NEDLEGGELSE AV AKUTTSYKEHUSET ULLEVÅL

Kommentarer

#810

Ingen av de fremtidige planene kan ivareta akutte pasienter på samme måte slik det gjøres idag. Dermed blir det medisinske tilbudet dårligere enn dagens

Usman Saeed (Oslo, )

#816

Uenig i planene

Ole Rasmus Robak (Ullevål sykehus, )

#818

Det er viktig å opprettholde gode fagmiljøer som er bygget opp over mange år (titalls) og at den foreslåtte løsning er uforholdmessig kostbar, på en tomt uten mulighet for videre ekspansjon etter planlagt utbygging, løsningen er ikke tilstrekkelig risikovurdert og det er ikke tatt hensyn til viktige ankepunkter som allerede er kjente.

Berit Riise Kåvik (Oslo, )

#821

Oppdeling av akuttfunksjoner er ikke smart.

Thomas Alexander Skog (Oslo, )

#832

Ullevål ligger sentralt og sikrer kort vei til akuttfunksjonene i regionen. Ikke gjenta feilen som ble gjort da store deler av Aker sykehus ble nedlagt. Dette fikk store negative konsekvenser for så vel pasienter som behandlende leger. Det er feil bruk av innbyggernes skattepenger.

Mona Røseth (ASker, )

#838

Planene for å erstatte Ullevål er ikke troverdig. Det vil påføre pasienter unødvendige lidelser og medføre sløsing av både materielle og menneskelige ressurser. Et uetisk prosjekt!

Øystein Vengen (Oslo, )

#841

det berører mange, viktig beslutning - må være godt fundert!

Kristin Klomstad (oslo, )

#847

OUS Ullevål representerer det beste i norsk medisin. Kombinasjon av bredde- og spisskompetanse som kommer pasientene til gode. Kompetansemiljøer tar lang tid å bygge opp. Lytt til de ansatte før det er for sent.

Alf-Åge Reistad Pettersen (Hønefoss, )

#853

Ullevål har meget viktige funksjoner som er så godt utarbeidet at de ikke kan lett erstattes

Almira Babovic (Oslo, )

#865

Det er behov for en risikovurdering ift å splitte akuttmiljøet på Ullevål, spørsmål om det vil bli nok volum ift akuttkirurgi på rh og om der faktisk er en synergieffekt AC samlokalisering

Kristin Wisløff - Aase (Osll , )

#870

Akuttfunksjonen på Ullevål er i verdensklasse og vil bli betydelig svekket ved en oppdeling/flytting

Marit Hellebostad (Bærum, )

#872

Dette vil gå ut over pasientsikkerhet, tilbud og kompetanse

Ida Døssland (Oslo, )

#876

Farlig med oppsplitting og dermed svekkelse av Norges fremste akuttmedisinsk kompetansemiljø. Trengs grundig gjennomgang - nå - FØR det er gjennomført.

Petra Weber Hauge (OUS Ullevål, , )

#878

Tidligere beslutninger fra ledelsesbyråkratiet har tidligere vist seg forhastede og dårlig funderte

Andreas Wigers (OUS, )

#885

Ullevål er et velfungerende sykehus med kompetanse bygget opp over år, som forsvinner ved en eventuell nedleggelse. All tidligere erfaring viser også at kapasiteten behovet langt overskrider tilbudet kort tid etter ny kapasitet er satt i drift.

Andreas Brekke (Oslo, )

#887

OUS er et sykehus med fremragende fagmiljøer, akutt funksjon,sterkt faglig og velfungerende traume mottak. OUS er et sykehus som setter pasienten først. Bygningsmasse er sekundært, OUS sjel kan ikke flyttes til sterile bygg.(kostnad vil være enorm. Penger bør brukes på pasientbehandling og ikke bygg og vei!)

Olaf Johan Hartmann-Johnsen (Kråkerøy, )

#898

Lars Gullestad

Lars Gullestad (Oslo, )

#899

Jeg mener en oppsplitting av miljøene og nedleggelse av Ullevål vil være til stor skade for kvaliteten på akutt behandling av alvorlige infeksjoner og akutte tilstander på en rekke andre områder.

Johan N Bruun (Oslo, )

#902

Maria Thomsen

Maria Thomsen (Oslo, )

#903

Uenig i beslutningen om flytning uten av en risikovurdering og plan er utarbeidet med fagpersoner og ansatte.

Thomas Nyheim (Oslo, )

#921

Vi trenger Ullevål!

Bjørg Sjøblom (Oslo, )

#934

Jeg mener flyttingen vil true funksjonene både Ullevål og Rikshospitalet er satt i å ivareta. Erfaringer med å samlokalisere akutt traumatologi med komplisert- og tidkrevende elektiv kirurgi har vært dårlige ved andre sykehus. Dette har fagmiljøet vært tydelig i mot ved tidligere korsveier (eg OOU)

Rasmus Thorkildsen (Asker, )

#936

Er samd i det som står i opprpoet.

Arve Melchior Bakken (Osko - Nordre Aker, )

#943

Akuttfunksjonene må holdes samlat! Hvorfor splitte fungerande funksjoner?

Carina Lindfors (Drammen, )

#950

Oslo vokser og trenger mer og ikke mindre sykehuskapasitet. Dessuten er det tydelig behov for et spesialsykehus (RH), et lokalsykehus (AUS) og et stort regionssykehus med overordnet akuttfunksjon (UUS). Oppgavene, organisasjon og struktur fra et (mer elektivt) spesialsykehus og et sykehus med akuttfunksjon er så forskjellige at sammenslåing av disse to vil føre til reduksjon i kvalitet og kvantitet for begge to.
Man har prøvd i flere år uten å lykkes. -
Men det er som kjent vanskelig å lære fra historien.

Henning Wimmer (Oslo, )

#954

Ullevål må bestå for å opprettholde den spydspisskompetansen som finnes der innenfor akutt og traumefunksjoner.

Andreas Hopland (Aker, )

#958

Jeg signerer fordi jeg er enig i innholdet i oppropet. Jeg mener bevaring av Ullevål sikrer Oslos befolkning bedre akutt-, beredskap- og traumefunksjoner enn RH/Gaustad planene.

Bjørn Østberg (Oslo, )

#965

Jeg tror det er en dårlig løsning for akutte medisinske og kirurgiske problemstillinger og tilhørende pasienter, at Ullevål legges ned og etablerte team og flerfaglige kompetanseområder derved ødelegges.

Jorunn Skattum (Oslo, )

#993

Jeg har jobbet med traumepasienter ved OUS, Ullevål og vet hvor viktig det er at ressurser er samlet når det står om tid

Laila Skogstad (Son, )

#996

Det vil rasere et godt etablert akutt tilbud til landets sykeste gravide

Thorbjørn Brook Steen (Oslo, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...