Si nei til ny språkvurdering i barnehagen

Kommentarer

#605

Jeg jobber som pedagogisk leder, og ser ingen grunn til at dette skal være positivt for mangfoldet! Jeg tenker det heller må mer fokus rundt samarbeidet mellom barnehagene og skolen!

Tine Lorentzen (Bergen, 2021-02-01)

#622

Jeg signerer fordi barn ikke lærer norsk for å bli inkludert. Barn inkluderes for å lære norsk. Det er her fokus må ligge!

Linda Andersen (Tønsberg, 2021-02-01)

#627

Vi jobber med språket hele dagen og vi oppdager de med språkvansker og setter inn tiltak. Det er et hån i mot vår profesjon og jeg støtter ikke endring i loven!!!

Lill-Iren Brandshaug (Fana, 2021-02-01)

#630

Jeg signerer fordi dette er et dårlig skjult signal om mistro til barnehagelæreren sin kompetanse på å se hvert enkelt barn. Rammeplanen legger allerede føringer for språkvurdering av barn som trenger det. Alle barn trenger ikke en vurdering av språkkunnskaper sin.

Anne Marie Flø Myhre (Ålesund, 2021-02-01)

#634

Vi trenger anerkjennelse, respekt og tillit til at vi utøver jobben vår til beste for hvert enkelt barn.

Hilde Skjølaas (Hov, 2021-02-01)

#642

Vi som jobber i bhg blir stadig pålagt nye ting, men hvor blir det av resurser og flere personal. Pedagogen er for mye borte fra barne gruppa som det er. Hvor mye plantid tror myndighetene vi får til ? Og spesielt i disse korona tider, med drift både på gult og rødt nivå.

Elin Hjelmsø (Ål, 2021-02-01)

#643

For å beskytte barndommens egenverdi.

Anna Rakel (Oslo, 2021-02-01)

#646

Vår profesjon står igjen i fare for å undergraves. Det er hodeløst å ikke lytte til fagfolk.

Tove Halkjelsvik Mørk (Oslo, 2021-02-01)

#652

Det er helt meningsløst å pålegge oss en oppgave vi allerede gjør! Nå må politikerne stole på at barnehagelærere gjør jobben sin og kartlegger barn når det er reelle behov for det! Bruk heller tid og penger på morsmålsstøtte både i bhg og skole, noe som er bevist at hjelper barn med å lære seg norsk!

Helén Petersen (Oslo, 2021-02-01)

#663

Vi trenger heller sterkere fokus på allsidig lek og sosialt samvær som arena for å tilegne seg språk. Ikke kartlegging!

Marthe Arnesen (Nordre Follo, 2021-02-01)

#665

Jeg signerer fordi jeg er imot kartlegging av språkkunnskaper i barnehagen. Vi KAN dette, det er faktisk vår profesjon! La oss få bruke faget vårt men med bedre bemanning enn vi har i dag, for det er der det faktisk butter. Vi må ha TID og personale nok for å jobbe godt med språk!

Marie Dullerud (2833, 2021-02-01)

#669

Dette sa vi nei til i 2016 skulle ikke være nødvendig med omkamp...

Frode Thorjussen (Oslo, 2021-02-01)

#681

Eg signerar fordi eg seier nei til lovfesta språkvurdering i barnehagen.

Anne-Grete Eiken (Volda, 2021-02-01)

#682

Skal barn få full mulighet til å utvikle språket sitt trengs det tilstedeværende kompetente voksne som gode språkmodeller og støttespillere. Da kan ikke disse sitte på kontoret og fylle ut skjemaer!

Heidi Åndheim (Oslo, 2021-02-01)

#691

Jeg ønsker å vise motstand mot lovfestet språkvurdering i barnehagen og endring av barnehageloven, fordi jeg mener det er andre måter å være sammen med barn på, som vil sikre et godt språklig barnehagemiljø.

Janne Kolsad (Melhus, 2021-02-02)

#716

At alle barn skal bli språkvurdert etter ny lov er ikke i tråd med Rammeplan! Jeg håper at det aldri heller vil komme til å stå i Rammeplanen vår.

Jon-Erik Gretland (Sarpsborg, 2021-02-02)

#720

Testing bør begrenses i omfang, og kun benyttes når det er bekymring knyttet til språkutviklingen hos et barn. Å teste alle barn blir lett mer er ansvarsstyringsverktøy for politisk styring og administrasjon, enn et hjelpemiddel og støtte for profesjonen i sitt arbeid med barna. Ressursene med full testing blir også unødvendige store, sett i forhold til reelt behov. Forskningsbasert kunnskap om barns språkutvikling i barnehagelærerutdanningen bør kunne bidra til at barnehagene klarer å fange opp barn med behov for ekstra støtte.

Ingunn Stray (Kristiansand, 2021-02-02)

#728

Som pedagog har jeg fagkompetanse til å vurdere når et barn bør kartlegges og tiltak bør settes inn. Skal jeg kartlegge alle 24 på min avdeling, tar jeg verdifull tid vekk fra de få barna som faktisk trenger ekstra språktiltak!!

Gro Sigrid Aamodt (Sande, 2021-02-02)

#735

Barn trenger tilgjengelige voksne, som har tid tid dem. Vi trenger bemanning, slik at vi kan jobbe aktivt med språket i leken.

Linda Hovden (Sarpsborg , 2021-02-02)

#739

Dette er rett og slett et dumt lovforslag og vi som barnehagelærere må nå lage så mye bråk som vi kan for å vise hva vi står for og mener!

Lill-Beate Haavik (Vikersund, 2021-02-02)

#743

Fordi barnehagen allerede har en plikt til å vurdere alle barna, og støtte barna i å utvikle norskspråket og morsmålet. Vi vet hvem som trenger støtte og hjelp med norskspråket, la oss slippe å bruke tid på å utelukke de vi allerede vet har en god norskutviking. Tiltak som vil hjelpe er mer kompetanse, tettere bemanning, flere pedagoger, og tidligere og mer støtte fra andre instanser. En kartlegging vil bare ta bort pedagogene fra direkte og verdifullt samarbeid med barna.

Wibekke Adriaenssens (Mandal, 2021-02-02)

#768

Jeg selv er barnehagelærer og mener at myndigheter må ha tiltro til at jeg klarer å utøve min profesjon på en god måte uten dette verktøyet.

Victoria Falkeng (Nøtterøy, 2021-02-02)

#782

Det er ikke behov for en ny kartlegging i barnehagen. Språket til barn er viktig, men språkets utvikling hos hvert enkelt barn er forskjellig, og det er ikke greit å skulle skape enda en bås og putte barnet inn i før det starter på skolen. Dersom barnet har en språklig utforming vil det, så lenge barnet går i en god barnehage, bli fanget opp og forsøkt gjort noe med.

Wenche Th Cranner (Kongsberg, 2021-02-02)

#786

Jeg signerer fordi vi ikke trenger mer språkkartlegging av barn, men flere ansatte som kan delta i lek og hverdagsaktiviteter sammen med barna! Hele dagen!

Cecilie Herdisdatter Sannes (Drammen , 2021-02-02)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...