybøe (Porsgrunn+, 2022-11-28)

#66

Hvorfor stenge ned livsviktige tilbud for å spare. Hva med lavere lønn til de som sitter på havresekken? Hva med å sparke de som ikke gjør noe? Kutte ned på meningsløse møter med betalt lunch?

James Towler (Oslo, 2022-11-28)

#70

Har selv personlighetsforstyrrelse. Tilbudet er idag mangelfullt og mange lider i stillhet. Hvordan blir det hvis det skal bli dårligere

Christine Felberg (Åros , 2022-11-28)

#74

Behovet for behandling innen psykiatriske lidelser er stort og vi kan IKKE legge ned flere tilbud i Norge!

Siv Biebel (Tønsberg , 2022-11-28)

#77

NAPP gjør en forskjell!

Ingvild Aurebekk (Fredrikstad , 2022-11-28)

#81

Den enheten må bestå. Vi trenger den

Elin Johnsen (Elverum , 2022-11-28)

#82

Jeg signerer fordi personlighetspoliklinikken er et unikt, høykompetent fagmiljø som tilbyr både fagformidling og spesialisert behandling til pasientgrupper som ofte ikke får god nok oppfølging lokalt.

Margrethe Seeger Halvorsen (Oslo, 2022-11-28)

#95

Fordi dette er et viktig tilbud for en sårbar gruppe. Og det kan hende jeg selv må dit en gang.

Veronika Holtet (Rakkestad, 2022-11-28)

#100

Jeg møter ofte mennesker i jobben min som barnevernskonsulent, som strever med personlighetsproblematikk/forstyrrelser. Jeg opplever lite kompetanse på dette feltet generelt og det er få tilbud med adekvat kartlegging og behandling å finne. Det er fortvilende for den utsatte selv, pårørende og et hjelpeapparat som blir stående fullstendig rådløse.

Line Overgaard (Ski, 2022-11-28)

#103

Å fjerne en av Norges spydspisser innenfor forskning og behandling av personlighetsforstyrrelser vil gi store og alvorlige ringvirkninger over hele landet; både på system- og individnivå. Det er en katatrofe at en så stor og sårbar gruppe mennesker atter en gang skal forfordeles. Kostnaden, både i rene penger og ifht livskvalitet, vil bli gedigen og langt overstige det det koster å drifte NAPP videre. NAPPs betydning for å heve landets kompetanse på diagnostikk, forståelse, behandling og ikke minst holdningsendring ifht personlighetsforstyrrelser - den er uvurderlig.

Elisabeth Øvrum (Stord, 2022-11-28)

#115

Det er ikke forsvarlig å ødelegge et så sterkt og viktig fagmiljø

Kari Innset (Oslo, 2022-11-28)

#117

Dette er en gruppe som savner støtte på så mange områder!

Jakob Silfverhielm (Oslo, 2022-11-28)

#118

Jeg jobber som kommunepsykolog, jeg frykter at vi mister et unikt kunnskapssenter om dette tilbudet legges ned. Vi trenger gode spesialiserte fagmiljøer, det har vi her.

Monica Kvarv (Raufoss , 2022-11-28)

#119

Jeg signerer fordi jeg gjennom virke som psykiater har sett behovet for et høyspesialisert tilbud for pasienter med alvorlig personlighetsproblematikk, og at dette tilbudet gis ved personlighetspoliklinikken med god effekt og nytte for pasientene. Tilbudet for denne pasientgruppen vil bli betydelig dårligere om det skal forsøkes gitt ved de enkelte DPS.

Thomas Romsaas Kjernli (Oslo, 2022-11-28)

#122

NAPP bidrar med kompetanse til hele landet og en så stor og kompleks pasientgrupper trenger god nok behandling

Linda Jørstad (Namsos, 2022-11-28)

#123

Denne poliklinikken er et faglig ressurssenter lokale og nasjonalt. Den må bevares!

