Si nei til ny språkvurdering i barnehagen

Kommentarer

#1607

Jeg signerer fordi jeg mener at denne lovendringen er til mer skade enn gagn

Anne Grethe Risne (Stord, 2021-02-20)

#1608

Vi vurderer allerede, hele tiden. Vi trenger kompetent personal sammen med barna.

Siri mette Lund (Oslo, 2021-02-20)

#1624

Språkforståelse er mye mer enn bare verbalt norsk språk. Et barn er også mye mer enn sin språklige forståelse

Charlotte Arnesen (TÅRNÅSEN, 2021-02-20)

#1638

Vurderingsplikt gir ikke bedre norsk kunnskaper hos barna. Flere ansatte som har tid til å snakke med barna og jobbe med språkstimulerende aktiviteter i lek etc, vil føre til bedre norsk kunnskaper.

S Scheidt (Bergen, 2021-02-20)

#1649

Dette motstrider stort.meld 6 om inkluderende felleskap.
Det er ingen god bruk av pedagogers faglighet - den skal brukes sammen med barna!
Barns språkkunnskaper utvikles best gjennom lek, samspill med andre og samtaler! Hilsen barnehagelærerstudent , 3 studieår

Hege Støle (Innlandet , 2021-02-20)

#1650

Fordi vi som jobber med barn vet best hva som trengs hvilket er økt bemanning, hvorfor ignoreres dette år etter år?

Wenche Olsen (Nittedal, 2021-02-20)

#1651

Jeg mener å kartlegge alle barn vil medvirke til et objektivt syn på hvor man ser etter mangler.

Åsemarit Lien (Hamar, 2021-02-20)

#1654

Fordi jeg jobber som pedagog i barnehage og syns vi skal bedømme selv hvem som trenger kartlegging og ikke

Renate Larsen (Bergen, 2021-02-20)

#1662

Som forelder vil jeg hente ungen som har hatt det gøy i barnehage,- lekte masse, hvilte, når det var behov, vært ute på tur, osv. Det er unødvendig med mye opplæring når barn er så små. Pluss masse unødvendig papirarbeid for barnehageansatte, som krever så mye tid, som kunne istedenfor brukes på barna.

Elena Karlova (Drammen, 2021-02-20)

#1665

Mot massekartlegging

Linda Knutsdatter Sæther (Kyrksæterøra , 2021-02-20)

#1687

Før dere krever mer av alle de utrolig dyktige barnehageansatte, må dere sørge for en mye bedre bemanning. Dessuten burde dere lytte til kloke og flinke fagfolk som har en helt annen kompetanse på barnehagebarn enn dere. Det er ikke behov for språktest i barnehagene utover den formidable jobben de allerede gjør. Venstre er jo folkets parti, så lytt til folket!

Berit Lind Jørgensen (Færder, 2021-02-21)

#1688

La barn være barn og barnehagepedagoger fortsette jobbene sine som i dag!

Birgitte Norheim (Stavanger, 2021-02-21)

#1689

Jeg signerer fordi jeg som pedagogisk leder i barnehagen er sterkt uenig i å endre barnehageloven med dette lovforslaget. Som fagperson som observerer, samtaler og er sammen med barna i mange timer hver dag vet jeg godt hvilke barn som trenger ekstra støtte og hjelp i sin språkutvikling. Vi trenger flere utdannede og dyktige folk til å være sammen med barna for å hjelpe de videre i utvikling av språk, sosial kompetanse, livsmestring og lek. Det vi ikke trenger er at jeg og alle andre pedagoger skal være enda mer borte fra barna for å fylle inn kartleggingsskjemaer.

Ida Anette Moen (Elverum, 2021-02-21)

#1691

Jeg mener dette er en helt gal måte å nøte problemet på. Vi trenger flere ressurser i barnehagen for å kunne hjelpe barn med språkvansker og flerspråklige. Ikke flere pålagte oppgaver.

Agnete Bergfjord (Åsmarka, 2021-02-21)

#1696

Jeg signerer dett oppropet fordi språkkartlegging av alle barn er dårlig bruk av barnehagelærers ressurser og har liten hensikt. Barnehagelærere har barnehagekompetanse.

Astrid Blakstad (Oslo, 2021-02-21)

#1698

Jeg er lei av inkompetente politikere som hele tiden skal se på barn og ansatte som tall og statistikk på en skjerm.

Ana Garcia (Oslo, 2021-02-21)

#1717

Jeg mener det eneste barn trenger i barnehagen er flere og nok kompetente ansatte, som har kunnskap og god tid til å bli kjent med enkeltbarnet og kunne "bade" det i norskspråket. Det er det beste verktøyet man har til norskopplæringen i barnehagen synes jeg.

Gro Larsen (Rolvsøy, 2021-02-21)

#1721

Jeg signerer fordi barnehagen ikke har ressurser til dette. Skal forutsetningene på plass, må det ansettes mer personalet med kompetanse på akademisk nivå, og flere barnefaglige profesjoner må være representert i barnehagen.

Kristin Stryken (Krokstadelva, 2021-02-21)

#1726

Barn trenger lek og muligheten til å være barn. Språk vurdering blir gjort når man har behov for det. Og språk blir jobbet med hverdag i barnehagen. Ikke ta bort mer tid med barna for man må sitte å kartlegge alle barn.

Alexandra Pedersen (Sandefjord , 2021-02-21)

#1748

Jeg jobber i barnehagen. Vi kan jobben vår !

Ellen Dahl Nakopoulou (Drammen, 2021-02-21)

#1755

Jeg signerer!!

