Prioriter ansatte i barnehager og skoler for fullvaksinering før nytt barnehage- og skoleår!

FULLVAKSINER ANSATTE I BARNEHAGER OG SKOLER FØR NYTT BARNEHAGE- OG SKOLEÅR!

OPPDATERING 22. JUNI 2021:
Regjeringen har besluttet at ansatte i barnehager, skoler og SFO/AKS skal prioriteres for vaksinering før nytt barnehage- og skoleår.
Det åpnes for at kommuner kan omdisponere inntil 10% av vaksinedosene for å få gjennomført første vaksinedose. 

Det presiseres fra Kunnskapsdepartementet at man ikke sikrer at ansatte blir fullvaksinert, men at ansatte skal være "beskyttet". Dvs at det skal ha gått tre uker fra første vaksinedose før nytt barnehage- og skoleår. 
Det presiseres også at det er opp til hver kommune å prioritere ansatte for vaksinering, det er ikke en garanti fra Regjeringen. 

DETTE HOLDER IKKE!
Alle ansatte i barnehager og skoler må sikres prioritering i vaksineringen, og det må være et mål at alle skal være fullvaksinert innen nytt barnehage- og skoleår. 
Kommuner må finne praktiske løsninger for rask vaksinering av ansatte av første vaksinedose. Evt oppfordre rektorer i skoler og styrere i barnehager å sende lister over ansatte til vaksinekontor i kommune/bydel.
Regjeringen må fatte beslutning om å forkorte vaksineintervallet mellom første og andre vaksinedose for ansatte i barnehager og skoler, slik at de er fullvaksinert til nytt barnehage- og skoleår.

---

OPPRINNELIG OPPROP MED BEGRUNNELSER (Startet 14. juni 2021)
Det nærmer seg raskt sommerferie hvor barnehage og skoler har sommerstengt noen uker. Er det noe pandemitiden har lært oss, er hvor uforutsigbart alt er. I fjor sommer sank smitten, akkurat som den har gjort i år. Men da barnehager og skoler åpnet etter sommeren endret det seg, uten at det var gjort beredskapsmessige forberedelser for det.

12. mai ble regjeringens nye vaksinestrategi presentert, og det ble slått fast at ansatte i barnehager og skoler ikke ble prioritert for vaksinering. Etterpå kunne man lese på Regjeringen.no (1): «Prioritering av samfunnskritiske grupper utover helsepersonell vil ifølge instituttet skape et enormt merarbeid for kommunene uten en betydelig raskere vaksinering.»

Bekymringsfull utvikling av pandemien etter 12. mai
Men pandemien er uforutsigbar, og i løpet av ukene som har gått siden 12. mai har det kommet bekymringsfulle nyheter på løpende bånd:

 • Delta-varianten utgjør nå 90% av nye tilfeller i England, og på en uke har smitten økt med 50%. (2) Vi må dessverre regne med at det samme vil skje også i Norge i løpet av de nærmeste sommerukene nå når reiseaktiviteten inn og ut av landet vil øke.
 • Analyse utført av Public Health England (3) viser at Delta-mutanten er mer smittsom og gir mer alvorlig sykdomsutvikling. Personer smittet med Delta-varianten har 2,61 høyere risiko for sykehusinnleggelse. En annen analyse omtalt i Aftenposten (2) tyder på at risikoen for sykehusinnleggelse eller innleggelse på intensivavdeling øker med 67 prosent.
 • Studie (4) viser at Delta-varianten gir mindre beskyttelse etter første dose av Pfizer, kun 33% beskyttelse. Dette er bekymringsfullt nå når regjeringen etter anbefaling fra FHI har besluttet å øke tidsintervallet mellom første og andre dose til 12 uker (5).
 • Det har blitt store forskyvninger i FHIs vaksinasjonskalender (6) som følge av betydelig færre doser med Pfizer. For å få til raskest mulig vaksinering har man besluttet å øke tidsintervallet mellom første og andre dose til 12 uker, i tillegg til at det åpnes for å kombinere de to mRNA-vaksinene Pfizer og Moderna i 1. og 2. dose. 
 • Studier viser at kvinner, spesielt i alderen 30-40 år, rammes hardere av senskader etter koronasykdom. (7) Andelen kvinner som kan få senskader som fatigue, «hjernetåke» og hukommelsesproblemer varierer mellom 55-80% i ulike studier. Dette er spesielt bekymringsfullt for barnehage- og skolesektoren hvor en stor andel ansatte er kvinner i alderen 30-40 år. I tillegg bekymrer dette ytterligere når aldersgruppen 25-40 år vil vaksineres senest i Norge, uten at det er prioritering for ansatte i barnehager og skoler.

