Nei til utbygging av landbruks- og friområdene på Rykkinn

Kommentarer

#401

Rykkinn trenger ikke flere institusjoner. Dette lå fordeles rundt om i Bærum. Og det er viktig å bevare dyrket mark og friluftsområde.

Merete Christensen (Rykkinn, 2020-06-02)

#402

Utbygging vil i tillegg føre til økt belastning på småveier som ikke er dimensjonert for tungtrafikk.

Silje Vatne (Sandvika, 2020-06-02)

#404

Jeg signerer fordi vi må beholde matjord og kulturlandskap i Bærum.

Christian Borgen (Rykkinn, 2020-06-02)

#406

Rykkinn trenger grøntarealer sine!

Marianne Jahr Olsen (Rykkinn, 2020-06-02)

#408

Bevar Rykkinn <3

Synnøve Eriksen (RYKKINN , 2020-06-02)

#410

Det er mer enn nok bebyggelse på Emma Hjort, slik at vi sparer dyrket mark, og faren for at infrastrukturen kolapser.

Svein Roger Johansen (Rykkinn , 2020-06-02)

#411

Jeg signerer fordi jeg finner det helt forkastelig å bygge ned landbruksjord.

Marit Enge Howard (Rykkinn, 2020-06-03)

#413

Jeg er sterkt kritisk til Bærum kommunes håndtering av denne utbyggingssaken av mange grunner. Det gjelder saksbehandlingen i særdeleshet og valg av lokasjon. Planlegging av en stor institusjon på dyrket mark er nesten utrolig i 2020. Argumentasjonen er heller ikke særlig troverdig da den bærerpreg av å være tilpasset en situasjon der man har skapt seg selv et unødvendig tidspress. Det argumenteres bl.a. med at nærhet til eksisterende institusjon i samme område vil kunne skape synergier og kompetansedeling. Betyr det at ved et senere behov for flere institusjonsplasser vil kommunen ta en ny bit av jordet i syd. Videre vil plasseringen medføre økt trafikk i boligområdet da både ansatte og beboere vil bruke bil og ikke kollektiv transport. Jeg ber Bærum kommunes politikere tenke seg om før man fortsetter den gradvise nedbygging av naturen på og rundt Rykkinn som vi har vært vitne til de senere år.

Otto Munthe-Kaas (Rykkinn, 2020-06-03)

#414

Dette er et uberørt paradis som gir livskvalitet til hele området

Toralf Bølgen (Rykkinn, 2020-06-03)

#415

Jeg ønsker at området bevares uten mer bebyggelse.

Marit Sørum (Rykkinn, 2020-06-03)

#420

Jeg signerer fordi jeg er i mot nedbygging av matjord

TorMalnes Malnes (Rykkinn, 2020-06-03)

#422

Jeg har bodd på Rykkinn siden 1980 og sett hvordan randsonene blir stadig mer fortettet av bebyggelse og hvordan trafikken av den grunn øker på veien rundt Rykkinn. Eineåsen er mye brukt, og nå under nedstengningen mer enn noen sinne. La oss få beholde dette siste området i randsonen slik det er!

Sissel Frogg (Rykkinn, 2020-06-03)

#425

Det må bli slutt på lettvinte løsninger ved å bygge ned dyrkbar mark og friluftsområder, med medførende ødeleggelse av biologisk mangfold samt økt biltrafikk.

Lill Halvorsen (Rykkinn, 2020-06-03)

#426

Er imot omdisponering av dyrket mark og utbygging av Rykkinn Vest!

Kristin Elisabeth Bjørum (Bjørum, 2020-06-04)

#427

Dette er det beste tur og rekreasjonsområdet på Rykkinn utenom Eineåsen. Nedbygges dette må det brukes bil for å finne turvei eller sti å gå på. Sa noen klimaklokt? Det er ikke bra for folk med muskel og skjelett problemer (ca 40 % av alle sykmeldte) å gå på asfaltert vei - som blir alternativet på øvre Rykkinn dersom dette området bygges ut. Det er ikke for sent å snu i denne saken.

Rose Vikse (Rykkinn, 2020-06-04)

#429

Nok er Nok. BK må leve opp til sin egne landbruksmål og ikke ta mer dyrket mark

Per Christian Olander (Rykkinn, 2020-06-04)

#430

Jeg signerer for å være med på å kjempe for at natur og dyrkbar mark kommer inn en overordnet verneplan for Bærum kommune. Utbyggingen på Nordby griper inn i et verdifullt LNF-område! Kommune har derfor et tungt forvaltningsansvar med vidtrekkende konsekvenser hvis de godkjenner dagens utbyggingsplaner. Dette er blitt en symbolsak for oss. Vi gir oss ikke!

Trinelise Dysthe (1349 rykkinn, 2020-06-04)

#431

Bærum er mer enn nok fortettet som det er. Politikerne er i ferd med å lage kommunen til en bomaskin for å oppnå kortsiktig politisk gevinst i egen interesse.

