Vi krever ny avkjørsel til FV120 på Ringvoll

Kommentarer

#3

Dette blir en belastning på en vei dimensjonert for kun noen få hus, og så mye trafikk trenger ikke gå forbi en skole/barnehage som praktisktalt ligger i enden av en blindvei!

Jonas Thoresen (Trollveien 4, 1827 Hobøl, 2022-11-02)

#5

Det er ikke forsvarlig med en utkjøring når det kommer til brann/ beredskap. Heller ikke ok mtp. Myke trafikanter

Anne Marie Solberg (Hobøl, 2022-11-02)

#8

Morgen og ettermiddag er belastningen allerede stor ved utkjøring til RV120 - og med flere hundre nye boligenheter vil trafikken øke - med en ekstra utkjørsel vil man spre trafikken

Ronny Olsen (1827+Hobøl, 2022-11-02)

#10

Med den storstilte utbyggingen som er planlagt på Ringvoll, er det helt nødvendig å etablere ny adkomst fra FV 120 før regulering av nye boligområder kan godkjennes. Med forslaget til adkomst via Trollveien for hele det nye boligfeltet, vil det bli en massiv trafikkøkning forbi skole og barnehage. Her må fremtidige ulykker forebygges ved å kreve andre løsninger for adkomst enn via eksiterende veinett på Ringvoll-feltet. Ingen eksisterende veier er dimensjonert for den trafikkøkningen som blir en realitet. Gjeldende reguleringsplan legger til grunn en ny avkjøring fra FV 120, og den må legges til grunn før godkjenning av nye reguleringsplaner. En trafikkøkning i denne størrelsesordenen vil også skape store trafikale problemer i forbindelse med eksisterende avkjøring til/fra FV 120 v/Ringvoll senter.

Synnøve Ihlebekk (Hobøl, 2022-11-02)

#15

Jeg signerer fordi Trollveien ikke kan brukes som eneste tilførselsvei til de nye boligfeltene på Ringvoll. En flaskehals, der barn og biler føres sammen, vil øke risikoen for alvorlige ulykker og ikke skape en trygg skolevei.

Trond Kristoffersen (Hobøl, 2022-11-02)

#18

Planforslagene vil ha en negativ innvirkning på nabolaget. De tar ikke opp flere viktige praktiske og sikkerhetsmessige problemer.

Alex Mason (Ringvoll, 2022-11-02)

#25

Ønsker en trygg vei til skolen

Ole Anders Riiser (Hobøl, 2022-11-02)

#30

Mitt barneskolebarn ferdes mye i Trollveien.

Hege Stenberg (Hobøl, 2022-11-02)

#36

Jeg jobber ved Ringvoll skole og er bekymret for elevenes skolevei og lekeområde på fritiden og i skoletiden.

Trine Oustad (Askim, 2022-11-02)

#42

Jeg signerer på dette

Nadezda Soloveja (Ringvoll, 2022-11-02)

#49

jeg signere fordi dette er viktig for beboere på Ringvoll

Tony Eikelmann (Indre Østfold, 2022-11-02)

#53

Trollveien 7

Marion Mossing (Hobøl, 2022-11-02)

#54

Jeg er opptatt av trafikksikkerhet

Kristine jelstrup Thomsen (Hobøl, 2022-11-02)

#57

Har barn på skolen i mange år fremover

Fredrik Anstensrud (Hobøl , 2022-11-02)

#58

Fordi så mye trafikk ikke har noe i nærheten av skole og barnehage. Absolutt ikke!

Julie-Theres Henriksen (Hobøl, 2022-11-02)

#63

Ønsker ny avkjøring sydfra til boligfelt Ringvoll

Jørgen Hunt (Hobøl, 2022-11-02)

#66

Jeg signerer fordi det blir for stor gjennomfart på skoleveien og utrygg vei for skolebarna og alle som bor her pga økt trafikk

Berit Kjærvik (Hobøl, 2022-11-02)

#70

Skolevei for barna mine

Maria Glørstad (Hobøl, 2022-11-03)

#72

En økt trafikk for 247 boliger er uansvarlig og vedta av kommunen med tanke på barna sikkerhet.

Sunniva Larsen (Hobøl, 2022-11-03)

#81

Det blir alt for høy trafikkbelastning gjennom trollveien. Den nye veien som har.blitt laget er dessuten alt for smal til å tåle dette, for ikke å glemme at trafikksikkerheten for oss som bor her og barna som skal til/fra skole og barnehage blir dårligere med økt gjennomkjøring. Mye bedre med alternativ løsning som er foreslått

Marit Årnes (Ringvoll, 2022-11-03)

#83

Er tidligere beboer på Ringvoll og er enig at en ny innkjøring må til for at dette skal fungere

Pål Erik Kjærsund (Våler, 2022-11-03)

#85

Jeg signerer fordi direkte avkjøring fra fv120 til nye boliger er avgjørende for at Ringvoll skal bli et attraktivt oppvekstområde

Sveinung Grimsby (Hobøl, 2022-11-03)

#89

At Trollveien skal være adkomstvei ut og inn fra de nye feltene, byr på stor risiko for alle som ferdes til og fra skole og barnehage. Alle som skal til skole og barnehage kjører denne veien til parkeringsplassen. Skolebarna som bor på Ringvollfeltet må krysse veien for å komme til og fra skolen. Det vil si at 200-300 biler skal kjøre ut/inn denne veien hver dag, pluss at alle som skal levere og hente på skole/barnehage skal kjøre der. I byggeperioden skal anleggstrafikk og vareleveranse kjøre på denne strekningen også. Veien oppleves som smal flere steder. Når søppelbil møter taxi med skolebarn eller lastebiler med varelevering må en av de opp på fortauet for å kunne kjøre forbi hverandre. (jeg jobber på skolen og har observert dette) Nederst på Trollveien er veien så smal at det kun kan kjøre en bil om gangen. På dette punktet kommer det også en annen vei fra en annen kant av feltet. Hvordan vil dette punktet bli med all trafikken? Samtidig er det samme innkjørsel fra RV120 for de som skal til Ringvoll klinikken og Ringvoll senteret. I de første planene for dette feltet var det tegnet inn en egen avkjørsel fra rv120 og til feltet. Her går det allerede i dag flere avkjørsler feltet kan kobles på. Det vil også bli kortere vei for de som skal bo på dette feltet hvis de får en egen utkjørsel fra rv 120. Med så mange biler som skal ut og inn, kan det vel ikke holde med en utkjørsel? Hva hvis det skulle skje en ulykke og den veien blir stengt? bør det ikke være mulighet å komme seg ut/inn for beboere og redningsbiler. Dette må sees mer på!

Kari-Anne Bonden (Hobøl, 2022-11-04)

#99

Så trafikkert vei forbi skolen er jo galskap

Mai Britt Feragen (Hobøl, 2022-11-04)

#101

Det er galskap med trafikk i den skala foran en barneskole og en barnehage på en liten smal vei!!

Sissel Holstad Johansson (Hobøl, 2022-11-04)

#102

Mye trafikk risikere skole og barnehage barn.

Jacob Mehmet Isaksen (Trollveien, 2022-11-05)

#109

Jeg har signert da kun en vei ut fra feltet vil skape unødig stor trafikk forbi skole og barnehage

Håvard Osflaten (Moløkka 16, 1827 Hobøl, 2022-11-05)

#121

Jeg signere for at det bør lages en ny avkjøring så ungene slippet å bli belastet med alt av den trafikk som vil bli. Å vi som bor her får det trygt hele tiden.

Henning Skedsmo (Evetyrveien 11, 2022-11-11)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...