rovdyr

Til stortingsrepresentant

Stortinget

Oslo                                                                                                  Bergen/Oslo 09.11.2015

 

OPPROP OM ROVDYRSITUASJONEN

Undertegnede norske fagbiologer vil gjerne gi uttrykk for sterk bekymring når det gjelder fremtiden for de store norske rovdyrene.

En målsetting for norsk naturvernpolitikk bør være å sikre arealer med intakte økosystemer, med minst mulig menneskelig påvirkning. Slike det nå er, finnes ingen områder hvor rovdyrene er totalfredet. Det gjelder ulv, bjørn, gaupe og jerv, som alle har viktige økosystemfunksjoner, ved bl.a. å begrense bestander av mindre rovdyr, som rødrev og mårhund, samt å regulere bestander av hjortevilt. Store rovdyr gir dermed økt produksjon av småvilt, som for eksempel rype og andre hønsefugl, og de bidrar til å minske beiteskader på skog. Rovdyr bidrar  både direkte, ved å fjerne syke dyr, og indirekte, ved å holde byttedyrbestanden på et lavere nivå, til å hindre epidemiske utbrudd av sykdommer. I Skandinavia utgjør de store rovdyrene derfor et viktig element i naturlige økosystemer, og er en av grunnene til at vi bør sikre levedyktige rovdyrbestander i faunaen vår i overskuelig fremtid.

Dagens situasjon er at rovdyrbestandene nå er på et minimum av det som kreves for en bærekraftig forvaltning og for å unngå innavl. Selv dette minimumsnivået fører til hyppige konflikter med andre interesser, særlig landbruk og jakt. I slike konflikter vil de langsiktige økologiske argumentene nesten alltid tape for mer kortsiktige økonomiske interesser. Hvis vi fortsetter med dagens rovdyrforvaltning er det all grunn til å tro at konfliktnivået vil øke, og det vil bli stadig vanskeligere å forsvare bevaringen av levedyktige bestander.

Hovedproblemet i den nåværende forvaltning er at vi ikke har noen arealer som reelt sikrer den opprinnelige fauna, og som setter målet om naturlig fungerende økosystemer over alle andre interesser. Slike arealer må være forholdsvis store og varierte, og for at de skal kunne fungere som et refugium for store rovdyr må andre interesser, som turisme, landbruk og jakt vike. Det er på denne måten man har klart å skape velfungerende økosystemer i andre land, som for eksempel Nord- og Sør-Amerika, Afrika og New Zealand. Det må også poengteres at slike store, inngrepsfrie områder vil være viktige refugier for biologisk mangfold generelt. Vi oppfordrer derfor våre folkevalgte til å se på rovdyrforvaltningen helt fra nytt, og arbeide for å sette av i hvert fall i noen områder der bevaring av opprinnelig fauna blir det primære målet.  

Harald Kryvi                   Nils Chr. Stenseth                 Dag Olav Hessen

Univ. i Bergen                Univ. i Oslo                           Univ. i Oslo