Argumentene holder ikke lenger!
Da Regjeringen la fram sin vaksinestrategi 12. mai og konkluderte med at ansatte i barnehager og skoler ikke skal  prioriteres for vaksinering, ble det brukt argumentasjon som ikke lenger er aktuell. Det har skjedd for mange endringer i både med ny Delta-variant som snart kan bli den dominerende, og det er gjort endringer i regjeringens  vaksinestrategi etter 12. mai. 

FHI uttalte seg slik i sin anbefaling til regjeringen 10.05.21 (8): «For det første anslår Folkehelseinstituttet at alle personer i Norge over 18 år vil ha fått tilbud om vaksine før skolestart etter sommerferien. Og gitt behovet for å planlegge en slik prioritering og at de fleste dosene i de neste ukene må brukes til å vaksinere personer i risikogrupper med dose 2, så vil en prioritering av lærere og barnehageansatte først kunne iverksettes i løpet av juni. På det tidspunktet er det kort tid frem til sommerferien og vaksinasjonsprogrammet vil akselerere på grunn av et økende antall forventede vaksinedoser per uke, slik at tidsforskjellen mellom å vaksinere gruppen som en prioritert gruppe, eller som en del av den vanlige aldersprioriteringen vil maksimalt være noen få uker. Det forventes også at en betydelig del av barnehageansatte og lærere allerede vil ha fått tilbud om vaksiner før en mulig prioritering kunne iverksettes. Til slutt er det viktig å påpeke at ansatte i skoler og barnehager ikke har vært spesielt utsatt for smitte og sykdom på nasjonalt nivå, og at deres vaksinering i områder med økt smittetrykk vil fremskyndes som et resultat av den geografisk målrettede prioriteringen som Folkehelseinstituttet anbefaler.»

Denne argumentasjonen holder ikke lenger. Vaksineringen har blitt forsinket og skjevdelingen FHI anbefalte til Oslo og omkringliggende Østlandskommuner var først anslått til 60-80%. FHI anbefalte 80%, Regjeringen valgte som kjent 12. mai 60% skjevdeling, men relativt raskt ble dette endret til 45% skjevdeling. Ansatte i barnehager og skoler i Oslo og det sentrale Østlandsområdet, som har hatt vært utsatt for økt smitte, vil ikke vaksineres raskere pga skjevdelingen.

Konklusjonen i anbefalingen fra FHI var: «Folkehelseinstituttet mener derfor at en separat prioritering av lærere og barnehageansatte ikke vil påvirke tidspunktet for tilbud om vaksiner i større grad, og at det dermed er tilrådelig ikke å introdusere flere prioriteringsgrupper som skaper ytterligere kompleksitet for kommunene som må planlegge og gjennomføre vaksineringen.»

Det som gjenstår av argument som fortsatt «holder» er at en prioritering av vaksinering av ansatte i barnehager og skoler vil skape ytterligere kompleksitet for kommunene som må planlegge og gjennomføre vaksineringen…

Argumenter fra FHIs anbefaling for å prioritere ansatte for vaksinering
Da er det kanskje på tide å se på hva FHI skrev av argumenter for å prioritere vaksinering av ansatte i barnehager og skoler: «For samfunnsviktige funksjoner i utdanningssektoren er fysisk nærkontakt med barn umulig å unngå, og utgjør dermed en høyere smitterisiko. Det må derfor vurderes om gruppen skal prioriteres. Et argument for en slik prioritering er at det vil sikre skoledrift, særlig etter sommerferien, hvis personell i utdannings og omsorgssektoren er vaksinerte. Det vil kunne hjelpe med å normalisere hverdagen for barn, som har vært hardt rammet av smitteverntiltakene gjennom pandemien. Dette er også i tråd med regjeringens strategi om å prioritere barn og unge i pandemihåndteringen.»

Det er i tillegg verdt å nevne at Verdens helseorganisasjon (WHO) har anbefalt at personell som jobber med barn og unge bør prioriteres for vaksinering i fase 2 i medlemslandenes vaksinestrategi. 

Ansattes helse og beredskap for å holde barnehager og skoler åpne vs. kompleksitet for kommunene i en pandemitid
Vi er nå i en pandemi, hvor det er urovekkende utvikling som vi dessverre må regne med slår ut om noen sommeruker. Hva skal telle mest? Hensynet til barn og unge, sikre drift av barnehager og skoler ved at ansatte er aller helst fullvaksinert? I tillegg hensynet til ansattes helse, både for å unngå koronasykdom med kort og lang konsekvens. Eller at det «skaper ytterligere kompleksitet for kommunene»?