Ann Forberg (Rykkinn, 2020-06-04)

#432

Jeg signerer først og fremst fordi så mye samlokalisering av boliger for utviklingshemmede strider imot HVPU-reformens hensikt om integrering. Husbankens veileder fra 2019 om plassering av omsorgsbygg s.12 sier også klart at mange samlokaliserte omsorgsboliger nær hverandre er uheldig. Skuffet over at en høyrestyrt kommune nå bedriver en voldsom samlokalisering også av eldre i store institusjonansamlinger andre steder i Bærum. Men aksjonsgruppa må også bli mer saklig - mistenkeliggjøring av Asplan er f.eks. uspiselig

Rune Hoel (Rykkinn, 2020-06-04)

#433

Må bli jevnere geografisk fordeling av
Rykkinn har nok nå.

Hans Petter Mohn (Rykkinn, 2020-06-04)

#435

Jeg signerer fordi dette er en del av et større jordbruksområde med flora av fauna man bør bevare. Er også skeptisk til, etter min mening, alvorlige inngrep ved å flytte eksisterende bekk. Aldri lurt å prøve å endre naturlige vannveier. Jeg kan heller ikke se argumentet med å plassere nye institusjoner der det er planlagt. Ser ingen synergi med eksisterende institusjon da de kommer til å ligge for langt fra hverandre til at det blir hyppige personlige erfaringsutvekslinger. Dessuten mener jeg at beboerne trenger et enklere og mildere turterreng enn rett nedenfor Eineåsen. Fornebu, f.eks. bør være et ypperlig område i så måte, hvor de har kortere vinter, nær sjøen, turstier i flatt terreng og mulighet for god og sikker adkomst. I tillegg er det plass til å bygge skjermede boliger i dette området, siden dette var et av argumentene for å velge Brekkeski.

Solveig Falk Bjørnland (Rykkinn, 2020-06-04)

#437

Fordi jeg mener friområder/grønne lunger er svært viktig!

Marte Marie Kallhovd (Arendal, 2020-06-04)

#442

Nydelig lett tilgjengelig rekreasjonsområde som gir området vårt et deilig avbrekk fra blokk og hus tettbebyggelse. De får evt bygge boligene + nytt bo og behandlingssenter der Berger bo og behandlingssenter ligger i dag synes jeg om de trenger flere boliger her i området.

Cecilie Caroline Svensson (Rykkinn, 2020-06-04)

#444

Dette området må bevares for å
1. hindre nedbygging av matjord og dyrket mark
2. bevare et viktig friluftsområde
3. fordi det allerde er flere institusjoner i området

Lars Ingolf Eide (Rykkinn, 2020-06-05)

#445

Bevare naturmangfoldet.
Unngå ytterligere fortetting av boligmassen.
Unngå ytterligere utbygging av landbruksområder.

Anne Fronth Mathisen (Rykkinn, 2020-06-05)

#448

Jeg signerer fordi Bærum ikke har en eneste kvadratmeter landbruksjord igjen som kan brukes til boliger eller infrastruktur.

Bo Wingård (Jar, 2020-06-05)

#449

Landbruksjorda i Bærum er noe av den beste i Norge. Jeg ønsker at den skal bevares.

Kari Balke Øiseth (Slependen, 2020-06-05)

#451

Jeg signerer fordi Rykkinn er ferdig utbygget og trenger de grønne lungene i og rundt bebyggelsen.

Dessuten må all dyrkbar jord bevares.

Jon Hveem (Rykkinn, 2020-06-05)

#452

Jeg signerer fordi jeg ønsker å bevare tur og landbruksområder på Rykkinn.

June Egseth (Vøyenenga, 2020-06-05)

#458

Det er viktig å bevare matjord, kulturmark og biologisk mangfold.

Ulf Kristiansen (Bekkestua, 2020-06-05)

#461

I mot at det skal bygges på dette flotte jordbruksområdet , som er
brudd på jordvernloven,- jordbruksarealer skal kun benyttes til matproduksjon.

Liv Hilde Vårvik Lien (Jar, 2020-06-06)

#467

Ikke bygge på dyrka mark og på friområde

Morten Bergan (Snarøya, 2020-06-06)

#471

Nå må vi stoppe nedbygging av natur-, grønt- og jordbruksområder!

Martine Knudsen (Borgen, Asker, 2020-06-07)

#474

Jeg vil bevare grøntområdene, da de benyttes til tur og trening. Og vil overhodet ikke ha mer trafikk i Rykkinnveien da jeg bor langs veien. Trafikken har økt utrolig mye de siste årene pga utbyggingen som har vært og Coop extra og post i butikk. Såpass mye at vi nå vurderer flytting pga støyen , så ønsker ikke mer støy.

Nina Hagen Lebesby (Rykkinn , 2020-06-07)

#476

Fordi dette er et flott turområde,og fordi jeg er i mot å ta matjord til boligformål.

Jorun Flaatten (Urdsvei 2a, 1349 Rykkinn, 2020-06-07)

#486

Jeg signerer fordi det er viktig å bevare landbruksområder og kulturområder i Bærum.

Randi Godal (Nerhavna 30, 2020-06-08)

#495

Fordi vi ikke må tette igjen våre grønne lunger Og msn skal ikke undervurdere « uppna landskap».

