Fjern «Rasismeparagrafen»!

Kommentarer

#4

Jeg signerer fordi jeg ønsker bedre yttingsfrihet

Johannes Nordsveen (Nesbru, )

#6

Det er gått inflasjon i «hatefulle ytringer».

Bertil Knudsen (Fagerstrand, )

#8

Det er en lov som begrenser ytringsfriheten, og kun brukes mot nordmenn.

Ronny Granhaugen (Horten, )

#25

Ytringsfriheten er grunnmuren for demokratiet vårt, og helt avgjørende for alles frihet uansett politisk, etnisk og religiøst ståsted. Istedetfor å begrense ytringsfriheten må våre ledere gå foran og "utdanne" befolkningen i å tåle ytringer de ikke liker, og fortelle at alles frihet og fred er avhengig av den.

Else Kristiansen (Sørum , )

#29

Jeg signerer fordi denne rasismeparagrafen ikke hører hjemme i ett moderne samfunn.

Kurt Friestad (Sandnes, )

#32

Fordi verden går baklengs, og jeg er lei utviklinga!!!

Monica Steinbakk (Drammen, )

#35

Paragrafen brukes til å hindre en nødvendig samfunnsdebatt.

Thor Hammer (Oslo, )

#50

Jeg signerer fordi paragrafen brukes til å kneble meningsmotstandere.

Odd Teigen (Oslo , )

#51

Ytringsfrihet er viktigere enn hensynet til at noen krenkes.

Ståle Ofte (Bergen, )

#53

Jeg signerer fordi jeg støtter oppropet 100%

Siri Hjerpset (Oslo, )

#66

§100 : Ytringsfrihed bør finde Sted

Inge Simon Thorbjørnsen (Stathelle, )

#68

Signerer for ytringsfriheten !!!

Ruth Helen Bjørdal (Son, )

#69

Rasistiske handlinger i form av vold, trusler eller eksklusjon bør selvsagt være straffbare.

Ytringer bør imidlertid aldri være straffbare basert på sitt abstrakte meningsinnhold. Særlig bekymringsfullt er det at "rasisme" er et begrep som ser ut til å få et stadig videre nedslagsfelt, som tilpasses narrativet hos samfunnseliten.

Advokat Eirik Vinje

Eirik Vinje (Fjellstrand, )

#71

«Normal» fritenkende meningsytring om en «fremmed» religion som i tillegg er politisk lovreligion av suspekt karakter, burde og skal være en selvfølge i ett fritt samfunn, som det vi har kjempet for i århundrer her på berget. Det å slippe begreper som «religionsrasisme» o.l. burde være en selvfølge blant fritenkere av alle slag.

Tom Rønningen (Lier, )

#74

Ytringsfrihet er grunnlaget for et demokratisk samfunn

Jan Sandberg (Hokksund, )

#78

Jeg er lei av og ser med bekymring på forskjellsbehandlingen av politi og rettsvesen angående ytringer der noen kan si hva de vil og i verste fall få et forelegg mens andre blir dømt til fengsel for så godt som ingenting og godt innforbi ytringsfrihetens grenser

Jan Terje Liland (Kvinesdal , )

#79

Vernet om ytringsfriheten må alltid, og uten noe unntak, komme foran enkeltpersoners vern mot subjektivt følte krenkelser.

Morten Dahl Hermansen (Ski, )

#97

Frykter for økt selvsensur og forringet offentlig debatt og dermed en forvitring av demokratiet. Straffelovens, likestillings og diskrimineringslovens bestemmelser bør være tilstrekkelig og klok ramme for slike saker.

Ragnar Kristensen (Larvik, )

#106

Ytringsfrihet er viktig uansett hvilke arenaer den utspiller seg på.

Helge Marcel Bakke (HALDEN, )

#109

I en liberal offentlighet kan alle oppleve seg utsatt for krenkende ytringer, også av hatefull art. Men slikt ubehag er prisen man må betale for å leve i et fritt, meningsmangfoldig samfunn. Av hensyn til individets frihet og toleransens ideal gir det grunn til stor bekymring at rene meningsytringer, om de oppleves aldri så frastøtende av andre, kan føre til domfellelse. Ingen bør straffes for meningsytringer alene.

