Rv23: stopp tunnel Dagslett-Linnes-4-felts E18/Lian.Vi krever vedtaket/reguleringsplanen tunnel Dagslett-Linnes, 4felts til Amtm.svingen omgjøres. NEI til 4felt motorveg gjennom bebyggelse i ytre Lier

Vi sier JA til miljøtunnel Dagslett - E18/Viker.

Nå må politikerne våkne opp før ytre Lier legges under asfalt og bomiljø raseres!

Før det er for sent: Stopp byggingen av tunnel Dagslett - Linnes  og 4-felts til -E18/Lian- tvers gjennom Lier og gigantkryss på Lian!

 

Det er lagt opp til en tunnel fra Dagslett til Linnes, og derfra en motorvei som krysser Lier på tvers over boligmiljø, landbruksjord og natur. I den andre enden møter motorveien E18 i et gigantkryss som kan bli langt over 750 meter i diameter. I tillegg planlegges det en tunnel midt under Stoppenkollen. Vegvesenete  presentert 3-plan kryss (Sinsenkryss)på åpent møte Haugstad 4. februar 2016.

Det vil ødelegge hele ytre Lier slik vi kjenner området i dag om dette gjennomføres.

At Vegvesenet nå sier at de har skrinlagt Lierdiagonalen (tunnel gjennom Lianåsen til Eiker) tror vi ikke noe på. Lierdiagonalen kommer frem igjen og blir en realitet. Med 4-felts motorveg fra Akershus til E18 i Lier, vil trafikken bare øke, Drammen vil ikke ha kapasitet (ikke plass for stor rundkjøring på Bangløkka).  Tunnel gjennom Lianåsen til Eiker tvinger seg frem, rv23 blir E134 fra E6 Akershus gjennom Lier og videre til Haugesund. 

Hvis 4felts veg videreføres fra Amtmannssvingen til E18 vil vi få et gigantkryss på Lian. 

Derfor:  JA til miljøtunnel Dagslett - E18/Viker.

Se også: http://www.lierposten.no/debatt/leserbrev/lierdiagonalen/risikospill-med-liers-framtid/o/5-65-45391 

og http://www.flaatan.no/1143/gigantkryss-er-planlagt-midt-i-lier/

oghttp://www.dt.no/5-57-487795

 

og om Linnesstranda naturreservat som står i fare her: https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMBU/Miljø%20og%20klima/Verneområder/Forvaltningsplaner/Linnesstranda%20naturreservat/Forvaltningsplan%20Linnesstranda_DN.pdf

 

Skriv under på oppropet - slik at vi kan stå samlet mot denne raseringen!

 

 Forutsetningene har endret seg.
Statens Vegvesen skriver selv i sin brosjyre datert januar i år at mye har skjedd siden 2007.

Tunnel til Linnes og 4-felts vei til Brakerøya var planlagt ut fra det forhold at Buskerud Sentralsykehus (BSS) skulle bygges på Gullaug. Den gang var Fjordbyen og Lierdiagonalen med tunnel fra Lianåsen til Eiker heller ikke med i noen plan. Fjordbyen var med i Lier kommunes planer, men Statens Vegvesen ønsket/ville ikke/lukket øynene for Fjordbyen.


På Brakerøya er kryssløsning nå umulig pga nytt sykehus og Fjordbyen. At en kryssløsning på Brakerøya var vanskelig/umulig var også noe som vi i veggruppa påpekte i 2006.  Statens Vegvesen derimot som skal være eksperter mente det motsatte.  Ganske merkelig.

Veigruppa som tidligere ga sin innstilling til Vegvesenet og Lier kommune var entydig i sine anbefalinger: tunnel fra Dagslett til Viker, direkte på E18 allerede i 2005-2007. Denne løsningen med tunnel Dagslett - E18/Viker ble utredet av Statens Vegvesen samtidig med Dagslett - Linnes, men pga planene om sykehusutbygging på Gullaug ble tunnelen til Viker forkastet. 

I dag er forutsetningene fullstendig endret.  Det er for Vegvesenet bare å ta frem denne utredningen da tunnel til Viker/E18 vil løse utfordringene med kryssløsning E18/Lian. Man unngår 3-plan kryss (ref. Sinsenkrysset) som fremlagt av Vegvesenet under deres åpne møte på Haugestad 4. februar 2016, evt bladkryss-løsning 750 meter i diameter.  Vegvesenet forutsatte da rv23 ført i  4-felt fra Linnes til E18/Lian.