Karl Eldar Evang (Oslo, 2022-11-28)

#124

Personlighetspoliklinikken på Ullevål er en faglig ledestjerne for alle oss som jobber med personlighetsproblematikk i Norge. Denne nedleggelsen vil ha negative ringvirkninger for fagmiljøer over hele landet.

Katharina Morken (Bergen, 2022-11-28)

#135

Jeg unner alle jeg kjenner som har fått, får, eller trenger å få (!) hjelp fra behandlingen som tilbys ved personlighetspoliklinikken av hele mitt hjerte. Det vil være ufullstendig utilgivelig i mine øyne om det sterke, engasjerte fagmiljøet splittes. Og enda mer utilgivelig er det om de menneskene som allerede lider av personlighetsforstyrrelser skal måtte ha det vondere enn nødvendig - når vi Vet at det finnes evidensbasert behandling som kan hjelpe noen av de - og det er avhengig av bra teamarbeid og fortsatt muligheter for god forskning og kompetansenettverk!
Ikke legg ned et spesialistmiljø som fungerer så bra som dette. Vis at dere bryr dere om menneskene bak diagnosene.

Annnelin Kristiane Eidevik Jansen (Oslo, 2022-11-28)

#137

Det er vondt å bevitne hvordan kompetente og sterke fagmiljø utviklet over tid, står i fare for og oppløses. Politikere og bevilgende myndigheter må våkne og skille kvalitet fra kvantitet. Behandling av komplekse tilstander krever tid - slutt å tro på noe annet!

Inger Wangen (Oslo, 2022-11-28)

#140

Jeg signerer fordi jeg jobber som psykologspesialist/avtalespesialist og har fått uvurderlig kompetanse fra personlighetspoliklinikken. Denne pasientgruppa må prioriteres bedre!

Ranie Torsfred (Harstad, 2022-11-28)

#147

Fordi Norge er nødt ta psykisk helse på alvor!

Kathrine Seim-Naustdal (Seljord, 2022-11-28)

#152

Fagmiljøer er viktig

Tone Lensebakken (Skarnes , 2022-11-28)

#155

Det er en skam at man kutter i tilbudet til psykisk syke. Skal man la folk med psykiske problemer i stikken her til lands?

Vidar Akse (Oslo, 2022-11-28)

#163

Jeg tenker vi i Norge står i fare for å få et mye dårligere tilbud til pasienter med personlighetsforstyrrelse

Camilla Wilberg (Nordre Follo, 2022-11-28)

#169

Dette tilbudet kan ikke raseres!

Bente Nilsen (Krokkleiva, 2022-11-28)

#172

Det er stort behov for mer tjenester til denne pasientgruppen. Ikke mindre.

Magne Storvik (Ålesund , 2022-11-28)

#174

Jeg har selv en pesonlighetsforstyrrelse og ønsker at dette opprettholdes for meg selv og andre.

Aarlia Sønderland Anne Lene (Rjukan , 2022-11-28)

#185

Det er viktig å gi et behandlingstilbud til personer med personlighetsforstyrrelser

Siren Derås (Stavern, 2022-11-28)

#187

Fordi mennesker med PF er blant dem som får dårligst behandlingstilbud. Ofte er tilbudet «skriv ut», «ansvarliggjør», uten at det gis nærmere innhold. Og det er ikke fordi vi i psykisk helsevern er onde eller dumme, men fordi mange av oss mangler kompetanse på disse lidelsene. Jeg ville foreslått en kompetanseheving på tvers av helseforetak for bedre behandling, noe som ville kunne redusere denne gruppens storforbruk av helsetjenester. Dårlig behandling er dyrere enn gid behandling.

Wenche ten Velden Hegelstad (Stavanger, 2022-11-28)

#188

Et av de viktigste behandlingstilbudene i psykisk helsevern er truet. Det er ikke for sent å snu!

Daniel Gunstveit (Oslo, 2022-11-28)

#194

Jobber med personlighetsforstyrrelser. Marginal gruppe

Cathrine Hjelvik (Porsgrunn , 2022-11-28)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...