Kjersti Wang (Bærums verk, 2020-06-08)

#496

Jeg signerer oppropet fordi det de siste årene har vært mye byggeaktivitet og fortetting på Rykkinn. Ikke alt har vært like heldig og man kan lure på hvordan kommunen kunne godkjenne enkelte av disse utbyggingene. Det er derfor viktig at vi som samfunn nå er selektive og vurderer nøye hvordan vi utnytter arealene rundt oss.

Sigurd Eide (Rykkinn, 2020-06-09)

#498

Jeg og min familie er mye bruker av området det gjelder med grusveiene som turveier opp på Einåsen og rundt mot Skui og Isi i kulturlandskapet. Å miste dette vil forringe livskvaliteten for oss og i særdeleshet da vi nærmer oss pensjonsalder om ca 10 år. Den fysiske aktiviteten dette området representerer vil falle bort og være et stort tap for nærområdet. Det er videre allerede stor trafikk opp Rykkinnveien mot Busoppveien og ytterligere trafikk vil øke støy og slitasje enda mer.

Morten Skarra (Rykkinn, 2020-06-09)

#507

Det er viktig å bevare matjorda, ikke ta litt etter litt, og å ha turområder for alle tett inntil våre boligområder.

Liv Nodeland (Rykkinn, 2020-06-10)

#509

Jeg er imot den planlagte utbyggingen av naturområder/jordbruksområder på Rykkinn da dette vil føre til mer trafikk i nærmiljøet og tap av et fint turområde.

Kim Irvung (Rykkinn, 2020-06-10)

#510

Rykkinn er bra som det er.

Tom Irvung (Rykkinn, 2020-06-10)

#516

Vi trenger de grønne lungene som er igjen, vi trenger mangfoldet og naturen.

Marit Schiefloe (Rykkinn, 2020-06-10)

#518

Jeg signerer fordi beg bor på Rykkinn og benytter dette området til rekreasjon. Set er en perle av et kulturlandskap som vi har mindre og mindre av i Bærum og som derfor bør få stå urørt.

Siri Ravna (Rykkinn , 2020-06-10)

#519

Jeg er imot å bygge ned matjord.

Linda Algrov (Rykkinn, 2020-06-10)

#525

Dette er et turområde vi benytter hyppig.

Harald Borgen (Rykkinn, 2020-06-10)

#526

Jeg signer fordi jeg er imot nedbygging av landbruk

Ingrid Harstad (Valestrandsfossen, 2020-06-10)

#530

Jeg ønsker å bevare unike natur-og turområder på Rykkinn.

Ragnhild Toledo (Rykkinn, 2020-06-11)

#536

Viktig å ta vare på biologisk mangfold. Man bør vel tenke mer på landbruk og selvforsyning i tiden fremover? Viktigheten av dette har vi jo for eksempel sett nå i koronatiden.

Karoline Bognøy (Valestrandsfossen, 2020-06-12)

#541

Min barndom var på Rykkinn og den vakre naturen og området må beholdes for fremtidens generasjoner.

Vibeke Skorgan (Bærums verk, 2020-06-12)

#543

Vi må verne om friområdene som fortsatt finnes i nærmiljøet - de er viktig for både fysisk og psykisk helse 🧡

Nina Hultmark (Rykkinn, 2020-06-12)

#550

Jeg har bodd i Rykkinnområdet halve livet, og mener at friområdene i dette området må bevares.

Ragnhild Teppen (Trysil, 2020-06-14)

#555

Vi må tavare på friområdene vi har på Rykkinn. Alt som er av grøntareale trenger vel ikke ødelegges.

Mett Camilla Furustad (Rykkinn, 2020-06-15)

#559

Fordi Rykkinn skal ikke ødelegges av utbygging.

Madde Bjerketvedt (Bærum, 2020-06-17)

#561

Vi må ta vare på det kjempefine boområdet. Hvorfor følger ikke kommunen målsetting retningslinjene. Hvem tillot ødeleggelsen av Bærums flottes bygg: Sjømenenes helseheim og nedbygging av jordbruksareal

Harald Skårbekk (Rykkinn, 2020-06-18)

#591

Det er viktig å bevare dette jordbruksområdet og turområdet. Den umiddelbare nærheten til lysløyper var kjempeviktig for min barndom, og dette området var et eldorado for tur og lek for barn. Kommunale boliger og bygg er Rykkinn for sterkt belastet med allerede, og dette bør fordeles jevnere rundt i Bærum. Hva med jordbruksarealene på Stabekk? De hadde vært et flott alternativ, trafikk og kollektivt er allerede tilgjengelig og det ødelegger ikke et etablert turområde.

Ane Hauge Torbergsen (Oslo, 2020-06-22)

#595

Tar litt og litt, tilslutt er det slutt. Enda ett fantastisk området som forsvinner. Naturen taper. Den kan tross alt ikke betale seg ut.

Gustav Eijerstam (Rykkinn, 2020-07-02)

#597

Mye brukt tur- og rideområde.

lis jacobsen (kolsås, 2020-08-03)



Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...