Ta vare på Tåsen!

Kommentarer

#2

Jeg signerer dette oppropet fordi det vil sikre at Tåsen forblir et grønt, trygt og attraktivt boområde

Henning Iversen (Oslo, 2020-10-10)

#3

Jeg støtter veltes vurderinger/synspunkter

Frode Sagedal (Oslo, 2020-10-10)

#9

Forslaget ødelegger et meget godt bomiljø.

Mats Haraldsson (Oslo, 2020-10-11)

#18

Det er viktig å bevare Oslos småhusområder, som er en av Oslos store kvaliteter! Det bør ikke være så lett for en utbygger å få omregulert et område. Det vil helt sikkert føre til flere liknende saker, og får en lov så må jo også flere få lov.

Therese Wenaas (Oslo, 2020-10-11)

#19

Jeg signerer fordi en slik utbygging bryter fullstendig med den eksisterende småhusbebyggelsen rundt og vil gjøre et åpent , grønt og lyst del av området lukket, mørkt og massivt. Jeg tror utbyggingen vil ødelegge de gode oppvekst og boforholdene som er i området i dag.

Espen Schjerpen Karlsen (Oslo, 2020-10-11)

#23

Jeg signerer fordi fortetting må skje innenfor rammen av småhusplanen. For Tåsen senter må man likevel hensynta høyhusene ikke blir en tett vegg mot øvrig bebyggelse. Grøntområdene og turvei B8 må styrkes. Viktig at biltrafikken i området ikke økes. Lødrupsskogen og Søndre Tåsen gård må vernes.

Ivar Bergland (Oslo, 2020-10-11)

#26

Jeg signerer fordi dette vil rasere et boligområde

Sissel J Moltu (Oslo, 2020-10-11)

#35

Området er ikke egnet for denne fortettingen. Vil bl.a. skape stor utfordringer med trafikk, og gjøre skoleveien farlig.

Hanne Røvig Schjold (Oslo, 2020-10-11)

#36

Det er svært urovekkende at man skal kunne presse gjennom ny behandling av et forslag som tydelig bryter med småhusplanen. Hvorfor kreves det ikke reelle svar og løsninger på innvendingene som ble fremmet i første runde? Det er dessverre nærliggende å tro at "noen kjenner noen høyere i systemet" når dette prosjektet som åpenbart ikke burde godkjennes skal behandles påny/videre.

Har man først rasert deler av området er jeg redd dette bare er starten på rasering av vårt velfungerende lokalsamfunn og nærmiljø.

Jon Øivind Stenerud (Oslo, 2020-10-11)

#38

Jeg signerer fordi utbygger vil alt for mye og områdets egenart trues. Vi er mange barnefamilier her. Vi bor på Tåsen fordi vi ikke vil ha det urbant, tett og trafikkert, men ha det grønt og åpent rundt oss.

Rebecca Padoin (Oslo, 2020-10-11)

#39

Jeg signerer fordi jeg mener det er viktig å bevare området slik det er i dag. Jeg ønsker å fortsette å bo i et område hvor det er luft og lys mellom husene og som skaper gode trivselforhold for alle.

Ann Linda Fürstenberg (Oslo, 2020-10-11)

#45

Jeg holder med alle argumenter for at dette ikke skal utvikles videre.

Cathrine Løfgren (Oslo , 2020-10-11)

#46

Jeg signerer fordi planene om utbygging av dette området overhodet ikke tar hensyn til verken småhusplanen, stedets egenart eller hensynet til trygg trafikkavvikling for mange skolebarn som skal til og fra Tåsen skole.

Snorre Tønset (Oslo, 2020-10-11)

#49

Jeg støtter Tåsenaksjonen og deres argumenter.

Trine Nævestad (Oslo, 2020-10-11)

#51

Jeg signerer mot fortetting på Tåsen ut over det småhusplanen legger opp til.

Eivind Lønheim (Bakkehaugveien 18 B, 0873 Oslo, 2020-10-11)

#57

Jeg signerer fordi jeg er lei av at kapitalens krokodiller skal få lov til å ødelegge nok en småhus idyll. Ja til eplehager og gode oppvekst vilkår uten høyhus og enda flere biler.