Store samfunnsmessige fordeler med å prioritere fullvaksinering av ansatte i barnehager og skoler før nytt barnehage- og skoleår
Gjennom hele pandemien har hensynet til barn og unge hatt høy prioritet, og en konsekvens av det har det også vært prioritert at barnehager og skoler skal holdes åpne. Ved å starte nytt barnehage- og skoleår med et fullvaksinert personale vil man ha en beredskap for at det er mulig å holde barnehager og skoler åpne, på tross av om en mer aggressiv mutant blir dominerende etter sommerferien. Når ansatte er fullvaksinert vil de være godt beskyttet mot smitte, og det vil antakeligvis være mulig å ha grønt nivå i både barnehager og skoler med alle de fordeler det gir. Fullvaksinerte ansatte vil neppe spre smitte inn i barnehager og skoler, og ved smitteutbrudd i barne- og elevgruppen kan ansatte unngå karantene slik at man kan holde åpent. 
Det er ingen tvil om at fordelene ved en vaksineprioritering vil være større enn ulempene fordi fullvaksinerte ansatte er det viktigste beredskapsmessige tiltaket man kan ta som samfunn.

Stor andel ansatte i siste vaksineringsgruppe 25-40 år
Hvor stor andel av ansatte i barnehager og skoler er i aldersgruppen 25-40 år og som vil få størst konsekvens ved forsinkelsen i vaksineringen?

 • Ca 50% av barnehageansatte er under 40 år. I 2018 var 20,4% yngre enn 29 år og 34,2% i aldersgruppen 30-39 år. (9)
 • Ca 45% av grunnskolelærere er under 40 år. I 2018 var 19,1% yngre enn 29 år og 24,6% i aldersgruppen 30-39 år. (10)
 • Ca 29% av lærere i videregående skoler er under 40 år. I 2018 var 8,2% yngre enn 29 år og 20,3% i aldersgruppen 30-39 år. (11)

Hva som skal til for å gjennomføre en prioritert fullvaksinering av ansatte i barnehager og skoler før gjenåpning etter sommeren
Hvordan kan man klare å prioritere ansatte blir fullvaksinert før barnehager og SFO/AKS åpner 1. august og skoler åpner 17. august? Og blir det for komplisert?

 • Forutsetningen for en prioritering er at FHI anbefaler dette for Regjeringen, og at Regjeringen vedtar det.
 • Ved at Regjeringen vedtar prioritering av vaksinering av ansatte i barnehager og skoler er det opp til den enkelte kommune og bydel å finne praktiske løsninger for dette og bidra til å kommunisere det ut til befolkningen sin.
 • OPPDATERING 22.06.21: Selv om mange kommuner og bydeler bruker digital timebestilling for vaksinering, har de fleste også mulighet for manuell bestilling via telefon som nå må tas i bruk. 
 • OPPDATERING 22.06.21: Hvis man ikke ønsker å gi prioritering for ansatte i barnehager og skoler ut fra personlig kontakt fra den ansatte basert på tillit, kan kommunen sørge for oppdaterte lister over ansatte i  barnehager og skoler, evt ved hjelp fra styrere i barnehager og styrere i skoler. Denne forespørselen må gå ut raskt til rektorer og styrere i uke 25.
 • OPPDATERING 22.06.21: Kommuner gis mulighet for å omdisponere inntil 10% av vaksinedoser for å sikre rask vaksinering av ansatte i barnehager og skoler. Kommuner bør vurdere å organisere prioritert vaksinering ansatte i barnehager og skoler i egen/egne vaksinestasjon(er).  
 • OPPDATERING 22.06.21: For å sikre fullvaksinering av ansatte i barnehager og skoler før nytt barnehage- og skoleår må FHI/Regjeringen beslutte å bruke et kor kortere vaksineintervall til prioritert vaksinering for ansatte i barnehager og skoler. 


Det vil gi merarbeid for kommunene å gjennomføre fullvaksinering av ansatte i barnehager og skoler før nytt barnehage- og skoleår. Dette merarbeidet vil gjøres ut fra beredskapshensyn ut fra siste ukers bekymringsfulle utvikling i pandemien. Med andre ord vil nytteverdien med prioriteringen være vesentlig større enn ulempene.
Fullvaksinerte ansatte i barnehager og skoler ved nytt barnehage- og skoleår være en forutsetning for å drifte barnehager og skoler på grønt nivå. 

Oppdatering 15.06.21:
FHIs oppdaterte vaksinekalender (7) viser at aldersgruppen 18-44 år skal ha fått første vaksinedose innen uke 31-32. Alle skal være fullvaksinert innen uke 40-41, dvs midten av oktober. Vaksineintervallet er opptil 12 uker, og forutsetningen for dette scenariet er å dekke inn dose 2-behovet ved å kombinere Moderna med Pfizer.  
Det er bekymringsfullt hvis halvparten av ansatte i barnehager og skoler kan risikere å være fullvaksinert langt ut i oktober, og det viser viktigheten av at de prioriteres for vaksinering. 

