Vern om retten til familieliv – senk gebyret for å søke om familieinnvandring!

Vern om retten til familieliv – senk gebyret for å søke om familieinnvandring!

Oppropbilde.png

Bakgrunn:

Regjeringen vedtok i 2003 å innføre et gebyr på 600 kroner for å søke om familieinnvandring til Norge. Hensikten med å innføre dette gebyret var «å redusere omfanget av mangelfulle og åpenbart grunnløse søknader» (1). I forbindelse med innføringen av gebyret uttalte flere av høringsinstansene at gebyret ville være en belastning for de som ønsker å leve sammen med familien sin i Norge, spesielt for personer med et lavt lønnsnivå. Oslo Biskop uttalte blant annet dette:

«Oslo Biskop stiller seg spørrende til at et rikt land som Norge har behov for å sette økonomiske betingelser som krav til mennesker som vil søke om en rettighet etter utlendingsloven. Ordningen vil ramme de fattige mest, og dermed bidra til ytterligere å skape skille mellom rike og fattige når det gjelder ‘tilgang på like muligheter’» (2).

Siden den gang har gebyrets størrelse økt drastisk, og aller mest har det økt de senere årene: Fra 3750 kroner i 2012 (3), til 10500 kroner seks år senere (4). Selv om man har en inntekt som rekker for å forsørge familien sin, er 10500 et enormt engangsbeløp, som rammer barnefamilier og lavinntektsgrupper spesielt hardt. Regjeringen, på sin side, er ikke bekymret for at gebyret vil skape problemer for norske borgere, som allerede gjør det de makter for å møte de mange kravene som stilles for å kunne leve sammen med familien sin i Norge. Med de enorme gebyrøkningene de siste årene kan det virke som om det for regjeringen ikke finnes en grense for hva man kan kreve av mennesker i en desperat situasjon. Som Torkil Åmland (Frp) i Justisdepartementet sier: «Gebyret har vært på 8000 kroner og det virker ikke som om det har skremt folk fra å søke». (5)

Samtidig har regjeringen vært svært tilbakeholdne med informasjon om hvorfor de setter en så høy pris på familielivet. I svar til Karin Andersen (SV) begrunner Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) økningen fra 5900 til 8000 kroner i 2017 med at satsen er ment å dekke kostnadene til behandling av søknadene (6). Ett år senere, når gebyret nå økes til 10500 kroner, sier Justisdepartementet til NRK at «prinsippet med gebyrene er at man skal betale det tjenesten faktisk koster» (7). Samtidig sier Utlendingsdirektoratet (UDI), som forvalter lovverket, at de ikke har mottatt en begrunnelse fra regjeringen på hvorfor gebyret nå har økt, og at økningen ikke fører til en økt kapasitet til å behandle saker hos UDI (8). For søkerne og deres familier er det veldig vanskelig å forstå at en så dramatisk økning ikke fører til at man får noe som helst tilbake, for eksempel i form av redusert saksbehandlingstid.

Regjeringens uttalelser tyder på at den opprinnelige begrunnelsen for å innføre gebyret – å redusere ubegrunnede og mangelfulle søknader – ikke lenger gjelder. I lys av UDIs uttalelser er det også nærliggende å anta, med Karin Andersens (SV) ord, at «Regjeringens hensikt er at færre skal kunne søke» (9).

 

Med dette oppropet krever vi:

  • at Regjeringen gir en begrunnelse for hvorfor gebyret stadig øker. Ønsker Regjeringen at færre norske borgere skal få leve sammen med sin utenlandske familie?
  • at Regjeringen opplyser om hvor grensen går for gebyrøkningene. Vil gebyret øke i samme takt som det har siden 2015, da det har økt fra 5900 kr til 10500 kr?
  • at gebyret nå SENKES til tilsvarende nivå som i Sverige, på 1500 kr (10).

 

Oppropet er forfattet av Grenseløs kjærlighet (http://www.grenseløskjærlighet.no/), og støttes av Jussbuss (http://www.jussbuss.no), SEIF (https://seifnorge.wordpress.com/) og MIRA senteret (https://mirasenteret.no/en/frontpage/).

 

Kilder:

(1) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-19-2002-2003-/id171208/sec1

(2) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-19-2002-2003-/id171208/sec2

(3) https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/departementets-rundskriv-og-instrukser/2012-002-G/

(4) https://www.udi.no/viktige-meldinger/okte-gebyrer-for-a-soke-om-oppholdstillatelse-fra-1.-januar-2018/

(5) https://www.nrk.no/hordaland/kan-matte-betale-10.500-kroner-for-familiegjenforening-1.13742516

(6) https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=67886

(7) https://www.nrk.no/hordaland/kan-matte-betale-10.500-kroner-for-familiegjenforening-1.13742516

(8) https://www.facebook.com/FamilieinnvandringUDI/ [kommentarer fra UDI under innlegg 21.12.18]

(9) https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=67886

(10) https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Avgifter.html

Illustrasjon: Colourbox.com


Grenseløs kjærlighet (v/ styreleder Marie Skeie)    Kontakt personen bak underskriftskampanjen