Trygve Hirsch (Oslo, 2020-10-11)

#60

Jeg mener at planforslaget til Solon vil påvirke området svært negativt.

Camilla Matre (Tåsen, Oslo , 2020-10-11)

#64

Solons forslag Vil medføre at området med småhusbebyggelse raseres. Økt trafikk vil skape en utrygg skolevei. Biler til 100 leiligheter skal ha inn- og utkjøring i Blåsbortveien hvor det i dag Er inn- og utkjøring for 3 hus. Naboer vil få sine hager skyggelagt. Det samme vil skje for Lødrupskogen (lLunden). Solon hevder at de skal tilføre området kvaliteter! Dette er direkte feil. Vi har kvaliteter i området i dag som vil bli ødelagt av dette prosjektet. Oslo trenger å bevare slike Småhusområder, som er grønne lunger og habitatet for fugler, insekter, vekster og bevaringsverdige lav-arter. En annen konsekvens av trafikkøkningen i Blåsbortveien er at Oslo kommune har antydet at det kan bli nødvendig å utvide veien for å lage fortau på begge sider. Da kan dette i værste fall bli en konsekvens at deler av beboernes tomter må eksproprieres og dette er helt uakseptabelt!

Mette Olborg (Oslo, 2020-10-11)

#70

Infrastruktur. Småhusbebyggelsen er truet

Einar Hatlo ( Nils Lauritssønsvei 49b, 2020-10-11)

#76

Dette prosjektet vil rasere områdets egenart og øke trafikken/miljøbelastningen i området betraktelig.

David von Tangen (Tåsen, 2020-10-11)

#81

Vil bevare småhusbebyggelsen i området. Og ikke minst et trygt og godt miljø for barn til skolen i det aktuelle området. 100 leilighet er vil bli stor belastning på tilkomst for barn.

Monica Engen (Oslo, 2020-10-11)

#83

Har barnebarn boende der.

Ove Ragnar Teigen (Drammen, 2020-10-11)

#84

Jeg er sterkt imot fortettningspolitikken til byrådet i oslo.

Espen Brandt (Berg, 2020-10-11)

#85

Har tantebarna som bor der

Anne-Grethe Teigen (Drammen, 2020-10-12)

#86

Jeg er enig i argumentene til Tåsenaksjonen. Jeg er bekymret over framferden til aggressive utbyggere.

Rune Molvær (Oslo, 2020-10-12)

#88

Jeg mener forslaget til Solon vil påvirke Tåsen svært negativt.

Anders Matre (Tåsen, Oslo, 2020-10-12)

#89

I

Kirstin Færden (Oslo, 2020-10-12)

#90

Det berører nærmiljøet mitt og mine barna skolevei.

Heidi Kilde (Tåsen, 2020-10-12)

#92

Utbyggere skal ikke diktere hva kommunen skal gjøre. De bør vise villighet til å lytte til PBE og vise at det kan gjøre endringer i henhold til dette. Det er småhusplanen som er førende for området. Jeg går ofte tur i området (mitt nærområde) og setter stor pris på de lokale grønne områdene. Med korona har vi sett at det er det viktig at vi har tilgang til "kortreist" natur, småhushager er med på å bidra til grønne lunger i byen.

Gro Tunheim (Oslo, 2020-10-12)

#94

Jeg er bekymret for infrastrukturen i nærområdet

Rikke Hatlo (Oslo, 2020-10-12)

#99

1. Området tåler neppe så mange nye boliger
2. Før det bygges mer i omådet rundt Tåsen senter MÅ det gjøres en en analyse av trafikken og en overordnet plan for alle utbyggingsplanene i området. Dette må gjøres i regi av PBE

Per Henry Christiansen (Oslo, 2020-10-12)

#100

Jeg signerer fordi småhusbebyggelsen må ivaretas. Området rundt Søndre Tåsen gård og Lunden må bevares slik det er i dag.

Anne Marit Brenden (Oslo, 2020-10-12)

#105

Planene innebærer en rasering av et godt bomiljø i Oslo. Det blir mye mer trafikk, grønne lunger og områder nedbygges, kulturbygg og god, tilpasset arkitektur ødelegges. Økning av bo- og næringsarealer i området bør eventuelt skje på Tåsen Senter.

Mårten Ervik (Oslo 0875, 2020-10-12)

#107

Fortetting ødelegger for alle vi der bor og lever på Tåsen, hvor nuværende trafikk er max på vei og særlig stien gjennom Lørdrupskogen, med gående, joggere, cyklene skolebarn, hundeluftere og legeplads for barnehagebarn.

Solvejg Brown (Oslo, 2020-10-12)

#109

Dette prosjeket vil forringe områdes karakter og ta fra flere hundre skoleelever en trygg skolevei .

Øystein Hardeng (Oslo, 2020-10-12)

#112

Bomiljøet må bevares

Liv Haug (Tåsen, 2020-10-12)

#114

Grøntområdene og turvei B8 må styrkes, og biltrafikken i området må ikke øke

Fredrik Schjold (Berg, Oslo, 2020-10-12)

#116

Jeg signerer fordi jeg bor i området og jeg ser hvordan fortettningen spiser opp det flotte boligområdet vi bor i hvor det er hager og god plass mellom husene.

Endre Evensen (Oslo, 2020-10-12)

#120

Jeg signerer fordi planforslaget bryter med Småhusplanens føringer for området. En massiv utbygging av området kan dessuten utgjøre en risiko for en viktig resthabitat I området (Gammel lauvskog, ‘Lødrupen’)

Kristin Aunan (Oslo, 2020-10-12)

#121

Solmon Eiendom planlegger nå å fortette tåsenområde på bekostning av et svært gammelt og historisk område som må ivaretas!

Cyrus Barrett-Hammer (Blåsbortveien 10, 2020-10-12)

#123

Områdets infrastruktur/småveier har ikke kapasitet til en massiv utbygging

Line Wælgaard (Berg, 2020-10-13)

#125

Jeg ikke ønsker så tettbebyggelse av høyhus. I tillegg forsvinner turveiforbindelse og grønntareal ved søndre Tåsen gård. Ønsker heller økt trafikk i et område med mye småbarn og Norges største barneskole, der det i utgangspunktet er mye trafikk allerede (Tåsenveien)

Håvard Lien (Oslo, Sogn, 2020-10-13)

#130

Den planlagte utbyggingen vil redusere bokvaliteten i området betydelig, skape betydelig mer trafikk i et etablert boområde og det vil skape økt ulykkesrisiko i trafikken.

Fredrik Aarsæther (Oslo, 2020-10-13)

#132

Jeg støtter Tåsenaksjonen.

Ranveig Nyquist (Oslo, 2020-10-13)

#135

Dette bryter med reguleringsplanen, truer trafikksikkerhetenen for barnas skolevei og ferdsel i området mm

Ellen Østberg (Tåsen, 2020-10-13)

#142

Fordi fortettningen i Tåsenområdet allerede har vært stor gjennom mange år. Vi må bevare det som ennå er grønt for ettertiden. Veiene i distriktet kan ikke ta mer trafikk konf. rundkjøringen på Tåsen i spesielt i rushtrafikken. Barnas skoleveier er allerede overbelastet.

Karin Margrethe Michelsen (Tåsen 0873 Oslo, 2020-10-13)

#144

Jeg mener utbygging kun skal skje innenfor rammen av småhusplanen. Grønsområder og turveien gjennom dette området må ikke forringes. Tåsen området må bevares med de flotte kvaliteten som er her i dag. Det kan ikke være nødvendig å ødelegge det fine boligmiljøet som eksisterer. Fortetting må skje skånsomt.

Ingard Eide (Oslo, 2020-10-14)

#149

Er sterkt imot en slik utbygging

Maja Rueness (Oslo, 2020-10-14)

#150

All fortetting, med unntak av Tåsen senter, må skje innenfor rammen av småhusplanen.
Grøntområdene og turvei B8 må styrkes
Biltrafikken i området skal ikke øke
Lødrupskogen og Søndre Tåsen gård må vernes

Mike Fürstenberg (Tåsen, 2020-10-14)

#152

Mot mere trafikk ig ødlegge miljø

Stephan Korsviken (Oslo, 2020-10-14)

#155

Dette blir for høye bygninger

Karen Lima (Oslo, 2020-10-14)

#160

Trafikk bildet ved Tåsen skole kommer å bli ekstrem og farligere enn idag.

Maria Finnes (Oslo, 2020-10-15)

#162

Jeg signerer mot å bygge flere blokker
i det grønntområdet. Fortetting øker bil trafikk og forurensning.

Tanveer Nasir Dar (Tåsen Oslo, 2020-10-17)

#164

Jeg signerer fordi jeg bor på Tåsen og føler meg heldig som kan bo på et så vakkert sted i Oslo. Jeg blir både sint og trist hver gang jeg ser et hus bli revet ned og bygd om til hus uten personlighet eller som er estetiske pene. Det gjør meg trist at husene på Tåsen litt etter litt blir byttet ut med hus bare laget for å fylle stedet med . Jeg synes at fortsettelsen som også blir mer av, uten hensyn til beboelsen som allerede er her, er både urettferdig og respektløs. Dette er kanskje noe man ikke e veldig opptatt i politikken. Jeg er imot dette prosjektet og håper det blir en stopp på sånn planer i fremtiden også. Hilsen en som bryr seg om Tåsen!

Eva Østigård (Oslo, 2020-10-18)

#168

Søndre Tåsen gård står på Gul liste og har 200 år gammel historie. Eikeskogen Lunden, der husgjesten Wergeland fikk et tre oppkalt etter seg, er en unik kvalitet. Biodiversiteten er enorm. Dette området må vernes, ikke bygges ned.

Haakon Vennemo (Oslo, 2020-10-19)

#173

Jeg signerer fordi dette vil ødelegge et lyst og grønt området. Dette er forferdelig for alle skolebarner som få en mye farligere skolevei.

Lorraine Smith (Christophers vei 20, 2020-10-21)

#174

Dette er rasering av et grønt og fint småhusområde, som er regulert for å være nettopp dette. At Solon påstår noe annet er en vits. Dette vil både miljøet og mennesker lide under. Skolebarn blant annet vil få en mer utrygg skolevei.

Stian Stabrun (0871, 2020-10-21)

#177

BevarTåsen som det er nå!

Ellen Stabrun-Smith (St.Hanshaugen, 2020-10-23)

#181

Dette kommer til å ødelegge området.

Fanny Vaagslid (Oslo, 2020-10-23)

#191

Jeg signerer fordi jeg ikke vil at dette skal gjennomføres.

Sofie Mjaaland (Oslo, 2020-10-25)

#192

Jeg har vokst opp like ved Tåsen, og er lei av at det bygges for mye nye blokker! Det ødelegger de koselige boligområdene.

Gyda Helland-Hansen (Oslo, 2020-10-25)

#195

Kjemper for at bevarer Tåsen som den er i dag med småbebyggelser og grønne arealer for beboerne. Trafikken er allerede rikelig.

William Brown (Oslo, 2020-10-25)

#196

Jeg signerer fordi det etter min mening er planlagt å bygge altfor tett, for høyt for tomten, og for ensformig. Det bør bygges færre hus, og maksimal høyde 3 etasjer. Dessuten ønsker jeg at Blåsbortveien 20 bevares som det er. Det legges også opp til økt trafikk over turvei B8, og utkjørselen som krysser Blåsbortveien. Fortauet her trafikkeres mye av bl. a. skolebarn og eldre.

Solveig Barratt Erstad (Tåsen, Oslo, 2020-10-25)

#198

Jeg elsker Tåsen sånn som det er nå. Selvom utbygging er viktig, så må visse deler av byen holdes slik den er, for å verne om gammel arkitektur, nabolag som allerede er etablert og miljøet som vurderes utbygget.

Agnes Melinder Stokland (Oslo, 2020-10-25)

#200

Jeg signerer fordi jeg ønsker å bevare Lødrupskolgen og de mindre lommene av trær på Tåsen. Dessuten ønsker jeg ikke én eneste ny bil i området. Det finnes alt for mange biler parkert i området. Mange husstander har to biler, noen enda flere. Begynn med å redusere antallet biler, da blir det plass til å bygge flere hus/leiligheter.

Anders Nordeng (Oslo, 2020-10-26)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...