Nei til bom i Hellerudveien

Kommentarer

#2

Løsningen vil bare forflyttet problemet og ikke eliminere det. Fortau er løsningen som er foretrukket.

Rune Svendsen (Oslo, )

#3

Ved og sette opp bommene så vil trafikken i boligfeltet på Hellerud bli veldig belastet på visse plasser med bom som planlagt. Det er mye transport av barn til skole/trening til Trasop, og sånn som det blir nå må man ned på ytre ringvei, og der er det masse trafikk fra før. Sånn det er nå, med parkering forbudt i Hellerudveien/ Stormyrveien så ser jeg ingen fare og la trafikken flyte som den gjør i dag.

Stig Vegar Jakobsen (Stormyrveien 9A 0672 Oslo , )

#6

Jeg signerer forde bom i Hellerudveien og stordamv/rundtjv gir økt trafikk nedre del Stordamv og Ivar wellesvei (smal uoversiktlig gate med mange små barn).Det blir 2,5 km omvei for å komme til garasjeplass for oss som bor i rundtjv. Vi må da gjennom tveitakrysset som i dag har stor trafikk fra før.

Monika Køber (Rundtjernv 23, )

#7

Vi ikke har mottatt nabovarsel, til tross for at vi anser oss som i aller høyeste grad berørte av bussbommen som bosatt på Hellerudtoppen.

May-Lill Skogli (Hellerudgrenda, Oslo, )

#8

Det vises til Nabovarsel vedrørende bussbom i Hellerudveien
Generelt oppleves det som positivt at BYM forsøker å bedre trafikksikkerheten i området. Likevel anses en bussbom som for inngripende, og med for store negative konsekvenser. En alternativ løsning til bussbom foreslås å være gjennomkjøring forbudt skilt i Hellerudveien samt flere fysiske tiltak som reduserer fart. På sikt ønskes det at fortau bygges; dette vurderes som den eneste langsiktige løsningen for trafikksituasjonen som ivaretar sikkerhet, uten å i for stor grad ofre flertallets fremkommelighet i området, og skape et fysisk og sosialt skille i området.
Formålet
Initiativet kom i en periode da det var ekstraordinær trafikk i hovedveinettet, og gjennomkjøring i Hellerudveien var et påfallende problem. Å redusere gjennomkjøringen er positivt, men ikke det eneste formålet for initiativet. Det er fortsatt nødvendig med fortau og fartsreduserende tiltak for å få tilstrekkelig trafikksikkerhet i området.
Ulemper
Jeg vil belyse noen ulemper med de foreslåtte bommene, som jeg vil oppleve i min hverdag, som arbeidende, mor til to aktive barn, bosatt midt i området og opptatt av trafikksikkerhet og fysisk og sosialt miljø:
Et fysisk skille midt i et etablert boligområde
Når det er nødvendig å kjøre bil, som for eksempel til idrettsarrangementer i andre deler av byen, passer vi alltid på å fylle bilen med andre som skal til samme sted. Dette er ofte barn på begge sider av de planlagte bommene, eksempelvis Stormyrveien og Trollåsveien. I dag tar det ca 10 ekstra minutter å kjøre å hente disse. Dersom de foreslåtte bommene blir satt opp, vil jeg i rushtiden, når trafikken er tilbake til normalt, måtte kjøre opp mot en time bare for å hente alle barna før turen kan begynne. Dette vil medføre at man ikke tilbyr å ta med passasjerer fra "den andre siden av bommen". De praktiske og miljømessige sidene av dette er viktige nok, men de sosiale sidene er enda viktigere for meg.
Ufremkommelig i spesielle tilfeller
Boligområdet ligger i en bratt skråning med til dels dårlige veier. Det skjer med jevne mellomrom at biler, og spesielt større kjøretøy, blir stående fast på glatte vinterveier. Da er det betryggende å vite at man har et alternativ når en vei blir sperret av noen som har kjørt seg fast. Dette er ikke en problemstilling som skjer ofte, men jeg opplever en trygghet hver dag ved å ha en alternativ vei for å komme hjem eller ut på hovedveinettet.
Forverring av trafikksikkerheten i nordenden av Hellerudveien
I dag forsøker jeg å unngå svingen i Hellerudveien mellom Venåsveien og Haugerudveien både som gående, syklende og bilist. Området er utrygt i dag, og det blir verre med mer trafikk. Det går også skolebarn på den strekningen, som allerede har en betraktelig dårligere skolevei enn barna i den andre enden av Hellerudveien har i dag. En ytterligere forverring av situasjonen for de som ferdes der, er ikke holdbart. Det har vært jobbet med å få etablert fortau på den strekningen i mange år. At det skrives at dette skal utredes er ikke tilstrekkelig. Av alle tiltak i området, burde dette vært prioritert først.
Er behovet der fortsatt?
Gjennomkjøring er et aktuelt problem når det er tett trafikk på hovedveinettet. Situasjonen med tett trafikk har ikke vært på langt nær like påfallende siden Brynstunellen åpnet etter ombyggingen, selv om det fortsatt ser ut til å være et problem visse dager.
Rimelig alternativ uten ulemper, som løser problemet med gjennomkjøring nesten like godt
Det har blitt avvist å sette opp gjennomkjøring forbudt skilt, etter det jeg vet, fordi politiet ikke kan følge opp et slikt forbud. Et slikt tiltak vil ikke ha negative konsekvenser for noen, annet enn for politiet, som kanskje måtte hatt noen kontroller i perioder, dersom de mener det er påkrevd. Det vil være et rimelig tiltak som reduserer gjennomkjøringen i stor grad. De fleste følger trafikkregler selv om det ikke er ofte kontroll. Jeg mener dette burde vært testet før så drastiske tiltak som bommer innføres.
Supplerende tiltak er uansett nødvendig
Fartsreduserende tiltak og fortau vil bedre trafikksikkerheten, uavhengig av om det er stor gjennomkjøring eller ikke. Også beboere i området kan kjøre for fort og uaktsomt.
Motstand
Etter min vurdering er det foreslåtte tiltaket kun egnet til å løse en liten del av problemet med trafikksikkerheten på Hellerud, og det skaper vesentlige nye utfordringer som ikke er der i dag.
Det er stor motstand mot tiltaket, også blant beboere som ikke har fått nabovarsel og mulighet til å uttale seg i denne omgang.

Morten Karlsen (0672 oslo, )

#9

Bommen vil gjøre det vanskeligere å få barna på treninger etter skoletid, og dermed blir det mer stress for familien når vi må kjøre en helt unødvendig omvei.

Mona Gronlie Herzog (Hellerud, )

#11

Ja lag nu enda mer kø for de stakars foreldrene som kjører barna til trening. Hva er vitsen å lage enda mer kø nede mot Tveita? Nei stopp forslaget om bom med engang.

Rita Iren Sara (Oslo, )

#17

Jeg signerer fordi dette er en beslutning som vil ramme de som bor i området på en svært uheldig måte.

Christin Sagvolden (HELLERUDGRENDA , )

#25

Jeg signerer fordi buss bom vil ødlegg fremkommeligheten for Hellerud sin befolkning. Sperring i Ivar Welles vei vil gjøre fremkommeligheten for utrykningskjøretøyer,søppelbil og snørydding umulig om vinteren. Jeg vil påstå at denne hindringen kan koste liv..

Lasse Vold (Oslo, )

#26

Vi får en hovedvei som er ufremkommelig på vinterstid, trangt, svingete, glatt og uoversiktlig. Hva med renovasjon og utrykningskjøretøy i en allerede smal og tappesert vei med parkerte biler. Jeg snakker om Ivar Welles vei

Linda Vold (Oslo, )

#29

Veien er blitt trafikksikker med nye tiltak. En bom vil dele området på en inngripende og uheldig måte.

Tonje Hertaas (Oslo, )

#32

Før det er den enest veien til Oppsal

Tommy Bergwall (Oslo, )

#35

Jeg signerer, fordi ulempene svært mange får med disse bussbommene er langt større enn gevinsten i trafikksikring som kun noen få får glede av.

Vidar Gjelstad (Hellerud Oslo Norway, )

#41

Det er galt å dele et boområde i to med fysiske bommer! Tiltak står ikke i forhold til den massive ulempe dette innebærer!

Agnes Andersen (Oslo, )

#55

Jeg er uenig i at veibommer på Hellerud er en god løsning.

Mette Ramberg (Oslo, )

#63

Dette er tiltak som det er tvilsomt om forbedrer trafikksikkerheten, og som samtidig gir store ulemper i fremkommelighet for beboere i området. Tiltaket er virkelighetsfjernt. En bom bør i så fall kun være der i rushtiden, når problemstilling den er ment å løse faktisk er aktuell. Bom til Ivar Velles veg er irrelevant, da ingen gjennomgangstrafikk vil gå der, den benyttes kun av beboere i området. Fartshumper og fortau løser problemet, det er best trafikksikkerhetsmessig, og er uten ulemper for fre,kommeligheten for oss som bor her.

Rannveig Hiis-hauge (Oslo, )

#66

Jeg ønsker tiltak som gir en tryggere trafikksituasjon for hele Hellerudtoppen - og ikke en bussbom som fungerer bra for en fåtall og som
- gir en dårligere trafikksituasjon i andre veier (bla Venåsveien og nordre del av Hellerudveien, særlig ved utkjøringen mot Kiwi som er helt håpløst farlig fra før)
-skaper en kraftig begrensning på fremkommelighet til flertallet av beboerne på Hellerudtoppen.
-øker utslipp da alle bilister på toppen må ut på den trafikerte Tvetenveien, kjøre en mye lenger strekning hvis målet er Trasop/Oppsal/ol (som vi har tilhørighet til) og bidra til trafikkbelastningen der.