Besparende og rask løsning

Tunnel Dagslett – Viker er 2 km lengre enn til Linnes.

Den løser alle store kryssløsninger, plandelte kryss ved både veier og jernbane (krav 10m over skinnegangen), rasering av flere bomiljøer og Norges beste dyrka mark. 

Miljø/bomiljø blir spart, bygda deles ikke ytterligere. Tunnelløsningen Dagslet – Viker er kostnadsbesparende, miljøbesparende, transportmessig den raskeste løsning til E18 og løser kryssløsninger i forbindelse med Lierdiagonalen.

Når det gjelder støyskjerming skriver Statens Vegvesen at det ikke vil være realistisk å skjerme hele utearealet på Gullaug skole – og heller ikke barnas skolevei ved løsning rv23 Dagslett – Linnes. Videre er støyskjerming også vanskelig mot naturreservatet. Med andre ord er støyskjerming ved en barneskole utfordrende/problematisk. Det samme gjelder naturreservatet.

I tillegg er det meget vanskelige grunnforhold på Linnes og ytre Lier (leire/kvikkleire) og dybde til fjell mer enn 50m. Linnes ligger ved Drammensfjorden og dermed fare for 200-års flom. Det slipper man å ta hensyn til på Viker. Viker ligger høyere, har bedre grunnforhold og direkte tilknytning til E18 uten å krysse veier og jernbane. Rv23 vil på sikt med Lierdiagonalen bli E134.

Det kan også nevnes at Glitrevannledningen som forsyner Røyken og Frogn heller ikke trenger å legges om ved valg av tunnel til E18/Viker.
Det planlegges ytterligere boligbygging på Engersand og i tillegg er det nevnt boliger på Gullaug (Dynotomta). Ved tunnelløsning Linnes vil trafikken fra Gullaug-området og Engersand konkurrere inn på 4-feltsvegen. Ved tunnelløsning Dagslett – E18/Viker vil nåværende vei Gullaug – Amtmannssvingen være en lokalvei.

Vegvesenet har i møte om Tverrslaget den 18. februar 2016 på Gullaug uttalt at 4-felts veg fra Linnes til Amtmannssvingen skal bygges uansett da pengene er bevilget og godkjent av Stortinget.

 

Dagslett – Linnes er godkjent under helt andre forutsetninger enn dagens situasjon.

Hvorfor bygge tunnel til Linnes og 4-felts veg til Amtmannssvingen og la den stoppe der?

Den vil naturligvis, dessverre, ikke stoppe der – men flere bomiljø og mer dyrka mark vil bli rasert og 3-plan kryss på Lian blir et faktum. De bitene av dyrka mark som blir igjen blir deretter omregulert til handel og industri. 

Når ordfører i Lier Gunn C Ringdal med Trond Helleland som sannhetsvitne sier nei til Lierdiagonalen og ber Vegvesenet droppe planene, er strutsepolitikk beste karakteristikk. Med Drammens trafikkproblemer på Bangeløkka og Brakerøya vil Drammen gjøre alt for å få Lierdiagonalen gjennomført.

Nils Brandt i Statens Vegvesen sier at de vil utrede rundkjøring i tunnelen og så tunnel til Viker, men forutsetter at tunnel til Linnes blir bygd. Noen som tror at det bevilges penger til tunnel til Viker når tunnel til Linnes er bygd? Det er som å tro på julenissen. Nei da får vi Sinsenkryss på Lian og rasering av ytre Lier.

Om tunnelløsningen Dagslett – E18/Viker skulle medføre en utsettelse på 1-2 år, er en vei og de ødeleggelser den fører med seg nærmest evigvarende. Tunnelløsningen Dagslett – Linnes må stanses! Nå er det opp til politikerne å stoppe galskapen! Tunnel til Linnes og 4-felts vei til Amtmannssvingen og veien videre til Lian må stanses.

Tunnel fra Dagslett direkte til E18/Viker er det beste alternativet.

Det er ingen skam å snu i tide. Hvem ønsker å få til ettermæle: Det var han/hun som var med på å rasere bomiljøene i ytre Lier og la Norges beste dyrkede mark under asfalt?