Nora Mæhlum (Østfold, )

#119

Jeg er helt enig

Simen Sandelien (Asker, )

#128

Jeg signerer oppropet fordi jeg mener at ingen meningsytringer skal være straffbare. En lov som har til hensikt å regulere det frie ordskiftet hemmer vanlige borgere fra å tilkjennegi sine meninger, og at den i realiteten begrenser ytringsfriheten. Straffelovens § 185 bør derfor oppheves.

Roald Fiksdal (Vestnes, )

#133

Fordi Rassisme er en dårlig ting, noe som bør bekjempes hvor en det forekommer og usnsett form. Men ved å bruke denne paragrafen så utvannes begrepet. Det fører til at kritisk tenkning også den jeg er uenig i skygger for den ekte rassismen. Ved dømme folk etter denne paragrafen slik det skjer i dag blir rassisme legitimt. Det ødelegger for den almenne rettsoppfattelse og gjør reell rassisme mye vanskeligere å kritisere.

trond sørensen (Kongsberg, )

#134

Jeg signerer fordi jeg ser at nordmenn skal være veldig forsiktige med å ytre sitt syn på innvandring/innvandrere da vi risikerer og bli straffeforfulgt for tildels harmløse utsagn, uten at dette er tilfelle den andre vegen.

Espen Walstad Knutsen (Namsos, )

#136

Den misbrukes, er upresis og utdatert.

Tom Aardahl (Halden, )

#157

Den såkalte rasisme-paragrafen er dagens blasfemiparagraf. Slikt hører ikke hjemme i et fritt demokratisk samfunn.

Nils Thomas Svendsen (Bærums Verk , )

#158

Jeg verdsetter ytringsfrihet, fri meningsutveksling og likhet. Jeg misliker at noen politisk slagside skal bestemme hva folk skal kunne ytre seg om og mene.

Marius Wold (Årnes, )

#163

Begrunnelsen i dette oppropet er god.

Jørn-Inge Throndsen (Drammen, )

#166

Lenge leve ytringsfridomen!

sissel anita øyen hareide (Volda, )

#169

Ytringsfriheten er demokratiets grunnvoll.

Asbjørn Mediå (Nesbru, )

#172

Jeg er bekymret for at vi svekker demokratiet ved å skrenke inn hva som er lov å si. Jeg er også redd for at vi stadig senker menneskers terskel for å hevde seg krenket.

Erlend Gjestrud (Oslo, )

#179

Jeg vil bevare demokratiet.

Jo Daniel Liseth (Gjerdrum, )

#180

Jeg signerer fordi ingen bør straffes for ytringer alene. Hva som er hatefulle og diskriminerende ytringer er også subjektivt, og vi kan ikke komme i en situasjon der det er subjektiv opplevelse av å føle seg krenket, som skal avgjøre grensene for ytringsfriheten. Vi må alle tåle å bli krenket.

Erik Westre (Ørsta, )

#183

Jeg er enig

Reidun Bendiksen (Oslo, )

#188

Jeg er sterk motstander av § 185 og mener de stortingsrepresentanter som har stemt for paragraf 185 og på samme tid fjernet lekmanns-juryen, skader den grunnleggende menneskerettigheten som ytringsfrihet.

Problemet med § 185 er at det er vanskelig å trekke grensen mellom ytringer vernet av ytringsfriheten og straffbare ytringer. Vi skal ikke legge til rette for en situasjon hvor tolkninger av eventuelle aktivister med særinteresser kan ødelegge demokratiet, ytringsfriheten og dermed friheten til borgerne. Reell ytringsfrihet er det som skaper en god samfunnsutvikling. Hvis redsel for ytring medfører at vår plikt og rett til å ytre oss forpurres, er vi på ville veier.

Dette oppropet anser jeg som svært viktig. Jeg blir glad for å se at ikke alle lider av politisk korrekthet og har mot. Da gjenstår det å se om våre folkevalgte evner å se de negative konsekvensene i kjølevannet av § 185, hvor skadelig den er for fremtidens Norge og den friheten vi har kjempet for.

Tone Kroll (Oslo, )

#189

Jeg støtter oppropet

Leif Rune Eide (Bærum, )

#195

Rasisme paragrafen brukes av venstresida gir å kneble legitim kritikk av det som mange ser som en negativ utvikling i det norske samfunnet.

Per Olsen (Trondheim , )

#198

Tiltredes helt og holdent!

Pål Brandsborg (LIERSKOGEN, )