Christin Sunde (Oslo, )

#72

Dette bærer preg av manglende konsekvensvurdering og risikovurdering.

Hallgerd Benan (Haugerud, )

#74

Trafikk farlig vil det bli i Hellerudveien,ved svingen mot Kiwi,og ikke noe fortau,håpløst lite gjennomtenkt.Få heller lagd fortau nederst i Rundtjernveien/ Venåsveien,det ville vært bedre.

Svein Robert Thorp (Hellerudgrenda, )

#75

Dette oppropet støtter jeg fullt ut. Det har vært en lengre prosess hvor beboere har tilsynelatende fått ta del i prosessen med å bestemme om det skal bli bom. Tilbakemeldingene har vært veldig tydelige på at det er stor overvekt av motstandere, noe som også er forvist beslutningstagerne. Likevel ble bom besluttet. Det er som sagt stor motstand blant beboere, og den lille andelen av positive stemmer kommer fra beboere som blir boende like sør for bom, og dermed får store "utenomtrafikksikerhetlige" fordeler som for eksempel at de i prinsippet blir boende i en blindvei. De får ikke de negative tyngre logistikkmessige problemene, og heller ikke økt belastning på gater på "sin" side av bom, nemlig sørsiden. For beboerne på nordside føles tiltaket som inngripende i hverdagen, og som teksten sier så står ikke fordelene med tiltaket i stil med de negative konsekvensene. Utfordringene med veien føles ikke store nok til at vi ønsker dette. Andre tiltak som for eksempel innsnevringer i form av "slalomkjøring" som langt mer hensiktsmessig, og vil være noe som alle kan stille seg bak, kanskje bortsett fra de som bor like sør for bom.

Aksel Seth Gjøsund (Bjørnstadbakken, Oslo, )

#76

Trafikken fra Hellerudtoppen og nedenfor kan ikke sluses ut via kun en vei. Dette gir store trafikale problemer og høy risiko for ulykker.

Ketil Røn (Oslo, )

#95

Mer komplisert å komme frem. Det å sette opp bommer overalt vil forårsake omkjøringer og derved mer forurensing. Stikk i strid mot miljøvennlig.

Inger-Lise Berge (Eiksmarka, )

#97

Jeg er redd å la banet mitt gå eller sykkle til skolen alene på grunn av manglende fortau. En bom har ingenting å gjøre med årsaken.

Matthew Tuttle (Oslo, )

#98

Bommer vil redusere mange beboeres fremkommelighet, og ulempene står ikke i forhold til trafikksikkerhetsmessig gevinst. Med fortau derimot, får vi ingen ulemper i fremkommelighet, kun ren gevinst i trafikksikkerhet. Eneste måten å få en sikker vei for alle skolebarn er et fortau som sikrer trygg ferdsel. Veien er per dags dato ikke trygg for myke trafikanter. En bom vil ikke endre på det.

Anneli Tuttle (Hellerudgrenda 98d, )

#102

Jeg bor på Hellerudtoppen, og mener en bom i Hellerudveien vil øke trafikken betraktelig opp venåsveien. Det vil også adskille oss fra området Trasop/Oppsal hvor vi har skole, barnehage og trening.

Ingrid Dyste (Oslo, )

#103

Vi har ikke bedt om noen bom. Ganske enkelt.

Øivind Storvik (Oslo, )

#107

Jeg signerer fordi mine barn har venner med samme aktiviteter som bor på hellerudtoppen. Vi kan ikke samkjøre dersom det er bom

Tone Lystad (Trollåsveien, oslo, )

#113

Trenger fortau ikke bom

Monika Thorp (Oslo, )

#117

Jeg signerer fordi min mor bør der og jeg er stadig på besøk med barne barn og vi bruker nærområdet flittig. Jeg er vokst opp der og mener også at det vil splitte miljøet.

Hilde Gustavsen (Oslo, )

#124

Jeg signerer på dette da jeg mener det er en særdeles dårlig løsning for oss som bor her.

Petter Farstadvoll (Oslo, )

#125

Er ikke anpasset for gåtrafikk den andre veien heller. Så finn en ny løsning!

Johan Åkerberg (Oslo, )

#131

Jeg signerer fordi mitt barn skal begynne på Trasop til høsten og dette vil medføre et skille mellom oss på toppen av Hellerudtoppen og oppsalsiden ift aktiviteter, venner og fremkommelighet.

Eva Skugstad (Oslo, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...