Om pedagogikkens plass i fremtidens lærerutdanning

Regjeringens forslag til ny 5-årig lærerutdanning svekker pedagogikkens rolle i norsk lærerutdanning. Dette vil føre til en svakere lærerprofesjon og at pedagogikkens rolle som viktig leverandør av forskningsbasert kunnskap om og for skolen svekkes!  

1.      Norsk skole trenger lærere med master i pedagogikk!

I regjeringens forslag skal studentene i sin masteroppgave kun fordype seg i skolefag – og ikke i pedagogikk. Dette vil ikke gi lærerne som gruppe den kompetanse skolen trenger for å møte de sammensatte utfordringer vi står overfor i dagens og morgendagens skole.

Det må derfor være mulig for studenter også å fordype seg i et pedagogisk emne i sin masteroppgave.  

2.      Læreryrket er primært et menneskeyrke!

Skoleforskningen slår fast at læreryrket er et ‘menneskeyrke’ som hviler på tre ‘søyler’: 1) Emosjonell-relasjonell kompetanse, 2) Lederkompetanse, 3) Faglig-didaktisk kompetanse.

Regjeringens forslag overser den forskningsbaserte kunnskap om den bredde i kompetanse lærerne trenger for å kunne møte kompleksiteten av utfordringer i skolen og som kun pedagogikkfaget kan ivareta på en syntetiserende og fagovergripende måte.  

3.      Pedagogikken har en sentral rolle som vitenskapsfag og disiplin i lærerutdanningen!

Vitenskapsfaget pedagogikk er en hovedleverandør av forskningsbasert og praksisnær kunnskap om læring. Denne rollen vil bli svekket med regjeringens forslag.

Kunnskap om barn og unges psykologiske behov for emosjonell varme og for å lære gjennom aktivt å utforske verden forvaltes av pedagogikkfaget. Forskning viser at marginalisering og frafall i skolen skyldes at disse grunnbehov ikke blir i ivaretatt godt nok i opplæringen.

Pedagogikk bør ha minst 60 studiepoeng i lærerutdanningen for at faget skal kunne ivareta lærerens behov for grunnleggende kunnskap om læring og undervisning. RLE er et viktig emne i lærerutdanningen, men bør ikke knyttes til pedagogikkfaget.  

4.      Pedagogikk må fortsatt hete pedagogikk i lærerutdanningen!

Betegnelsen profesjonsfag vil kunne dekke over det faktum at pedagogikk er den fagdisiplin som er hovedleverandør av teoretisk og empirisk kunnskap om undervisning, læring og lærerens yrkesutøvelse. Pedagogikk bør derfor hete pedagogikk i lærerutdanningen. Alle fag som tilbys i lærerutdanningen er profesjonsfag, det skal ikke være forbeholdt pedagogikk.  

5.      Spesialpedagogisk kompetanse må utvikles gjennom lærerutdanningen!

En inkluderende skole kan bare realiseres dersom lærernes kunnskap reflekterer mangfoldet i elevenes forutsetninger og behov. Det er en fallitterklæring å legge opp til at spesialpedagogisk kompetanse bare skal tilføres skolen utenfra. I praksis vil det føre til at ansvaret for at skolen har et minimum av kunnskap om elever med særskilte behov og funksjonsnedsettelser skyves over til foreldrene. Lærerutdanningen må derfor ivareta den spesialpedagogiske kompetanse for å motvirke ytterligere marginalisering og diskriminering av utsatte grupper av barn og unge.

Oppropet om pedagogikkens plass i fremtidens lærerutdanning ble overlevert til Kunnskapsdepartementet 1.april, men vi håper flere signerer, våren 2016! 

Debatten om pedagogikkens plass i fremtidens lærerutdanning pågår nå om fremtidens skole!

Fikk 1666 underskrifter mot ny lærermaster, Khrono 010416

Seminar om pedagogikkens plass i fremtidens lærerutdanning, Litteraturhuset 2. mars

 


Jordet, Faldet, Nordahl, Afdal, Haug, Nes, Herberg Gloppen og Knudsmoen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen