Si nei til ny språkvurdering i barnehagen

Kommentarer

#1

Jeg signerer fordi jeg tror på en helhetlig, ressursorientert tilnærming til barnet. Jeg tror på å skape inkluderende, gode språkmiljøet i barnehagen og mener at kartlegging og standardiserte verktøy strider mot vår profesjonsetikk.

Katharina Stavne (Langhus, 2021-01-31)

#17

Fordi jeg ikke støtter regjeringens forslag

Malin Olsen (Oslo, 2021-01-31)

#20

Som barnehagelærer ønsker jeg å være til stede for barna. Det er i leken jeg ser dem, og det er i leken vi danner relasjoner. Vi kan tøyse og tulle, men også snakke om alvorlige ting. Lek er viktig for barns utvikling. Vi vet at når et barn sier: «Jeg har bare lekt», så har det skjedd mye i det mellomrommet. Vi vet at lek og læring henger tett sammen. I leken lærer barna sosial kompetanse, som å dele og respektere hverandre. De lærer grunnleggende etikk, og utvikler en begynnende forståelse av rett og galt. De utvikler verdier og tanker om hva det vil si å være menneske i et samfunn. Barnehagehverdagen bør derfor være preget av trygge relasjoner til voksne, som har tid til barna. Ikke et sted hvor de voksne hele tiden må bryte ut av leken fordi de må gjøre andre ting, som å skrive en vurdering av barnas norskferdigheter.

Stina Halvorsen (Oslo, 2021-01-31)

#23

Barnehagene har allerede en plikt til å dokumentere og vurdere barns helhetlige utvikling, som også innebærer en vurdering av barns språkutvikling. Denne plikten er regulert av Rammeplan for barnehagen, kap. 7, der det står at «barnets trivsel og allsidige utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende, med utgangspunkt i barnets individuelle forutsetninger og kunnskap om barns utvikling og behov. Barnets erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget». Det står også presisert at vurderingene skal dokumenteres når det er nødvendig for å gi et tilrettelagt tilbud. Drammen kommune ser ikke at regjeringens forslag til vurderingsplikt vil endre noe på den praksisen som allerede foregår i barnehagene, og vurderer den som tilfredsstillende. Fordi regjeringens forslag ikke tilfører de store endringene i barnehagenes pedagogiske praksis, vil forslaget først og fremst føre til økte rapporteringskrav for barnehagelærere og styrere. Drammen kommune ønsker ikke å pålegge de barnehageansatte ytterligere rapporteringskrav som tar dem bort fra det pedagogiske arbeidet med barna. Dette vil også gi styrerne mindre tid til å følge opp kompetanseheving og faglig utvikling av barnehagens ansatte.

Benedicte Hole (Tønsberg, 2021-01-31)

#53

Jeg har selv jobbet i barnehage

Steffen Halvorsen (Skien , 2021-01-31)

#54

Jeg signerer fordi jeg som barnehagelærer er helt enig i dette høringssvaret.

Ida Tornaas Berntsen (Moelv, 2021-01-31)

#56

Det er feil «medisin». Styrk heller språkarbeidet.

Maria Mathiesen (Oslo, 2021-01-31)

#61

Jeg er så drittlei av å bruke tid på drittverktøy som bare har til hensikt å vise alt ungene ikke kan. Faen! Jeg blir skikkelig sur!

Marte Langnes (Sandvika, 2021-01-31)

#62

Jeg signerer blant annet fordi forslaget viser en alt for snever forståelse av hva språk handler om. OG fordi jeg mener at tiltakene som skisseres undergraver det som skrives frem som målet.

Berit Melgårdsbakken (Vinstra, 2021-01-31)

#68

Jeg signerer fordi de som jobber i barnehage har god kontroll på normalutvikling hos barn, enten det gjelder språk eller andre områder. Stol på at vi kan jobben vår. La pengene stedet gå til ansettelse av spesialpedagoger i alle barnehager!

Nina Oldebråten (Reistad, 2021-01-31)

#74

Jeg signerer fordi jeg har jobbet med de minste skolebarna, og jeg vet udelt negativt dette vil ramme de mest sårbare. Dette mangler fullstendig pedagogisk fotfeste, og vil skade mange barn.

Ellinor Engelstad (Bergen , 2021-01-31)

#75

Jeg signerer fordi barns rettigheter må bli hørt, og må gå foran en regjering som er i ferd med å gjøre barnehagen om til en resultatorientert praksis!

Bente Berger Fjeldstad (Asker, 2021-01-31)

#82

Jeg mener forslaget viser en mistillit til den kompetansen jeg som barnehagelærer har og det arbeidet jeg allerede gjør ved å vurdere barn og gjøre tiltak for de barna som trenger oppfølging.

Elisabeth Strømmen (Ålesund , 2021-01-31)

#84

Barn er ikke forsøkskaniner og trenger ikke å bli «testet» for alt som er. Nei til å sette merkelapper som skaper enda større forskjeller. Styrk heller grunnbemanningen sånn at man heller kan gi et bedre pedagogisk tilbud. Jobb med å skape positive holdninger til mangfold, og vi vil få en mye rikere kultur i Norske barnehager.

Tone Laila Aas Hansen (Drammen, 2021-01-31)

#92

Jeg er i mot lovforslaget!

Hege Lepsøe (Jessheim, 2021-01-31)

#95

støtter dette oppropet, da det strider med det jeg som barnehagelærer kan stå inne for.

Lisa Longva (Oslo, 2021-01-31)

#115

Pedagogiske ledere må ha tillit fra politikerne at de vurderer om enkelt barn trenger ekstra oppfølging.Styrk personal normen så det blir flere voksne pr. barn.Dette vi også hjelpe språk opplæringen.

Kristin Walker (Oslo, 2021-01-31)

#119

Eg signerer fordi eg ikkje kan forstå korleis ein kan gjennomføre valide og reliable kartleggingar av språk/talespråk med standarisert testmateriell og eventuelt mangel på konsekvenser/strategier/treningsopplegg. Rett nok finst det vel ein slags "observasjonsmateriell",

Jan Magne Rinde (Oslo, 2021-01-31)

#124

Det er viktig og få stoppet dette forslaget som har kommet (nok en gang, bare med ny ordlyd). Viktig for hvilket syn på barn og mennesker vi skal ha i barnehagene våre, og det er viktig for å anerkjenne profesjonen vår.

Astri Evangelou (Oslo, 2021-01-31)

#136

Jeg er imot systematisk kartlegging av alle barn generelt og kartlegging av enkeltområder hos barn spesielt.

Lou Cathrin Norreen (Hagan, 2021-01-31)

#137

Jeg signerer fordi en ny språkvurdering strider mot min overbevisning om hva som er barnets beste. Å vurdere bare en del av barnet, språket, er å lete etter feil og mangler og ikke i barnets interesse.

Eva Einshøj (Rykkinn, 2021-01-31)

#142

Som spesialpedagog og barnehagelærer kan jeg ikke noe annet enn og signere på denne!

Monica Hansen (Nittedal, 2021-01-31)

#151

Som styrer og eier av Fjellsøya Barnehage ønsker jeg at dette lovforslaget stoppes på vegne av barns beste. Barn trenger ikke mer kartlegging og testing. De trenger, lek, samhold, kompetente ansatte og gode barndomsopplevelser som gir barna god selvfølelse og mestring.

Linda skeide (Brønnøysund, 2021-01-31)

#155

Forslaget pålegger barnehagene unødvendig tids- og ressursbruk, og risikerer overdrevent fokus på formalisert læring. Dette vil gå på bekostning av muligheten til å gi et helhetlig pedagogisk tilbud, basert på lek, læring, omsorg og danning.

Jostein Paulgård Østmoen (Hokksund, 2021-01-31)

#157

Å bruke tid på Ikartlegging av barn bidrar ikke til bedre språk, språkutvikling eller et god språkmiljø. La heller pedagogene bruke tida si på gode samtaler, sang og musikk, rim og regler, bøker og fortellinger😊

Sissel Halland (Stord, 2021-01-31)

#159

Jeg signerer dette fordi jeg mener at dette ikke gir et bedre språkmiljø for barna. Feil bruk av ressurser.

Elin Tangen Stensrud (Drøbak, 2021-01-31)

#165

Regjeringens omkamp om å innføre obligatorisk vurdering/kartlegging kan vi ikke godta. Barnehagefolket har sagt nei til dette før, vi sier nei til det igjen.

Anne Greve (Lysaker, 2021-01-31)

#174

Jeg mener det er feil tilnærming. Loven bør snarere lovfeste en større voksentetthet slik at dyktige pedager gis mulighet til å praktisere egen kompetanse og ikke kun bedrive "brannslukking" pga tidspress.

Wenche Libowitz (Stabekk , 2021-01-31)

#193

Jeg signerer fordi dette også medfører mer arbeid for pedagogisk leder i et allerede betent tema om behovet for å øke bemanningen i barnehager. Slike endringer og lovbestemte formål endrer pedagogenes fokus på i arbeidet med barn. Hva barnet ikke kan, enn hva de faktisk kan.

Stine Vangen (Bærums verk , 2021-01-31)

#195

Med et helhetlig syn på danning, lek- og læring ser jeg ikke standariserte kartlegginger som egnet metode.

Å tilegne barnehagelærere flere arbeidsoppgaver i en allerede komplekst arbeidshverdag, frarøver tilstedeværende voksne i samspillet med barna.
Barnehagelærere får mindre tid til annet didaktisk arbeid og systematisk oppfølging som den enkelte barnehagelærer ser er vesentlig knyttet til enkeltbarn og den enkelte barnegruppe.
Med andre ord, er forslaget mot sin hensikt og intensjon?

Laila Stensby (Oslo, 2021-01-31)

#198

Et vurderingsskjema og krav om å utføre dette på alle barn fører til mer tid til skjemaføring, mer kontorarbeid og mindre tid til arbeid sammen med barn.
Barnehagelærerne skal heller bruke sin pedagogikk på å tilrettelegge for lek og gode språk- og lekemiljøer hvor barna bader i språk. Lek er den beste innfallsvinkelen til barns språk og den beste måten å utvikle et godt språk på.
Alle barn bør ha et likt utgangspunkt før skolestart, men gode barnehagelærere klarer godt å fange opp barn som sliter mer enn andre ved hjelp av ulike tilgjengelige kartleggingsverktøy. Disse kartleggingsverktøyene skal ikke brukes systematisk i det pedagogiske arbeidet, men som en hjelp for å gi bedre støtte før skolestart, gjennom lek og god tilrettelagt oppfølging.
Barnehagen er ikke en obligatorisk del av kunnskapsløpet. Skolen er det. Vurderingen bør legges til 1.klasse slik at barnehagen fortsatt får være en arena for utvikling av språk gjennom leken.
Fremfor vurdering av alle barn i barnehagen bør barnehagen fremholde sitt arbeid med godt foreldresamarbeid og veiledning.
Barnehagelærere har ikke den kunnskap som skal til for å begynne med systematisk kartlegging av alle barn. Dersom vurdering skal tillegges barnehagen må det følge med midler til kartleggingskompetanse, gode arbeidsplasser til barnehagelærerne og økt ubunden tid/ plantid, noe ikke skjer med det første.

Inger Adele Stavik (Tønsberg , 2021-01-31)

#200

Det er ingen grunn til å innføre lovbestemt kartlegging av barn. Barnehagelærerne vet hvem som trenger ekstra støtte. Det er bemanning vi trenger, slik at vi kan får gjort noe med det.

Karoline Hillås (Nøtterøy, 2021-01-31)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...