Jan Ragnar Setsaas (Oslo, 2021-02-21)

#1758

Jeg er helt enig med Hege Lepsø

Kristine Raad (Jessheim , 2021-02-21)

#1761

I respekt for det enkelte barn og deres utvikling. Hva som er " normalt" eller ikke skal ikke defineres av tester. Vi må se helhetlig på barns læring og barns læringsprosesser. Vi kan heller ikke se på barnet isolert fra det samfunn det lever i.

Veronica Olsen (Sandefjord , 2021-02-21)

#1763

Synes dette forslaget undergraver profesjonen.
Det blir feil bruk av ressurser.

Marine Ommundsen (Kristiansand, 2021-02-21)

#1765

Tilltak uten ekstra midler nytter ikke. Vi har mer enn nokk å gjøre og barnehage skal en arena uten vurderinger. Vi jobber med språk tekst og kommunikasjon hver dag.

Ulrika Sandström (Hundvåg, 2021-02-21)

#1776

Jeg signerer, fordi jeg mener at tiden og ressursene til samspill med barna allerede er for knapp, og fordi samspill er viktigere for barns språkutvikling enn kartlegging.

Linn Anita (Oslo, 2021-02-22)

#1790

Barn trenger voksne som har tid, lytter og støtter når barnet øver seg på å snakke. Det er en kontinuerlig og komplisert prosess fra barnet er født. Ikke ta fra oss tid til kartlegging og dokumentasjon, når det de trenger er nærvær, oppmerksomhet og tid. Tid er det allerede for lite av.

Inger Lise j Schultz (Kongsberg, 2021-02-22)

#1796

Jeg er barnehagelærer og har snart jobbet 10 år i barnehage. Jeg er nå ansatt i en kommunal barnehage i Fredrikstad kommune, i hva som anses som et ressurssvakt område.

Over 60 % av barna i barnehagen har et annet morsmål enn norsk, og er det noe vi alltid har på den pedagogiske planen så er det fokus på språk. Vi legger opp dager, uker og måneder, temaer og prosjekter, rutiner og dagsrytmer, og alle små og store møter mellom barn og voksne, med tanke på språk. At vi skal være gode språklige rollemodeller, at barna selv skal få bruke det norske språket mest mulig aktivt, og at vi alltid har tid til gode dialoger samt tilrettelegge for at barna har gode dialoger seg imellom.

For det er faktisk sånn at barn lærer språk best i naturlige situasjoner og aller helst i lek med andre barn. I dette arbeidet fanger vi opp barna som strever, vi har faste språkgrupper både enkeltvis og i gruppe, vi samarbeider tett med foreldre og vi kan kartlegge barna dersom vi blir ekstra bekymret, og dersom vi mener barnet trenger mer enn vi kan tilby, så har vi et godt samarbeid med PPT og henviser barna dit.

Alt dette arbeidet har en fellesnevner, og det er nok ansatte på avdeling, til enhver tid. Bemanningsnormen og pedagognormen er allerde for dårlig, og gjør dette arbeidet allerede alfor krevende. Det er allerede altfor sårbart, ved sykdom, ved plantid, ved møter, ved pauseavvikling. Alt dette som må gjennomføres, men som tar voksne vekk fra avdelingen, og som gjør at de ansatte som er igjen står med en altfor stor barnegruppe.

Og da blir det ikke tid. Da blir det ikke tid til dialog, til å være gode språklige rollemodeller, til å sitte sammen med barna i leken slik at man kan støtte og veilede. Og så må man kanskje hoppe over den språkgruppen, eller den lesestunden, fordi det rett og slett ikke er nok mennesker.

En lovpålagt vurdering av alle barna, er for det første en grov undervurdering av den jobben som allerede blir gjort hver dag i barnehagen. Når vi er i samspill med barna, hver dag, så blir vi godt kjent, og vi trenger ikke et standardisert verktøy for å finne ut av om dette barnet kan synes at leken er utfordrende fordi det mangler begreper på norsk.

For det andre så stjeler det tid. Tid vi allerede ikke har. Fordi vurdering, rapportering og kartlegging alltid, til slutt, gjøres på et kontor, langt vekk fra barna og de andre ansatte. Vi trengs ikke der, vi trengs på avdelingen, sammen med barna. Barnehagelærere har allerede 4 timer plantid, hvor alt pedagogisk arbeid skal krampejobbes inn. Det er absolutt ikke nok tid, men de fleste barnehagelærere jeg kjenner, meg selv inkludert, jobber heller gratis på fritiden enn å ta enda mer tid vekk fra barna, fordi vi har skjønt det som er så utrolig vanskelig for alle andre som både styrer og skaper lovverk i dette landet å forstå.

Vi har forstått at vi må satse på barna når de er små. Vi må være nok voksne for å skape trygge og gode barndommer. Trygge og gode barndommer skapes når barn blir sett, anerkjent og tatt på alvor. Når barn får tid til å leke, når de får seg venner, lærer seg å snakke både morsmål og norsk slik at de forstår og gjør seg forstått i alle situasjoner. Trygge barndommer handler om at det er nok trygge og omsorgsfulle voksne rundt barn som bygger opp barn til selvstendige individer, som både klarer å hevde seg selv og ta hensyn til andre.

Vi har skjønt at det er så ufattelig mye viktigere, og samfunnsmessig billigere, å skape en trygg barndom og utvikle trygge og sunne barn, enn å reparere skadde og syke voksne.

Å tro at enda et standardisert kartleggingsverktøy skal skape trygge norsk-talende barn er et hån mot både barn og barnehager, med alt det innebærer. Barna og barnehagene trenger en bedre bemanningsnorm og pedagognorm, som sørger for nok varme og trygge voksne som kan ivareta barna og skape trygge barndommer. Og da skal man jaggu se, at språkutviklingen også vil følge etter!

Rita Matsen (Fredrikstad, 2021-02-22)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...