Oppdatering 18.06.21:
På Regjeringens pressekonferanse fredag 18. juni, stilte NTB følgende spørsmål til kunnskapsminister Guri Melby:

"Så skal jeg ta et spørsmål som egentlig først er aktuelt et par måneder fram i tid. Det er jo at i trinn 3 er det lagt opp til at skolene skal være på grønt nivå etter sommerferien.
Jeg tror det er mange lærere som ville satt pris på å vite om de er vaksinert i løpet av sommerferien.
Er det noen planer om å prioritere lærere sånn at de er vaksinert før høsten?"
Guri Mellby svarte:
"Vi har jo sagt det at vi vil sjå på at vi vil sikre at ansatte i skola og barnehaga skal være vaksinert før skolestart til høsten.
Og det er et av de spørsmålan som vi no vil vurdere, og komme tilbake med et svar veldig raskt."
NTBs journalist svarer: "Takk!"

Oppdatering 22.06.21:
NRK (12) kommer med nyheten alle ansatte i barnehager, skoler, SFO/AKS har ventet på: "Lærarar skal bli prioritert i vaksinekøen
Tilsette i skular og barnehager skal no gå føre i vaksinekøen, slik at dei er ferdig vaksinerte til opninga etter sommaren. Det kjem fram i dei nye vaksineprioriteringane til regjeringa. ...
Kommunane må omdisponere opp mot 10 prosent av vaksinane for å få dette til."
Senere på kvelden kom det fram flere svakheter i regjeringens beslutning for gjennomføringen av prioritert vaksinering for ansatte i barnehager og skoler, og ut fra det er oppropet oppdatert og relansert. 


KONKLUSJON:
REGJERINGEN, FHI OG KOMMUNER MÅ FINNE PRAKTISKE LØSNINGER FOR Å SIKRE AT ALLE ANSATTE I BARNEHAGER OG SKOLER ER FULLVAKSINERT FØR OPPSTART AV NYTT BARNEHAGE- OG SKOLEÅR. Referanser:
(1)     Pressemelding nr 62/21 Unge tilbys vaksine tidligere. 12.06.21 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/unge-tilbys-vaksine-tidligere/id2849495/
(2)     Aftenposten 14.06.21. Regjeringskilder: Britisk gjenåpning blir utsatt i en måned. https://www.aftenposten.no/verden/i/X8PWgr/regjeringskilder-britisk-gjenaapning-blir-utsatt-i-en-maaned
(3)     Analyse fra Public Health England. «SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England. Technical briefing 15. 11 June 2021. This briefing provides an update on previous briefings up to 3 June 2021. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/993198/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing.pdf
(4)     Britisk studie. «Effectiveness of COVID-19 vaccines against the B.1.617-variant» https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.22.21257658v1
(5)     VG 14.06.21. «Norge får 900.000 færre Pfizer-doser: - Vi har hatt et estimat som viser seg å være for optimistisk.» https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/0KPW0M/norge-faar-900000-faerre-pfizer-doser-vi-har-hatt-et-estimat-som-viser-seg-aa-vaere-for-optimistisk
(6)     FHIs vaksinasjonskalender pr. 15.06.21
https://www.fhi.no/contentassets/71e97765e43c41ee8f059efbd4016ca8/vedlegg/2021.06.15-vaksinasjonskalender.pdf 
(7)     NRK 14.06.21. «Studier: Kvinner rammes hardere av senskader enn koronasykdom» https://www.nrk.no/norge/studier_-kvinner-rammes-hardere-av-senskader-etter-koronasykdom-1.15535409
(8)     FHI 10.05.21. «Svar på revidert oppdrag 16. Nye vurderinger av vaksinasjonsstrategien» (s. 40-41)
https://www.fhi.no/contentassets/3596efb4a1064c9f9c7c9e3f68ec481f/svar-pa-oppdrag-16---nye-vurderinger-av-vaksinasjonsstrategien-inkl.-vedlegg_skjult-innhold.pdf
(9) UDIR. Aldersfordeling blant barnehageansatte.
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/ansatte-i-barnehager-og-skoler/barnehageansatte-etter-kjonn-alder-og-innvandrerbakgrunn/
(10)  UDIR. Aldersfordeling lærere i grunnskolen fordelt etter alder. https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/ansatte-i-barnehager-og-skoler/larere-i-grunnskolen-etter-kjonn-alder-og-innvandrerbakgrunn/
(11)  UDIR. Aldersfordeling lærere i videregående fordelt etter alder. https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/ansatte-i-barnehager-og-skoler/larere-i-vgo-kjonn-alder-og-innvandrerbakgrunn/  

(12) NRK 22.06.21: "Lærarar skal bli prioritert i vaksinekøen"
https://www.nrk.no/norge/regjeringa-vil-prioritere-laerarar-og-tilsette-i-barnehagar-i-vaksinekoen-1.15548468 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Heidi Grymyr fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )